Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Albanii, zakładanie spółki w Albanii

Albańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SH.P.K.).
Ta forma działalności jest bardzo popularna wśród inwestorów, ponieważ wymaga tylko jednego udziałowca i dyrektora. Albańska SH.A.K musi mieć obowiązakowo albańską siedzibę (adres biura) i wpłacić minimalny kapitał zakładowy 100 albańskich leków z podziałem na udziały. Podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa, nadrzędnym organem jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, które wyznacza dyrektora do podjmowania wszelkich codziennych decyzji i dba o przestrzeganie statutu spółki.

W Albanii firny są zazwyczaj rejestrowane w formie albańskiej Spółka Akcyjna (SH.A). Podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może mieć jednego akcjonariusza, ale jego decyzje dotyczące zarządzania podejmowane są przez radę dyrektorów lub dyrektora zarządzającego oraz rady nadzorczej wybieranej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Obowiązkowe są: siedziba firmy i należy wpłacić minimalny kapitał zakładowy w wysokości 3,5 mln leków albańskich w przypadku prywatnej spółka akcyjna albo 10 mln jeśli jest to publiczna spółka akcyjna. Główną różnicą między nimi jest to, że tylko publiczna (otwarta) spółka akcyjna może subskrubować swoje udziały na giełdzie papierów wartościowych.

Firmy zagraniczne powinni otworzyć w Albanii oddziały, filie lub przedstawicielstwa, które są częścią spółek dominujących (oddziałów i filii) lub oddzielne jednostki (przedstawicielstwa). Oddziałów i przedstawicielstwa są dopuszczone do wykonywania różnych czynności, ale tylko wtedy, gdy jednostka dominująca bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Jeśli kapitał jest dostarczny przez jednostkę dominującą przedstawicielstwa mogą prowadzić działalności badawczą.

Inne formy podmiotów mających siedzibę w Albanii
Albańscy przedsiębiorcy mogą wchodzić w partnerstwa, gdzie wszyscy członkowie mają równe obowiązki i może podzielić zyski. Mogą zakładać albańskie spółki komandytowe, tworzone przez dwóch partnerów, jeden ograniczona swoje czynności (musi dostarczyć części kapitału i jego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości tego kapitału).

Przygotowanie odpowiednich dokumantów i rejestracja spółki z o.o. Katowice w Albanii
Na początku procesu tworzenia spółki w Albanii inwestorzy muszą sprawdzić w Narodowym Centrum Rejestracji czy wybrana nazwa dla spółki jest wolna. Nazwa sprawdzana jest przez urzędnika w bazie rejestrów. Najpierw musimy przygotować i sporządzić dokumenty założycielskie u notariusza, później następuje sama rejestracja. W albańskim Narodowego Centrum Rejestracji inwestorzy mogą dokonać wszystkich procedur rejestracyjnych związanych z rejestracją podatkową, w tym rejestracji ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego i rejestracji dyrekcji. Rejestr elektroniczny jest w pełni sprawny więc rejestracja następuje w jednej aplikacji. Rejestracja na terenie gminy w urzędzie skarbowym jest również krokiem, który należy podjąć i jej wykonywanie polega na wysyłaniu wniosku i kilka dokumentów (w tym świadectwa rejestracji). Ostatnim etapem założenia firmy w Albanii jest uzyskanie unikalnej pieczęci firmy. Dopiero po wykonaniu tych czynności firma może rozpocząć działalność.

Podakti
Dochody firm zagranicznych i miejscowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku progresywnego w wysokości od 7,5% do 15% w zależności od wielkości rocznych obrotów. Małe przedsiębiorstwa o obrocie rocznym do 2 mln albańskich leków (ALL) będą płacić stały kwotowy podatek roczny w wysokości 25 tys. ALL. Dla małych przedsiębiorstw o obrocie rocznym od 2 do 8 mln ALL stawka podatkowa wyniesie 7,5%. Natomiast dla firm o obrotach rocznych powyżej 8 mln ALL stawka podatkowa to 15%. Wysokość VAT wynosi 20%.