Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółek na Anguilli, spółki na Anguilli

Anguilla jest terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Terytorium składa się z samej wyspy Anguilla oraz małych przylegających wysp i raf koralowych, które nie mają stałej populacji. Są to najbardziej wysunięte na północ wyspy w grupie Wysp Zawietrznych (Małe Antyle).

Anguilla jest typową jurysdykcją offshore. Firma na terytorium Anguilli jest podobna do firm zarejestrowanych na Seszelach. Spółki IBC (International Business Company) nie są zobowiązane do płacenia podatków. Nie mają wymogu składania sprawozdań finansowych. W celu potwierdzenia (odnowienia) statusu offshore, firma wpłaca stałą składkę raz w roku.

Głównym prawem korporacyjnym jest ustawa o międzynarodowych spółkach handlowych (IBC), przyjęta w 1994 r. Ustawa przewiduje regulację stosunków prawnych występujących w związku z działalnością przedsiębiorstw. Prawo określa język angielski jako oficjalny język dokumentów.

Firma International Business Company (IBC) jest zarejestrowana do międzynarodowej działalności finansowej i lokowania środków. IBC jest spółką reprezentacyjną i ma takie same prawa i korzyści jak osoba fizyczna.

Zgodnie z ustawodawstwem Anguilli wszelka współpraca z rezydentami Anguilli jest zabroniona dla IBC. IBC we własnym imieniu nie będzie w stanie prowadzić działalności bankowej lub powierniczej, działalność ubezpieczeniowa i wynajem nieruchomości na potrzeby biura innej firmy są również zabronione przez prawo. International Business Company ma możliwość założenia konta bankowego.

Spółka IBC zapewnia klientom pełną poufność. Na Anguilli rejestracja spółek Katowice trwa zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych.

Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów. Informacje są przechowywane w zarejestrowanej siedzibie i nie są dostępne do wglądu publicznego. Nazwiska dyrektorów nie są rejestrowane w rejestrze i są znane wyłącznie zarejestrowanemu agentowi.

Prawo Anguilli chroni prawa i prywatność spółek IBC, co gwarantuje poufność, a każde naruszenie tego jest przestępstwem na mocy prawa Anguilli. W celu pełnej anonimowości dostępne są usługi nominowane zarówno dla dyrektorów, jak i akcjonariuszy.

Cechy spółki IBC
- wymagany jest minimum jeden udziałowiec
- udziałowcem może być inna spółka
- wymagany jest minimum jeden dyrektor
- funkcję dyrektora może pełnić także inna spółka / osoba prawna
- wymagany jest sekretarz spółki
- ta sama osoba (spółka) może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, dyrektora i sekretarza
- akcje mogą być emitowane jako akcje na okaziciela lecz muszą być przechowywane przez depozytariusza, dlatego sugerujemy korzystanie z nominowanych usług akcjonariuszy
- mie ma minimalnego wymaganego kapitału zakładowego
- akcje mogą być emitowane w różnych formach, w tym na okaziciela lub zarejestrowane, z lub bez wartości nominalnej, preferencyjne, oraz z prawem do głosowania lub bez
- wymagana jest siedziba statutowa IBC Anguilla

Spółka IBC z Anguilli musi wybrać unikalną nazwę, która nie może przypomić nazw innych firm. Nazwa firmy IBC musi kończyć się frazą lub słowem wskazującym, że jest to spółka lub używać skrótów takich jak "Corp." lub "Société Anonyme" i "S.A.".

Do założenia spółki potrzebny jest co najmniej jeden akcjonariusz. Akcjonariusze mogą pochodzić z dowolnego kraju i przebywać w dowolnym miejscu na świecie. Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne lub korporacje.

IBC z Anguilli musi mieć lokalną siedzibę i lokalnego zarejestrowanego agenta.

Wymagany jest jeden dyrektor, który może być rezydentem dowolnego kraju. Akcjonariusz może być dyrektorem. Dyrektorzy mogą być osobami fizycznymi lub spółkami. Dyrektorami mogą być również osoby nominowane. Nie ma żadnych wymagań dotyczących posiadania sekretarza spółki.

Firmy IBC z Anguilli są zwolnione z podatku od osób prawnych i podatku od zysków kapitałowych. Zwolnienia te obowiązują, dopóki spółka offshore nie prowadzi interesów z mieszkańcami Anguilli lub właścicielem nieruchomości w Anguilli.

Kopie następujących dokumentów należy złożyć w rejestrze spółek: statut, świadectwo założycielskie, regulamin oraz rejestr akcjonariuszy i dyrektorów. Zgodnie z ustawą o spółkach IBC przestępstwem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji na temat spółek z Anguilli. Rejestr spółek nie jest publicznie dostępny.

Nie ma wymagań dotyczących składania sprawozdań finansowych ani wyznaczania audytora.

Anguilla IBC nie jest zobowiązane do organizowania corocznych walnych zgromadzeń. Jeśli jednak zdecydują się na to, można organizować spotkania w dowolnym miejscu na świecie.