Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółek Antigua i Barbuba

Przez lata Antigua i Barbuda rozwinęło się jako centrum finansowe offshore. Ustawa o spółkach międzynarodowych IBC w Antigua została uchwalona w 1982 r. Z wieloma poprawkami na przestrzeni lat, które pomogły uczynić spółkę Antigua bardziej nowoczesną i konkurencyjną. Spółka z Antigui podobnie jak rejestracja spółki z o.o. Katowice może być zarejestrowana przez osoby dowolnej narodowości.
Struktura
1. Pełne zwolnienie z wszelkich podatków bezpośrednich w odniesieniu do działalności handlowej i inwestycyjnej.
2. Zwolnienie z podatku pobieranego u źródła i opłaty skarbowej.
3. Brak minimalnego wymogu kapitałowego.
4. Zezwolenie na przeniesienie spółki IBC na zagraniczną jurysdykcję lub odwrotnie.
5. Szybka procedura rozpatrzenia wniosku (decyzja możne być wydana w ciągu 24 godzin).

IBC mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie poza terytorium Antigui i Barbudy. Muszą jednak mieć biuro na terytorium kraju i być zarejestrowane przez licencjonowanego agenta.

IBC musi mieć co najmniej jednego udziałowca, którym może być zarówno osobą fizyczną, jak i prawną. Nie ma wymogu, aby byli mieszkańcami Antigui i Barbudy. Dane akcjonariusza nie są zgłaszane do rejestru publicznego, co gwarantuje wysoki poziom prywatności.

IBC może wydawać akcje z wartością nominalną lub bez niej. Akcje na okaziciela są również dozwolone.

IBC musi mieć co najmniej jednego dyrektora, który może ale nie musi być udziałowcem. Może to być zarówno osoba prywatna, jak i spółka. Dane dyrektora, podobnie jak w przypadku akcjonariuszy, nie są jawne.

Powszechną praktyką jest mianowanie co najmniej jednego sekretarza, który musi być osobą fizyczną. Nie ma wymogu dotyczącego minimalnego kapitału zakładowego, wymóg dotyczy wyłącznie sektorów posiadających licencję. Większość rodzajów działalności nie wymaga licencji. Licencjonowane działalności to banki, firmy ubezpieczeniowe, kasyna i zakłady bukmacherskie oraz usługi powiernicze. W takim przypadku do rejestru zgłaszane są informacje dotyczące akcjonariuszy i dyrektorów.

Każda firma musi mieć unikalną nazwę. Nazwa nie może zawierać słów: bank, ubezpieczenie, oraz nazw, które mogą wprowadzać w błąd, sugerując, że firma jest powiązana z rządem.

IBC są łatwe w zarządzaniu, ponieważ zgromadzenia akcjonariuszy i zarządu mogą odbywać się zarówno na terytorium kraju, jak i poza jego granicami, jednak muszą odbywać się co najmniej raz w roku. Nie ma obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych (z wyjątkiem firm, które wymagają licencji).

Akcje i wymogi kapitałowe
Nie ma określonego minimalnego wymogu kapitałowego. Zwykle zatwierdzony kapitał zakładowy wynosi 50 000 USD. Minimalny kapitał zakładowy może stanowić jedną akcję bez wartości nominalnej lub jedną akcję o wartości nominalnej, a wszystkie wyemitowane akcje muszą być w pełni opłacone. Akcje imienne, akcje na okaziciela, akcje bez wartości nominalnej, akcje uprzywilejowane, akcje umorzone i akcje z prawem głosu lub bez prawa głosu są dozwolone.

Opodatkowanie IBC
Istnieje 50-letnie zwolnienie podatkowe dla IBC w Antigua. Zwolnienie to dotyczy większości form dochodu, dywidend, odsetek i należności licencyjnych płaconych przez i dla obcokrajowców.

Antigua IBC może być utworzona przy pomocy jednego dyrektora i jednego udziałowca. Założnie spółki z Antigua zajmuje około jednego dnia roboczego. Osoby chcące założyć spółkę IBC muszą wziąć pod uwagę wiele korzyści, jakie ta ma do zaoferowania: ochrona aktywów, poufność i zwolnienia podatkowe.

Aktywa umieszczone w spółkach Antigua są chronione przez ustawodawstwo jurysdykcyjne i nie mogą być ujawnianie przez zagraniczne ustawodawstwo i orzeczenia sądowe. Nazwiska beneficjentów majątkowych firm z Antigua wraz z nazwiskami dyrektorów oraz wszelkie informacje dotyczące tych osób nie są podawane do wiadomości publicznej.

Ustawa Antigua International Business Companies uniemożliwia ujawnienie informacji dotyczących spółek lub jej rzeczywistych właścicieli.

Spółka IBC Antigua zarejestrowana w ramach zmienionej ustawy o międzynarodowych firmach handlowych nie jest zobowiązana do składania rocznego sprawozdania finansowego organom podatkowym w raju podatkowym. Spółki mogą przechowywać swoje dane finansowe w dowolnym miejscu, które uznają za stosowne.