Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Austrii, założenie spółki w Austrii

W prawie austriackim wyróżnia się dwa rodzaje działalności:
- niepodlegającą żadnym ograniczeniom poza tymi, które podlegaja szczególnym warunkom (obejmuje ok. 1 tysiąc zawodów i 90% prowadzących samodzielną działalność),
- reglamentowaną, dla których wymagane są poświadczone kwalifikacje obejmuje 82 rodzajów działalności (m.in.: pośrednictwo pracy, agent ubezpieczeniowy, biuro podróży, fotograf), również dla działalności rzemieślniczej (m.in.: piekarz, posadzkarz, stolarz, zegarmistrz).
Na prowadzenie działalności reglamentowanej otrzymuje się zgodę z urzędu dzielnicowego, dodatkowo rzemieślnicy muszą zdać egzamin mistrzowski.

Firmę w Austrii można zarejestrować na dwa sposoby: samozatrudnienie lub założenie spółki prawa handlowego. Prawo austriackie rozróżnia dwie formy prawne spółek prawa handlowego: kapitałowe i osobowe. Rodzaje firm w Austrii:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) - spółka z o.o.
Aktiengesellschaft (AG) - spółka akcyjna
Kommanditgesellschaft - spółka komandytowa
Gesellschaft nach bürgerlichem Recht - spółka cywilna
Europäische Gesellschaft - spółka europejska

Najpopularniejszą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Założenie spółi z o.o. (GmbH) wymaga aktu notarialnego, który zawiera umowę spółki oraz wskazuje dyrektora zarządzającego. Możliwe jest założenie spółki z o.o. Katowice przez jednego wspólnika. Wniosek o rejestrację w Rejestrze Handlowym musi zawierać: akt notarialny, wzór podpisu, listę wspólników i dyrektorów zarządzających.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od momentu złożenia wniosku do czasu rejestracji w Rejestrze Handlowym (Firmenbuch) trwa z reguły około dwóch tygodni. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 35 tys euro, z czego połowa powinna być wpłacona gotówką. Regulacje te dotyczą również tych spółek, które zostały założone między 1.07.2013 r. a 28.02.2014, kiedy kapitał wynosił 10 tys. euro. Firmy te obowiązuje jednak okres ochronny wynoszący 10 lat, który upływa 1 marca 2024 r. Wpłacony kapitał zakładowy musi zostać przekazany na rachunek bankowy w banku austriackim, w imieniu i na rzecz zakładanej spółki w organizacji. Podczas zakładania spółki z o.o. (GmbH) musi zostać wybrany przynajmniej jeden dyrektor zarządzający. Dyrektorzy zarządzający nie muszą być obywatelami Austrii. Nie jest wymagane również legitymowanie się miejscem zamieszkania w Austrii.  Do pełnienia tej funkcji nie może być powoływana osoba prawna.

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki z o.o. Jest zwoływane co najmniej raz w roku lub wtedy, gdy tego wymaga interes spółki. Każda uchwała zgromadzenia wspólników winna być zapisana i zarchiwizowana, zaś ich odpisy muszą być wysłane niezwłocznie po zakończeniu zgromadzenia wspólników do każdego ze wspólników pocztą poleconą. Zgromadzenie wspólników powołuje i odwołuje członków zarządu a także określa warunki ich zatrudnienia. Do zadań zgromadzenia wspólników należy także zatwierdzenie sprawozdania finansowego (co musi nastąpić najpóźniej osiem miesięcy po zakończeniu ostatniego roku obrotowego) oraz udzielenie absolutorium dyrektorom zarządzającym. Zgromadzenie wspólników może wydawać wiążące instrukcje członkom zarządu.

Uchwały wspólników mogą być podejmowane podczas zgromadzenia wspólników albo – jeżeli wszyscy wspólnicy zgodzą się na takie rozwiązanie - w wyniku głosowania korespondencyjnego. Udziały nie mają formy materialnej. Udziały mogą być dowolnie zbywane i są dziedziczone. Jednakże umowa spółki z o.o. może uzależniać możliwość zbycia udziału od wcześniejszej zgody pozostałych udziałowców. Do zbycia udziału w spółce wymagana jest forma aktu notarialnego, który musi być sporządzony w języku niemieckim. W związku z założeniem spółki należy uiścić podatek od spółek w wysokości 1% kapitału zakładowego. Ponadto obowiązuje podatek dochodowy od osób prawnych ze stawką 25%. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 1750 euro.

Ogólny koszt powstania spółki z o.o. (podatki, opłaty sądowe, wynagrodzenie prawnika i notariusza) wynosi około 10% wartości kapitału zakładowego.

Utworzenie i prowadzenie spółki akcyjnej jest kosztowniejsze niż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do spółki z o.o. spółka akcyjna musi mieć radę nadzorczą. Statut spółki akcyjnej musi być poświadczony notarialnie. Możliwe jest założenie spółki przez jednego akcjonariusza. Imię, nazwisko oraz adres wspólnika muszą być zarejestrowane w rejestrze handlowym. Dane te są ujawniane w wyciągach z tego rejestru.

Rejestracja spółki akcyjnej od momentu złożenia wniosku do czasu rejestracji w rejestrze handlowym, trwa z reguły cztery tygodnie. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki akcyjnej wynosi 70 tys. euro. Statut musi określać, jakiego rodzaju akcje (imienne/na okaziciela) będą emitowane.

W skład zarządu może wchodzi jedna osoba lub więcej. Członkowie zarządu nie muszą być obywatelami Austrii. Nie jest wymagane również legitymowanie się miejscem zamieszkania w Austrii. Osoba prawna nie może zostać wybrana do zarządu.
Utworzenie rady nadzorczej jest obowiązkowe. W jej skład musi wchodzić przynajmniej trzech przedstawicieli akcjonariuszy. Członkowie rady nadzorczej nie biorą udziału w zarządzaniu i reprezentacji spółki akcyjnej. Posiedzenia rady nadzorczej muszą odbywać się regularnie, przynajmniej cztery razy w roku.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się raz do roku. Protokół ze zgromadzenia musi zostać sporządzony przez obecnego na nim notariusza.
W związku z założeniem spółki należy uiścić podatek od spółek w wysokości 1% kapitału akcyjnego. Ponadto należy uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 25%. Minimalna stawka tego podatku wynosi 3500 euro.

Rejestracja odbywa się w systemie "one stop shop", tzn. zainteresowany załatwia sprawę tylko u jednego urzędnika. rejestracja działalności, która nie wymaga koncesji, trwa do 30 minut. Możliwa jest także rejestracja działalności on-line.

Do założenia spółki z o.o. potrzebne są: umowa spółki w formie aktu notarialnego, ustanowienie zarządu spółki, potwierdzenie wpłaty kapitału zakładowego (minimalny kapitał wynosi 35 000,00 euro), zaświadczenie o braku zaległości podatkowych po uprzednim uiszczeniu 1% podatku od kapitału zakładowego spółki, wpis spółki do rejestru przedsiębiorstw i obwieszczenie o rejestracji. Ze względu na skomplikowany proces rejestracji (trwający nawet pół roku) warto wynająć lokalnego prawnika.
Dobrowolna decyzja o zamknięciu i likwidacja spółki z o.o. musi zostać podjęte na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Koszty założenia spółki wynoszą: doradca podatkowy - około 1,5 tys. euro, notariusz - około 2,5 tys. euro opłaty rejestracyjnej, 1% podatek od kapitału - ok. 350 euro, koszty prowadzenia księgowości oraz rozliczenia płac od 250 euro miesięcznie, koszty sporządzenia zamknięcia ksiąg rocznych i deklaracji podatkowej - od 2 tys. euro rocznie.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 34%. Minimalna kwota podatku od spółki to 1750 euro. Opodatkowane są także dywidendy 25%. Podstawowa stawka podatku obrotowego (odpowiednik podaktu VAT) wynosi 20%, obniżona 10%. Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zapłacić podatek komunalny - 3% sumy wynagrodzeń.

Podatek od dochodów osobistych naliczany jest wg skali progresywnej: do 3,6 tys. euro - O%, od 3,6 tys. do 7,2 tys. euro - 21%, od 7,2 tys. do 21,8 tys. euro - 31%, od 21,8 tys. do 50,8 tys. euro - 41%, powyżej 50,8 tys. euro - 50%. Spółka musi naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 21,85%.