Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Białorusi, zakładanie spółki na Białorusi

Działalność gospodarcza na Białorusi może być prowadzona w jednej z następujących form prawnych: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z dodatkową odpowiedzialnością, otwarta spółka akcyjna, zamknięta spółka akcyjna, spółdzielnia produkcyjna, przedsiębiorstwo prywatne jednolite, przedsiębiorstwo rolnicze.
Jeśli chcesz prowadzić działalność handlową jako zagraniczna lub międzynarodowa spółka na Białorusi możesz dziąłać w formie spółki wspólnej i jako zagraniczna spółka handlowa. Obie opcje wymagają rejestracji w organach podatkowych.

Jeśli chcesz przeprowadzić długotrwałą aktywność handlową w Białorusi utworzenie spółki jest lepszym rozwiązaniem. Białoruskie przepisy przewidują różne formy organizacyjno-prawne organizacji komercyjnych. Większość podmiotów prawnych wybiera następujące formy dla prowadzenia biznesu: spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjna na Białorusi
Spółki akcyjne to spółki, których kapitał jest podzielony na określonej liczby akcji. Dzielą się one na dwie kategorie:
1. Otwarte Spółki Akcyjne (OAO).
Firmy te mogą oferować nieograniczoną ilość akcji i są jedynym typem osobowości prawnej, które mogą być w obrocie publicznym.
2. Zamknięte Spółki Akcyjne (ZAO).
Jest to najbardziej popularny rodzaj spółki akcyjnej na Białorusi. Akcje są ograniczone do założycieli lub wstępnie określonej grupy i nie ma obowiązku publikowania sprawozdań finansowych.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO) jest najbardziej elastycznym typem struktury firmy. Technicznie nie ma akcji, nie podlega pod białoruskie prawo papierów wartościowych.

Zakładanie spółki na Białorusi
Na początek należy sporządzić uchwałę o założeniu spółki i sporządzić protokół ze zgromadzenia założycieli. Następnie przed rejestracją spółki założyciele muszą uzyskać zgodę administracyjną na nazwę spółki. Wydają je oddziały terenowe ministerstwa sprawiedliwości po złożeniu odpowiedniego wniosku. Procedura jest przeprowadzana tego samego dnia w obecności zgłaszającego. Wnioski wysłane pocztą rozpatrywane są w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli założycielem są zagraniczne osoby prawne to do wniosku należy dołączyć notarialnie poświadczony odpisy z rejestru handlowego oraz dokumentów tożsamości założycieli (wraz z tłumaczeniem na język rosyjski lub białoruski). Musimy także określić adres siedziby spółki oraz opracować jej statut. Statut spółki zawiera następujące informacje: nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności oraz władze spółki. Wysokość kapitału zakładowego spółki może być dowolnie ustalana przez jej założycieli.

Wyjątek stanowi spółka akcyjna. Dla zamkniętej spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy to około 1000 euro a dla otwartej spółki akcyjnej około 3500 euro. Kapitał zakładowy musi być wpłacony przez założycieli w ciągu dwunastu miesięcy od dnia rejestracji.

W celu dokonania rejestracji należy złożyć następujące dokumenty: wniosek, odpis statutu w dwóch egzemplarzach, w przypadku spółek zagranicznych odpisy z rejestru handlowego kraju pochodzenia z tłumaczeniem przysięgłym na język białoruski lub rosyjski, w przypadku założycieli będących zagranicznymi osobami fizycznymi kopię dokumentu tożsamości wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język białoruski lub rosyjski, potwierdzenie opłaty skarbowej.
W momencie rejestracji umieszcza się na statucie spółki pieczątkę potwierdzającą dokonanie rejestracji, wtedy spółkę uznaję się za zarejestrowaną.
W ciągu pięciu dni roboczych następuje automatyczna rejestracja spółki z o.o. Katowice do organów podatkowych, urzędu statystycznego, funduszu ubezpieczeń społecznych a także rejestrację w białoruskim narodowym towarzystwie ubezpieczeniowym. Proces ten jest dłuższy w przypadku spółek akcyjnych, które muszą zarejestrować emisję akcji w państwowym rejestrze papierów wartościowych.