Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Bośni i Hercegownie, zakładanie spółki w Bośni i Hercegownie

Utworzenie spółki w Bośni i Hercegowinie następuje poprzez szereg procedur. Przedsiębiorca musi zarejestrować się dla celów podatkowych, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej oraz w celu uzyskania zaświadczenia o funkcji i rejestracji spółki w sądzie miejskim. Zagraniczni inwestorzy mogą znaleźć przyjazne otoczenie gospodarcze i nie są dyskryminowani. mają takie same prawa jak miejscowi przedsiębiorcy.

Czynności wstępne przed zarejestrowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych w Bośni. Przed rejestracją należy sporządzć akt założycielski, uwierzytelnić go notarialnie i dostarczyć do urzędu gminy. Ustawa o notariusza nakłada wymóg aby dokumenty, dotyczące rejestracji firmy w Bośni zostały poświadczone przez notariusza. Również ważne jest aby założyciele spółki otwarzyli konto bankowe i wpłacili minimalny wymagany kapitał dla uzyskania zaświadczenia bankowego. Minimalny kapitał zakładowy, który musi być złożony żeby założyć firmę w Bośni wynosi 2.000 BAM (marka bośniacka) dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka akcyjna musi zdeponować kapitale zakładowy przynajmniej w wysokości 50.000 BAM.

Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych w Bośni
Założyciele spółki w Bośni muszą nabyć (w sądzie lub sklepie) formularze rejestrowe i wypełnić je. Statut, konto bankowe, informacje o adresie siedziby firmy, wysokość kapitału oraz dane dotyczące udziałowców i zarządu należy dostarczyć wraz z wnioskiem o rejestrację w sądzie miejskim. Po wydaniu świadectwa rejestracji sąd miejski informuje o tym oficjalnej gazecie sądowej. Spółki są automatycznie rejestrowane do członkostwa w izbach handlowych: regionalnych i krajowych. Rejestracja w sądzie miejskim trwa około 10 dni.

Po wydaniu świadectwa rejestracji kolejnym krokiem w tworzeniu bośniackiej firmy jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłaty za odebranie pieczątki firmowej.
Po otrzymaniu pieczątki firmowej spółka musi wystąpić o otrzymaniu zgody miejskiej na przyszłą działalność. Proces ten trwa około 10 dni.

Po otrzymaniu świadectwa zakładanie spółki z o.o. Katowice w Bośni i Hercegowinie wiąże się z przesłaniem zawiadomienia do urzędu nadozoru dotyczącym rozpoczęcia działalności.

Ubieganie się o numer identyfikacyjny firmy w urzędzie skarbowym w Bośni
Założyciele firmy muszą złożyć kserokopię dokumentów rejestracji sądowej oraz umowę na wynajem lokalu oraz kopię dowodu osobistego dyrektora. Procedura może trwać do 15 dni.

Rejestrowanie pracowników w zakładzie ubezpieczeń do emerytur i do opieki medycznej
Ważnym procesem w finalizacji tworzenia firmy jest zgłoszenie nowych pracowników w zakładzie emerytalnym i ubezpieczeń zdrowotnych. W tym celu założyciele muszą złożyć formularze zgłoszeniowe do ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego, kopię świadectwa rejestracji firmy oraz dowody osobiste, książeczki zdrowia pracowników, kopię umowy o pracę i wreszcie książeczkę pracy pracowników.

Zatrudnianie pracowników w Bośni i Hercegowinie
Po wykonaniu wszystkich czynności wymaganych do utworzenia spółki w Bośni przedsiębiorca może zatrudnić pracowników. Warunki pracy, płace, czas pracy i inne wymagania są określone przez prawo pracy. Przedsiębiorca może zatrudnić pracownika na umowę na czas nieokreślony lub na czas określony umową. W przypadku prac sezonowych zastąpienić nieobecnego pracownika tymczasowym w ograniczonych projektach lub w innych sytuacjach określonych w umowach zbiorowych. Czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo a gdy pozycja i obowiązki zawodowe wymagają inne czasu pracu, maksymalny czas pracy może być przedłużony do 60 godzin tygodniowo.

Utworzenie spółki w Bośni i Hercegowinie z zagranicy
Bośnia i Hercegowina ma skomplikowany system podatkowy, lecz zapewnia raczej atrakcyjne warunki dla inwestorów zagranicznych, zapewnia niedyskryminowanie cudzoziemców. Firma może być założona w Bośni i Hercegowinie przez pełnomocnika, który przeprowadzi procedury założenia. Firma musi mieć jednak lokalny adres, a pewne ograniczenia dotyczące przepływu kapitału spółki stosuje się, w zależności od charakterystyki każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli oddział jest otwarty, to musi być reprezentowany przez upoważnioną osobę na podstawie pełnomocnictwa. Wiele zagranicznych firm woli otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zamiast oddziału ze względu na fakt, że spółka zagraniczna ponosi całą odpowiedzialność za działania jej oddział i również musi dostarczyć kapitał. Bośniackie przepisy prawne przewidują pewne ograniczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dziedzinie uzbrojenia, sprzętu wojskowego, materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku wojskowego i działań pokrewnych. W tym sensie, że inwestorzy zagraniczni mogą reprezentować maksymalnie 49% całej inwestycji. W przypadku innych inwestycji, w tym zdrowia publicznego i ochrony środowiska mają zastosowanie takie same ograniczenia jak w przypadku inwestycji krajowych.

Jak długo trzeba czekać na założenie spółki w Bośni i Hercegowinie?
Proces zakładania spółki w Bośni i Hercegowinie może być dość złożony i niemal każda procedura zostanie zakończona w ponad tydzień. Łatwiejsze procedury, jak otwarcie konta bankowego, zakup pieczątki firmowej są załatwiane w nie więcej niż jeden dzień. Rejestracji spółki z bośniackim sądzie miejskim może trwać do 15 dni. Cała proces zakładanie spółki może trwać do dwóch miesięcy.