Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Cyprze, zakładanie spółki na Cyprze

Chęć podjęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi zgłosić w Ministerstwie Pracy (automatycznie uzyskuje zgodę na prowadzenie działalności na pięć lat i jest to równoznaczne ze zgodą na pobyt).
Następnie trzeba udać się do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych po numer, który na Cyprze jest podstawą identyfikacji firmy.

Cypryjskie spółki korporacyjne posiadają osobowość prawną. Zaletą spółek korporacyjnych jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki oraz możliwość podziału kapitału (udziałów) pomiędzy większą liczbę wspólników. Rodzaje spółek korporacyjnych:
1. spółka prywatna z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości udziałow (private company limited by shares), to forma prawna szczególnie atrakcyjna dla małych firm rodzinnych. W tej spółce udziałowcy (nie więcej niz pięćdziesieciu) mają ograniczoną możliwość zbywania akcji / udziałów - nie mogą być np. zbywane w ofercie publicznej.
2. spółka prywatna "zwolniona". Prywatna spółka z o. o. może zostać zwolniona - po spełnieniu szeregu warunków - m.in. z takich obowiązków jak:
-  dołączania do rocznych sprawozdań dokumentów finansowych zatwierdzonych przez zarząd spółki;
-  przekazywania do rejestru firm niektórych decyzji i postanowień spółki;
-  zapewnienia odpowiednich audytorów spółki, którym podlegają pozostałe spółki.
Spółka ta specjalnie oznaczona w nazwie przez: exempt private company musi spełniać jednak pewne szczególne warunki transparencji i bezpieczeństwa obrotu (np. ograniczenia udziału właścicielskiego i zarządczego dla osob prawnych, ograniczanie emisji obligacji do pięćdziesięciu osób).
3. spółka publiczna (public company limited by shares) to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której statut nie zawiera ograniczeń charakteryzujących spółki prywatnej. Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości ich udziałów. Może ona podwyższać kapitał w drodze emisji udziałów / akcji w publicznej ofercie, które następnie mogą być przedmiotem notowań giełdowych. Do rejestracji tej spółki wymaganych jest co najmniej siedmiu wspólników. Spółka ta przypomina polską spółkę akcyjną.
4. spółka (prywatna) z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee).
Wspólnicy odpowiadają do zdeklarowanej wysokości gwarancji w przypadku niewypłacalności spółki. Społka tego typu jest odpowiednia dla przedsięwzięć charytatywnych i innych z obszaru działalności non-profit.

Minimalna wysokość kapitału założycielskiego nie została określona w prawie. Przyjmuje sie jednak, że powinien on wynosić minimum 1000 ŁCYP. Każda spółka korporacyjna zobowiązana jest przekazywać do odpowiednich instytucji kontroli finansowej roczne sprawozdanie finansowa. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited companies) są najbardziej rozpowszechnioną formą prawną rejestrowana na Cyprze. Forma spółki prywatnej z ograniczona odpowiedzialnością (private limited companies), w której liczba wspólników nie może przekroczyć pięćdziesięciu a udziały firmy nie mogą być przedmiotem publicznego obrotu. Znacznie mniej popularne są nie posiadające osobowości prawnej spółki osobowe (partnerships), których szczególna formą są spółki komandytowe (limited partnership).

Rejestracja spółki z o.o. polega na zgłoszeniu jej do rejestru handlowego.
Na formularzu zgłoszeniowym powinny się znaleźć: nazwa spółki, opis działalności i miejsce jej wykonywania, dane wspólników, warunki uraz data rozpoczęcia działalności. Większość działających na Cyprze firm to spółki z o.o., dla których utworzono korzystne regulacje dotyczące rejestracji, podatków, a także audytu. O zezwolenie trzeba wystąpić do banku centralnego Cypru. Aby dostać zezwolenia każdy wspólnik musi przedstawić referencje wystawione przez zagraniczny bank. Najlepiej jeśli pochodzą z miejsca zamieszkania i potwierdzają, ze przedsiębiorca ma dobrą sytuacje finansową. Formularz zgłoszeniowy do banku powinien zawierać: nazwę spółką którą musi zatwierdzić kierownik rejestru spółek. Wysokość kapitału spółki, który nie może być mniejszy niż l tys. funtów cypryjskich, cel i zakres działalności spółki, imię i nazwisko, zawód, adresy oraz narodowość każdego ze wspólników i wysokość jego indywidualnych udziałów, wyciąg z KRS, jeżeli wspólnikiem jest osoba prawny imiona i nazwiska, zawód oraz adresy członków zarządu i sekretarza spółki (nie muszą oni być rezydentami na Cyprze), zobowiązanie wspólników do pokrycia udziałów. Na wydanie zezwolenia czeka się dwa dni. Gotowy dokument razem z aktem założycielskim i statutem trzeba przedstawić kierownikowi Rejestru Spółek. Na rejestrację spółki czeka się ok. miesiąca. Za dodatkową opłatę stu funtów można to zrobić w tydzień. Standardowa opłata za wpis do rejestru przy kapitale spółki do 5 tys. funtów wynosi 75 funtów, powyżej 125 funtów plus 30 centów za każde 100 funtów.

Firma może zostać zlikwidowana na Cyprze, zgodnie z prawem: obowiązkowo lub dobrowolnie. Obowiązakowa likwidacja spółki z o.o. Katowice to wykonanie orzeczenia sądu, a dobrowolna likwidacja jest wykonywana przez członków spółki lub wierzycieli.

Stawka podatku od osób prawnych wynosi 10%.
Firmy, których dochód przekracza 1 mln funtów cypryjskich płacą 15%. podatek.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych jest progresywna: do 10 tys. funtów cypryjskich wynosi 0%; od 10 do 15 tys. funtów 20%; od 15 do 20 tys. funtów 25%; powyżej 20 tys. funtów 30%.

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 15%.

Pracownicy i pracodawcy na ubezpieczenie społeczne płacą po 6,3% wynagrodzenia. Osoby samozatrudnione płacą 11,6% stawką.