Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Czechach, zakładanie spółki w Czechach

W Czechach inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na wiele sposobów są m.in. spółki jawne, akcyjne i spółki z o.o. Od 1 stycznia 2014 roku w Republice Czeskiej obowiązuje nowa ustawa o spółkach handlowych i spółdzielniach (Zákon o obchodních společnostech a družstvech), zwana również ustawą o korporacjach handlowych. Ustawa o korporacjach handlowych obejmuje przepisy dotyczą spółek kapitałowych, osobowych i spółdzielni. Pozostałe regulacje związane ze stosunkami umownymi przedsiębiorców, konkurencją gospodarczą i rejestrem handlowym zawarte są w kodeksie cywilnym z 2012 roku oraz w ustawie o rejestrach publicznych z 2013 roku.

Do korporacji handlowych zalicza się spółki handlowe i spółdzielnie. Spółkami handlowymi w są:
- spółki osobowe, tzn. spółki jawne (veřejná obchodní společnost – v.o.s.) i komandytowe (komanditní společnost – k.s.),
- spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným – s.r.o.) i spółki akcyjne - S.A. (akciová společnost – a.s.),
- europejskie stowarzyszenia i związki gospodarcze.

Wypisy z rejestru spółek oraz oddziałów osób zagranicznych, zarejestrowanych w czeskim rejestrze handlowym można uzyskać bezpłatnie w formie elektronicznej ze stron internetowych czeskiego ministerstwa sprawiedliwości. Wypisy elektroniczne mają charakter informacyjny i nie mogą być stosowane jako zaświadczenia czy dowody. Dla uzyskania poświadczonego dokumentu należy zwrócić się do sądu rejestrowego bezpośrednio lub za pośrednictwem punktów kontaktowych administracji czeskiej „Czech POINT”.

Wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Czechach mają obowiązek rejestracji w rejestrze handlowym w przypadku, gdy ich przychody (bez podatku VAT) za kolejne dwa lata obrachunkowe przekraczają kwotę 120 mln CZK. Pozostałe osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w rejestrze handlowym wg uznania.

Osoba zagraniczna składajaca wniosek do rejestru handlowego jest zobowiązana udokumentować, że najpóźniej w dniu rejestracji nabędzie prawo do wykonywania czynności, która ma być wpisana jako przedmiot jej działalności. Do wniosku o rejestrację należy załączyć dokument własności lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, ewentualnie umowę najmu lokalu lub zgodę właściciela lokalu na lokalizację siedziby lub prowadzenie działalności pod danym adresem.

Osoba zagraniczna zobowiązana jest również do podania sądowi rejestrowemu adresu korespondencyjnego na terytorium Czech lub adresu pełnomocnika na terytorium Czech do korespondencji urzędowej.

Wniosek o założenie spółki z o.o. Katowice składa się w sądzie rejestrowym na formularzu w formie papierowej lub elektronicznej. Rejestracji może dokonać również bezpośrednio notariusz, który sporządził umowę spółki lub kartę założycielską. Do rejestru wpisywane są takie dane jak: firma, siedziba, forma prawna, przedmiot działalności, zarząd, prokura oraz numer identyfikacyjny oraz:
- wysokości kapitału zakładowego,
- wysokości wkładu każdego wspólnika, rodzaju praw związanych z posiadanymi udziałami, ewentualnie liczbie wydanych akcji i ich rodzaju,
- zbyciu zakładu spółki, przekazaniu do zastawu lub najmu,
- podporządkowaniu się spółki przepisom ustawy o korporacjach handlowych,
- wstrzymaniu uprawnień funkcyjnych członkom zarządu lub prokurentom,
- istnieniu prawa zastawu na udziały korporacji, ewentualnie zakazie ich zbywania,
- adresy wspólników.

W przypadku osób (prawnych i fizycznych) z siedzibą lub miejscem zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE, do rejestru wpisuje się:
- firmę oraz siedzibę zakładanego przedsiębiorstwa lub jego oddziału, jeżeli jest inna niż przedsiębiorstwa macierzystego, numer identyfikacyjny;
- przedmiot działalności przedsiębiorstwa;
- nazwę oraz nr rejestru, w którym osoba zagraniczna jest zarejestrowana;
- firmę oraz formę prawną osoby zagranicznej;
- informacje dotyczące organu statutowego;
- informacje dotyczące kierownika jednostki organizacyjnej (oddziału, zakładu) powołanego w Czechach oraz miejsca jego zamieszkania;
- zakończenie działalności przedsiębiorstwa lub jego oddziału w Republice Czeskiej.

Działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Czech można podzielić na: rzemieślniczą (wymagane są uprawnienia zawodowe, które można uzyskać po ukończeniu odpowiedniej szkoły}, wiązaną (wymagane są zdolności zawodowe uzyskane w inny sposób) i wolną (nie są wymagane uprawnienia). Podstawowym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności jest karta przedsiębiorcy oraz koncesja w formie listu koncesyjnego.

Jeżeli zagraniczna firma zamierza świadczyć usługi na terytorium Czech w okresie krótszym niż trzy miesiące, nie ma obowiązku zgłaszania działalności w urzędzie.

Osoby fizyczne nie muszą się zgłaszać do Rejestru Handlowego, Przedsiębiorcy pochodzący z jednego z państw UE dostają pozwolenie na prowadzenie działalności w momencie ogłoszenia decyzji o jej rozpoczęciu.

Najpopularniejszą formą prowadzenie działalności, poza samozatrudnieniem, jest spółka z o.o. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 200 tys. koron. Spółka może być powołana przez jedną lub kilka osób. W przypadku gdy spółka ma jednego założyciela jej umowa zostaje zastąpiona aktem założycielskim w formie aktu notarialnego. Do wpisania spółki do Rejestru Handlowego potrzebne są następujące dokumenty: wniosek o wpisanie do rejestru, umowa spółki w formie aktu notarialnego albo akt założycielski w wypadku założenia spółki przez jedną osobę, notarialnie uwierzytelnione kopie kart przedsiębiorców. Niezbędne jest też oświadczenie osoby dysponującej wkładem o wpłaceniu kapitału, oświadczenie pełnomocnika o spełnieniu ogólnych warunków w celu podjęcia działalności a także zaświadczenia o niekaralności wszystkich pełnomocników spółki.

Likwidacja spółki może być wszczęte jeżeli czas trwania firmy upłynął lub zostały osiągnięte cele, jeśli właściwy organ decyduje się na rozwiązanie spółki z o.o. lub jeśli firma zmienia formę prawną.

Stawka podatku od przedsiębiorstw wynosi 24%.

Osoby fizyczne płacą podatek progresywny: przy dochodzie do 109 tys. koron 15%; od 109 tys., do 218 tys. 20%; od 218 tys. do 331 tys. 25%:, powyżej 331 tys. 32%.

Stawki podatku VAT : 19% od towarów i 5% od usług.

Obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne dla pracodawcy wynosi 35% miesięcznych dochodów brutto, pracownik płaci składkę w wysokości 12,5%.