Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Finlandii, zakładanie spółki w Finlandii

Finlandia stosuje ograniczenia w dostępie do kilkunastu zawodów. Każda osoba, która chce prowadzić m.in. biuro podróży, księgarnię, aptekę, restaurację, kawiarnię, produkować i sprzedawać napoje bezalkoholowe, zajmować się działalnością ubezpieczeniową, ochroną czy pośrednictwem handlowym musi uzyskać odpowiednią koncesję.

W Finlandii działalność gospodarczą można prowadzić w jednej z poniższych form prawnych:
- jednoosobowa działalność gospodarcza (yksityinen elinkeinonharjoittaja) - spółka jawna (avoin yhtiö),
- spółka komandytowa (kommandiittiyhtiö),
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (yksityinen osakeyhtiö, oy) - minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 2.500 EUR,
- spółka akcyjne (osakeyhtiö),
- spółdzielnia (osuuskunta),
- oddziały / przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych (sivuliike).

Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej zawarte są w ustawie o spółkach. Spółka może mieć formę: prywatnej spółki akcyjnej lub publicznej spółki akcyjnej. Akcje i obligacje spółki prywatnej nie mogą być przedmiotem handlu na giełdach papierów wartościowych. Zasady zawarte w ustawie o spółkach są, z małymi wyjątkami, identyczne dla obydwu typów spółek. Główna różnica dotyczy kwestii procedur podejmowania decyzji m.in. w przypadku nabycia lub umorzenia własnych akcji spółki lub zasad audytu. W przypadku banków i zakładów ubezpieczeniowych obowiązują przepisy szczegółowe, które do pewnego stopnia mają pierwszeństwo w stosunku do ustawy o spółkach. Przedsiębiorstwa państwowe podlegają ustawie o spółkach.

Poza firmą jednoosobową (koszt rejestracji 65 euro), najpopularniejszą formą działalności w Finlandii jest spółka z o.o.. Ze względu na niski kapitał zakładowy (8 tys. euro) i odpowiedzialność wspólników do wysokości udziałów, wybierają ją zwykle mali i średni przedsiębiorcy.

W Finlandii założenie spółki pododnie jak rejestracja spółki z o.o. Katowice rozpoczyna się od sporządzenie aktu założycielskiego i statutu spółki, subskrypcję jej udziałów lub akcji, zatwierdzenie aktów założycielskich i kierownictwa spółki na pierwszym walnym zebraniu udziałowców oraz zdeponowanie wymaganego kapitału założycielskiego na rachunku bankowym. Przed wyborem nazwy firmy należy sprawdzić czy dana nazwa nie jest już używana przez inny podmiot. Akt założycielski powinien zawierać m.in. dane osobowe założycieli spółki, statutu spółki, wartość nominalną udziału, termin subskrypcji i wykupu udziałów oraz szacowane koszty założenia spółki. Statut spółki powinien zawierać nastepujace informacje: nazwę i siedzibę spółki, wysokość kapitału założycielskiego / zakładowego, nominalną wartość jednego udziału lub akcji, liczbę członków zarządu oraz ich dane. W ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania aktu założycielskiego należy dokonać rejestracji spółki w rejestrze handlowym prowadzonym przez Narodowy Urząd Patentów i Rejestracji. Rejestracji dokonuje się poprzez złożenie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz kompletu dokumentów: akt założycielski, kopia statutu spółki, sprawozdanie z pierwszego zgromadzenia wspólników, protokół wyboru prezesa zarządu, potwierdzenie zdeponowania kapitału założycielskiego, oświadczenie o założeniu spółki zgodnie z prawem spółek oraz uzyskane wcześniej pozwolenia i koncesje. Rejestracji podlegają wszystkie spółki oraz indywidualni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wymagającą pozwolenia lub koncesji. Z chwilą wpisu do rejestru spółka nabiera osobowości prawnej. Ostatnim etapem rejestracji jest dokonanie zgłoszenia w urzędzie podatkowym do podatku dochodowego i podatku VAT oraz zgłoszenie do systemu ubezpieczeń społecznych.

Do wyboru są jeszcze trzy formy prawne: spółka jawna, spółka komandytowa - koszt rejestracji 155 euro, a także prywatna spółka akcyjna - koszt rejestracji 330 euro. Załatwienie formalności związanych z utworzeniem przedstawicielstwa lub firmy w Finlandii trwa minimum około trzech tygodni. W tym przypadku najlepiej skorzystać z pomocy prawnika fińskiego znającego tutejsze przepisy i warunki. Wyspecjalizowane biuro zleci też przetłumaczenie dokumentów na język fiński lub szwedzki przez tłumacza przysięgłego.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy złożyć w Urzędzie Patentów i Rejestracji formularz zawierający dane o firmie. Zarejestrowanie takiej działalności nie jest trudne, wystarczy wpis do rejestru handlowego.

Jeśli chodzi o spółki z o.o., niezbędne jest zezwolenie wydawane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Co najmniej połowa wspólników powinna być zameldowana na stałe (osoby fizyczne) lub mieć zarejestrowaną siedzibę (osoby prawne) na terytorium Unii.

Fińska firma może być zlikwidowana, gdy udziałowcy podejmują decyzję rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. w trakcie walnego zgromadzenia. Podstawowym aktem prawnym, które reguluje wszelkie działania związane z likwidacją jest "Finish Companies Act". W procesie likwidacji aktywa firmy są zamienione na gotówkę, wszystkie długi są wypłacane, a pozostałe aktywa są dzielone między akcjonariuszy zgodnie ze statutem.

Stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorstw wynosi 29%.

Stawka VAT wynosi 22%, stawki zredukowane: 12 i 6 procent.

Podatek dochodowy od osób fizycznych liczony jest od uzyskanych dochodów, pensji i innego rodzaju wynagrodzeń, wszelkich celowych wypłat, bonusów dla kierownictwa, uzyskanych prowizji, wartości czynszu od wynajmowanych dla pracowników bezpłatnych lokali mieszkalnych, dodatków, także tych na pokrycie kosztów zamieszkania, dodatków samochodowych i zasiłków wypłacanych bezrobotnym. Obowiązują stawki progresywne od dochodów: od 11,7 tys. do 14,5 tys. podatek wynosi 11%; od 14,5 tys. do 20,2 tys. 15%; od 20,2 tys. do 31,5 tys. 21%; od 31,5 tys. do 55,8 tys. 27%; od 55,8 tys. 34%.

Odliczeniu podlegają składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i składki na obowiązkowe ubezpieczenie od bezrobocia. Stawka za ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1,5% dochodu, a stawka za ubezpieczenie emerytalne i od bezrobocia 4,85%.