Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Holandii, zakładanie spółki w Holandii

W wielu sektorach: budowlanym, instalacyjnym, transportowym czy spożywczym wymagana jest specjalna zgoda na prowadzenie firmy. Od decyzji lokalnych urzędów gmin zależy także prowadzenie biznesu gastronomicznego. Holandia obowiązują limity określające liczbę barów, kawiarni i restauracji w danej dzielnicy.

Rodzaje firm w Holandii:
- Eenmanszaak - firma jednoosobowa - Vennootschap onder firma (VOF) - spółka jawna
- Commanditaire Vennootschap, (C.V.) - spółka komandytowa
- Maatschap - spółka partnerska
- Besloten Vennootschap (BV) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Naamloze Vennootschap (NV) - spółka akcyjna

Osoby przebywające lub mające zamiar przebywać w Holandii przez okres dłuższy niż cztery miesiące powinny w przeciągu pięć dni od daty przyjazdu zgłosić się do urzędu gminy właściwego dla miejsca swego zamieszkania w celu wpisania się do ewidencji mieszkańców danej gminy. Do zameldowania wymagane są dokumenty z Polski: akt urodzenia, akt ślubu lub orzeczenie rozwodu. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na niderlandzki przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo potrzebne będą również dokumenty: umowa najmu lub kupna mieszkania, aktualny adres zamieszkania w Holandii. Po dokonaniu formalności meldunkowych otrzymuje się odpis z ewidencji ludności ważny trzy miesiące i stanowi dowód zameldowania. W trakcie formalności meldunkowych otrzymuje się automatycznie BSN-nummer odpowiednik polskiego numer PESEL, który służący do ewidencyjnych ludności i dla celów podatkowych. Osoby, które nie planują pobytu w Niderlandach dłuższego niż trzy miesiące, otrzymują numer Sofi służący do celów podatkowych. Kolejnym niezbędnym krokiem jest załatwienie ubezpieczenia zdrowotnego, obowiązkowego dla wszystkich mieszkańców Niderlandów.

Spółka "Besloten Vennootschap" (B.V.) jest spółką ograniczoną z odpowiedzialnością do wartości udziałów, które zostały zarejestrowane. B.V. może być zakładana z kapitałem początkowym w wysokości nawet 1 EUR. Spółka może zostać założona przez jednego lub wielu udziałowców, którzy występują jako osoby fizyczne bądź osoby prawne. Jeżeli udziały w spółce przypadają na jednego udziałowca to każda umowa między nim a spółką musi być zawarta w formie pisemnej. To samo dotyczy uchwał podejmowanych przez tego udziałowca. Spółka taka dostarcza informacje dotyczące imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania udziałowca do rejestru izby handlowej w okręgu właściwym dla adresu zarejestrowania spółki. Przekazanie udziałów lub prawa do udziałów powinno zostać przeprowadzone w drodze spisania przed notariuszem odpowiedniego aktu notarialnego.

Osoby, którym udało się zgodę uzyskać, najczęściej prowadzą swoją działalność na zasadzie samozatrudnienia. Przed zarejestrowaniem firmy trzeba spełnić kilka warunków: mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe, środki finansowe, ubezpieczenie. Bardzo ważny jest także dobry stan zdrowia. Po przyjeździe do Holandii i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń policja automatycznie wyznacza datę badania w miejscowej przychodni lekarskiej.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Holandii należy złożyć w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND) następujące dokumenty: kopia paszportu, rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej, deklaracje z Urzędu Podatkowego, decyzję administracyjną o przyznaniu numeru identyfikacji podatkowej, kopię zakupu lub kontraktu na wynajem powierzchni gdzie mieści się będzie siedziba firmy, oraz biznesplan (musi zawierać informacje i prognoz finansowych. W napisaniu biznesplanu pomóc mogą specjalistyczne organizacje lub firmy. Na stronach interowych www.kvk.nl, www.adviseurs.pagina.nl można znaleźć wzory standardowych planów finansowych dotyczących spółki akcyjnej NV lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością BV do dokumentów trzeba dołączyć jeszcze akt założycielski. Firmy rejestrowane w Holandii są zobowiązane do założenia konta bankowego. W Holandii nie jest możliwa rejestracja kilku firm o takiej samej, a nawet podobnie brzmiącej.

Spółka B.V. musi prowadzić pełną księgowość, składać zeznania podatku VAT oraz rozliczenia podatku dochodowego i składać stosowne deklaracje podatkowe. Audyt należy przeprowadzić w sytuacji gdy obrót spółki przekroczy 7 mln EUR, a bilans wykaże 3.5 mln EUR dochodu.

Rejestracja spółki z o.o. Katowice trwa około dwóch miesięcy. W tym czasie może działać na tak zwanych zasadach tymczasowych. Koszt rejestracji firmy zależy od formy prawnej i ilości zatrudnianych osób. Rejestracja firmy jednoosobowej w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Hadze kosztuje 69 euro. Przynależność do Izby Przemysłowo-Handlowej jest obowiązkowa. Opłata roczna wynosi około 160 euro.

Podatkiem od dochodu obciążane są spółki utworzone w Holandii (podatnicy rezydenci) oraz niektóre spółki niezałożone w Holandii, które z Holandii otrzymują przychód. Straty z lat poprzednich mogą zostać odliczone. Niektóre kategorie zysków mogą podlegać zwolnieniom. Ponadto zwolnienie z uczestnictwa stosuje się do wszystkich dywidend, zysków i strat związanych z posiadaniem co najmniej 5% udziałów w spółce zależnej. Zapobiega to podwójnemu opodatkowaniu jest odpowiednie także dla dywidend od spółek zależnych krajowych i zagranicznych. Obecnie dywidendy są opodatkowane stawką 15% podatku.

W holenderskim ustawodawstwie likwidacja spółki z o.o. Katowice jest regulowany przez statutu w każdej firmie i holenderskie prawa handlowego. Procedura wymaga kilku czynności i w niektórych przypadkach może być uruchomiony przez jednego decyzji akcjonariuszy. Istnieją dwa sposoby likwidacji firmy w Holandii: standardowa procedura lub przyspieszona.

Stawka podatku od firm w wypadku dochodów do 22,6 tys. euro wynosi 29%, powyżej tej kwoty 34,5%.

Osoby fizyczne także płacą podatek w zależności od dochodów, a stawki wahają się od 32 do 52%.

Razem z podatkiem dochodowym urzędy skarbowe pobierają składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 21%., obniżona O i 6%. Małym firmom przysługują zwolnienia podatkowe. Jeżeli należny VAT po odliczeniu zapłaconego podatku wynosi mniej niż 1,8 tys. euro, można odliczyć te kwotę. Gdy natomiast suma jest mniejsza od 1,3 tys. euro, nie ma obowiązku płacenia podatku VAT.