Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Irlandii, zakładanie spółki w Irlandii

Rejestracja w wypadku jednoosobowej działalności trwa około 7 dni, spółki do 14 dni. Irlandia kusi niskimi podatkami i wsparciem dla nowych technologii. Formalności związane z rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej są ograniczone do minimum czyli rejestracja w Urzędzie Skarbowym i w Urzędzie Rejestracji (CRO).

Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy w Irlandii jest spółka akcyjna oraz spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszym przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do sumy udziałów. W drugim od sumy, jaką udziałowcy zobowiązali się wnieść do wkładu kapitałowego w razie zakończenia działalności spółki.

W Irlandii założenie spółki z o.o. Katowice jest stosunkowo proste natomiast codzienne kontakty z urzędem skarbowym nie nastręczają problemów. Prawidłowo i na bieżąco prowadzona dokumentacja oraz dodatkowo starannie przygotowany roczny audytu daje możliwość właścicielowi firmy skupienia się na bieżącej działalności i rozwoju firmy.

Dla polskiego przedsiębiorcy w najlepszą formą jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd.). To spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną. Odpowiedzialność wspólników za wszelkie zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości udziałów. Minimalna liczba wspólników to jedna osoba a maksymalna pięćdziesiąt osób. Zakładając prywatną spółkę z o.o. należy pamiętać, że w nazwie musi pojawić się słowo "Limited" lub skrót "Ltd.". Spółka z o.o. ma obowiązek publicznego ujawniania kont bankowych, a także do przekazywania sprawozdania rocznego do rejestru spółek (Companies Registration Office). Umowa spółki powinna zawierać informacje dotyczące nazwy, przedmiotu działalności spółki, wielkości i rodzaju udziałów. Natomiast w statucie powinny znaleźć się informacje dotyczące wewnętrznej organizacji spółki: sposób powoływania i odwoływania dyrektorów, przebiegu zgromadzenia.

Spółka z o.o. powinna posiadać co najmniej dwóch dyrektorów. Jeden z dyrektorów powinien być rezydentem podatkowym w Irlandii. Można tego uniknąć wykupując ubezpieczenie, które zwalnia z wymogu bycia rezydentem. Ubezpieczenie kosztuje ok. 1600 euro i jest ważne dwa lata. Potwierdzoną notarialnie kopię ubezpieczenia należy złożyć w rejestrze spółek. Spółka powinna mieć również sekretarza, którym najczęściej jest jeden z dyrektorów. Spółka musi dokonać rejestracji na potrzeby VAT. Jej dochody są opodatkowane podatkiem od osób prawnych (Corporate Income Tax - CIT). Niska stawka podatku CIT, ograniczoną odpowiedzialność wspólników i brak wymogów w odniesieniu do kapitału zakładowego sprawia, że ta forma działalności jest najczęściej wybieraną przez inwestorów.

Firmy zarejestrowane w Irlandii muszą przeprowadzać badania bilansu przez audytora. Mała firma może być z tego obowiązku zwolniona, jeżeli jej obroty nie przekraczają 317 tys. euro, a suma bilansowa l mln 904 tys. euro, przy średnim zatrudnieniu 50 osób. Zanim firma zacznie działalność musi spełnić kilka warunków: zarejestrować strukturę i nazwę firmy, wybrać systemy księgowe, otworzyć konto w banku, załatwić ubezpieczenie. O rozpoczęciu działalności trzeba powiadomić urząd skarbowy. Osoby fizyczne, których przewidywany roczny obrót nie przekroczy 127 tys. euro, wypełniają formularz STR. Powyżej tej sumy: TR1. Osoby zakładające spółki wypełniają formularz TR2. Formularze są niezbędne m.in do określania podatku dochodowego.

Spółki kapitałowe ustają w wyniku likwidacji (upadłości) lub rozwiązania umowy. Dobrowolna przekształcenie spółki Katowice następuje na wniosek akcjonariuszy.

Irlandia to korzystne stawki podatkowe. Zyski od sprzedaży wytwarzanych towarów i świadczonych usług są opodatkowane stawką w wysokości 12,5%. Specjalne stawki podatku dochodowego od osób prawnych obejmują produkcję towarów, niektóre usługi komputerowe, np. rozwój oprzyrządowania, przetwarzanie danych i powiązane z tym usługi techniczne oraz konsultingowe, naprawę statków, samolotów i silników samolotowych lub komponentów, produkcję filmową, hodowlę ryb, przetwórstwo mięsne, klonowanie roślin, niektóre usługi związane z transportem morskim.

W Irlandii obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa. Osóbz fizyczne opodatkowane są od 20 do 42%.

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 21%.

Opieka społeczna w Irlandii opłacana jest ze składek ubezpieczenia - Pay Related Social Insurance. Pracodawca zobowiązany jest płacić wg następującej skali: przy wynagrodzeniu tygodniowym do 356 euro 8,5%, przy wyższym 12%. Pracownicy z kolei płacą 4%, od tygodniowego wynagrodzenia powyżej 127 euro i 2%, od tygodniowego wynagrodzenia powyżej 356 euro.