Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Lichstensteinie, założenie spółki w Lichstensteinie

Głównym aktem dotyczącym spółek jest ustawa o osobach i spółkach z 1926 roku. Liechtenstein jest jedynym krajem na kontynencie europejskim, który posiada ustawę o rejestrowaniu trustów. Uprawnienia osób prawnych zawarte są w statutach spółek. Językiem używany do aktów prawnych i dokumentów firmowych jest niemiecki.

Rodzajami spółek wykorzystywanych do handlu międzynarodowego i inwestycji są:
- Aktiengesellschaft lub AG (spółka akcyjna),
- Anstalt (zakład, komercyjne lub niekomercyjne, bez akcji),
- Stiftung (fundacja).,
- Gesellschaft mit beshrankter Haftung - GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bez akcji).,
- Treuunternehmen (zarejestrowany trust),
- Treuhandschaft (trust powierniczy).

Jedną z głównych atrakcji Liechtenstein jest jego niezwykle elastyczne prawo spółek, które pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju organizacji prawnych, które są uznawane na mocy prawa jakiejkolwiek jurysdykcji w świecie. Trzy główne rodzaje jednostek handlowych to: Anstalt, Stiftung, Spółka akcyjna (AG).

Najważniejszym podmiotem dla celów podatkowych jest Anstalt, który jest powszechnie używany przez firmy zagraniczne jako spółka holdingowa dla spółek zależnych za granicą. Anstalt jest podmiotem, który nie ma członków, uczestników lub akcjonariuszy i jest hybrydą spółki akcyjnej i fundacji. Jest to popularne ponieważ z niewielkimi wyjątkami jest on wolny od prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, w tym działalności non-handlowych, takich jak firmy inwestycji pasywnych.

Stiftung (Fundacja) jest zazwyczaj tworzone wyłącznie dla rodzin, z przyczyn o charakterze niezarobkowym lub niekomercyjnych, ponieważ fundacja nie nadaje się do prowadzenia działalności handlowej. Ten rodzaj działalności jest powszechnie używany do przechowywania trwałych środków, nieruchomości lub udziałów w innych spółkach. Fundacja nie podlega jakiejkolwiek formie podatku dochodowego, podatku majątkowego, podatku od przeniesienia lub podatku od spadków w Liechtensteinie.

Działania handlowe i biznesowe podlegają następującym ograniczeniom:
firmy nie mogą podejmować działalności bankowej, ubezpieczeń, reasekuracja, zarządzanie funduszami, programy zbiorowego inwestowania lub jakiejkolwiek innej działalności, która może sugerować związek z branży bankowości i finansów o ile nie uzyskano specjalnej licencji.

Procedura rejestrowania podmiotów w Liechtensteinie
Podmioty muszą powołać lokalnego przedstawiciela. Procedura tzn. zakładanie spółki Katowice wymaga przedstawienia następujących informacji do rejestru Offentlichkeitsregister (publiczny):
- statuty i regulaminy podpisane przez przedstawiciela lub agenta,
- proponowana nazwa firmy,
- kapitał akcyjny, podział kapitału i rodzaj akcji (w razie potrzeby),
- oświadczenie, że minimalny kapitał zostanie wpłacony na konto bankowe w Liechtensteinie lub Szwajcarii,
- nazwiska, adresy i narodowości dyrektorów i potwierdzenie, że wyrażaja zgodę, aby pełnić rolę dyrektorów,
- nazwiska, adresy i narodowości akcjonariuszy,
- potwierdzenie, że przedstawiciel rezydenta w Liechtensteinie został powołany.

Ze względu na koszty związane z założeniem i opłaceniem kapitałów ząłożycielskich, gotowe spółki (shelf companies, ready made company) nie są normalnie dostępne.

Nazwy firm podlegają następującym ograniczeniom:
1. Nazwa może być w dowolnym języku, który używa alfabetu łacińskiego ale rejestr publiczny może wymagać tłumaczenia na niemiecki.
2. Nazwa, która jest identyczna lub podobna do istniejącej nazwy nie jest do zaakceptowania.
3. Nazwa, która jest znana i istnieje w innych jest nie do przyjęcia.
4. Nazwa, która może oznaczać rządowy patronat nie może być używany.
5. Nazwa, która w opinii sekretarza może być uważane za niepożądane jest niedozwolone.
6. Następujące nazwy lub ich pochodne wymagają zgody lub licencji, Bank Building Society, oszczędności, ubezpieczenie, reasekuracja, zarządzanie funduszami, fundusz inwestycyjny, Liechtenstein, nazwa kraju, gminy, Księstwo, Czerwony Krzyż.
7. Nazwa musi kończyć się z jednym z następujących przyrostków: Aktiengesellschaft lub AG; Gesellschaft mit beschränkter Haftung lub GmbH; Anstalt lub Est.

Minimalna liczba dyrektorów zw Aktiengesellschaft (AG), GmbH oraz Anstalt to jeden. Dyrektorami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Liechtenstein Stiftung nie posiada zarządu, ale powołuje radę fundacji. Dyrektorzy (członkowie rady) mogą być osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. Mogą być dowolnej narodowości ale przynajmniej jeden dyrektor (członek rady) musi być osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Liechtensteinie i musi być uprawniony do działania w imieniu spółki.
Minimalna ilość akcjonariuszy / udziałowców / beneficjentów jakiegokolwiek podmiotu w Liechtenstein to jeden.

Minimalna dopuszczalny, wyemitowany i opłacony kapitał zakładowy przedstawiają się następująco:
1. Aktiengesellschaft 50.000 CHF.
2. Anstalt 30.000 CHF.
3. Stiftung 30.000 CHF.
4. Treuunternehmen 30.000 CHF.

Aktiengesellschaft (AG) może emitować akcje imienne, na okaziciela lub akcje uprzywilejowane, także bez wartości nominalnej lub ze specjalnym prawem głosu. Spółka GmbH, Anstatlt, Stiftung lub trust nie są dopuszczone do emisji akcji a prawa akcjonariuszy są regulowane przez statut spółki lub regulamin. Minimalna liczba udziałowców GmbH to dwóch.

Podatki i opłaty roczne
Opłaty licencyjne i podatki zależą od typu jednostki: Aktiengesellschaft (AG) płaci 4% podatku od dywidend oraz roczny podatek kapitałowy w wysokości 0,1% w stosunku do wartości aktywów netto spółki. Roczny minimalny wynosi 1000 CHF.
Komercyjny lub niekomercyjny Anstalt, pod warunkiem, że kapitał nie został podzielony, nie płaci podatku ale opłaca roczny podatek kapitałowy w wysokości 0,1% od wartości aktywów netto spółki. Roczna minimalna kwota podatku wynosi 1000 CHF.
Stiftung, zarejestrowana i złożona, nie płaci podatku ale musi zapłacić roczny podatek kapitałowy w wysokości 0,1% od wartości aktywów netto spółki. Roczna minimalny podatek wynosi 1000 CHF.
Fundacje płacą minimalny roczny podatek w wysokości CHF 1000 i 0,1% w stosunku do wartości aktywów netto.

Poniższe wymogi odnoszą się do sprawozdań finansowych: Aktiengesellschaft (AG) lub GmbH jest zobligowane do złożenia zbadanego sprawozdania finansowego do administratora podatku w Liechtensteinie do oceny.
Anstalt komercyjna jest zobligowana do złożenia zbadanego sprawozdania finansowego do administratora podatku w Liechtensteinie.
Anstalt niekomercyjne nie musi przedłożyć sprawozdanie finansowe do administratora podatkku w Liechtensteinie; jedynie zestawienie aktywów i pasywów musi być sporządzony.
Stiftung nie musi przedłożyć sprawozdanie finansowe do administratora podatkowego Liechtensteinu; jedynie zestawienie aktywów i pasywów musi być sporządzony.

Gospodarka Liechtensteinu jest bardzo ściśle związana z Szwajcarii. Nie ma kontroli celnej na granicy między Liechtensteinem i Szwajcarią. Bankowość i usługi finansowe są jednym z głównych gałęzi przemysłu Liechtensteinu, w tej branży istnieje wysoki poziom tajności, z wysokimi karami nakładanymi za wszelkie naruszenia poufności. Połączenie niskiego opodatkowania, dość liberalne przepisy dotyczące funkcjonowania firm i bardzo dobrze zabezpieczone tajemnice bankowe sprawią, że Liechtenstein jest bardzo atrakcyjna jako międzynarodowe centrum biznesowe. Oficjalną walutą Liechtensteinu jest frank szwajcarski. Zgodnie z traktatem ze Szwajcarią nie ma kontroli walutowych.