Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Litwie, zakładanie spółki na Litwie

Na Litwie działają specjalne strefy ekonomiczne w: Kłajpedzie, Kownie i Szawlach. Inwestorzy zagraniczni przez 5-10 lat mogą liczyć na sprzyjający ich aktywności klimat, w tym na ulgi podatkowe w wysokości od 30% do 80%.

Na terytorium Litwy można przebywać bez zezwolenia do trzech miesięcy. Po tym terminie trzeba się ubiegać o pozwolenie na pobyt.

Działanie na Litwie ułatwiają bezpłatne, internetowe bazy danych zarejestrowanych firm. Spisy przedsiębiorstw ze wszystkich branż znajdują się na stronach www.imones.lt.

Rodzaje firm na Litwie:
publiczna spółka akcyjna (AB),
prywatna spółka akcyjna / spółka z o.o. (UAB),
przedsiębiorstwo państwowe,
przedsiębiorstwo samorządowe,
spółdzielnia,
spółka rolnicza,
spółka jawna (TUB),
spółka komandytowa (KUB),
mała spółdzielnia (MB),
europejska grupa interesów gospodarczych,
indywidualna działalność gospodarcza.

Na Liwie istnieją dwa rodzaje spółek akcyjnych: publiczba spółka akcyjna (AB) i prywatna spółka akcyjna (UAB), która jest odpowiednikiem polskiej spółki z o.o.. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB) jest najczęściej wybierana dla małych i średnich przedsiębiorstw przez te spółki zagraniczne, które chcą tutaj przenieść swoją działalność. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki prywatnej wynosi 10.000 litów. 2.450 litów trzeba wpłacić w gotówce, pozostałą kwotę można wnieść w formie aportu. Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują działalności spółki typu UAB jest kodeks cywilny Republiki Litewskiej oraz ustawa o spółkach akcyjnych Republiki Litewskiej. Podobnie jak w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialności wspólnicy spółki na Litwie nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału. W spółce typu UAB nie ma obowiązku powoływania zarządu ani rady nadzorczej.

Nazwa spółki powinna być zgodna z normami języka litewskiego. Jeżeli jest dwóch założycieli spółki sporządza się umowę, jeżeli jeden to akt założycielski. Rejestracja w rejestrze osób prawnych stanowiącym odpowiednik polskiego KRS-u jest podstawą rozpoczęcia działalności gospodarczej na Litwie. Do rejestracji konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów: umowa spółki lub akt założycielski (oryginał lub kopia potwierdzone notarialnie), statut spółki, protokół z posiedzenia założycielskiego lub pisemną decyzję jedynego założyciela (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), oświadczenie litewskiego banku o wpłacie kapitału zakładaowego spółki, adres siedziby spółki, paszporty udziałowców.

Spółka jest uznana za założoną w momencie rejestracji w rejestrze osób prawnych. Przed złożeniem w rejestrze wniosku o zarejestrowaniu zamkniętej spółki akcyjnej przed notariuszem potwierdzamy zgodność informacji zawartych we wniosku, zgodność statutu z wymogami prawnymi oraz fakt, że rejestracja spółki jest możliwa. W celu rejestracja spółki akcyjnej Katowice w rejestrze osób prawnych należy złożyć następujące dokumenty:
- statut (dwa egzemplarze)
- formularze urzędowe
- umowę o założeniu spółki.

Najpopularniejszą formą działalności jest tu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał potrzebny do jej powołania wynosi 10 tys. litów. Każda firma zaczynająca działalność na Litwie rejestruje się w Państwowym Przedsiębiorstwie Rejestru. Wpis kosztuje około 110 dolarów. Do wniosku o rejestracje trzeba dołączyć dokumenty zawierające: dane założycieli, wysokość kapitału założycielskiego, nazwę spółki, adres i nazwisko dyrektora, czas prowadzenia działalność gospodarczej, skład zarządu i rady nadzorczej oraz dołączyć zaświadczenie z banku o wpłacie wymaganego kapitału, a także wycenę przez rzeczoznawcę wartości aportów rzeczowych. Po wizycie w Państwowym Przedsiębiorstwie Rejestru, spółkę trzeba jeszcze zgłosić do Państwowej Inspekcji Podatkowej i Państwowego Systemu Opieki Społeczne. Każda firma działająca na Litwie musi mieć konto bankowe.

Firmy litewskie mogą być zlikwidowane przez dobrowolne oświadczenie woli jej członków lub wymuszony przez orzeczenie sądowe. Zwykle powody, dla których firma jest likwidowana są różne, m.in.: z upływem czasu jaki był w statucie, wraz osiągnięciem celów określonych w statucie. Dobrowolna decyzja i likwidacja spólki z o.o. zostaje podejęta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Decyzja o likwidacji dobrowolnej może być podjęta tylko wtedy, gdy spółka nie jest w stanie upadłości.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 15%. Małe firmy zatrudniające do dziesięciu osób, których roczny obrót nie przekracza 500 tys. litów, płacą 13% podatku dochodowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 33%.

Indywidualni przedsiębiorcy płacą natomiast 15% od zysku netto (po zapłaceniu podatku od podmiotów gospodarczych).

Podstawowa stawka VAT wynosi 18%, obniżona 9 i 5%.

Obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynosi 34% miesięcznego wynagrodzenia brutto, przy czym 3% z tego opłaca pracownik, a 31% pracodawca.