Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Łotwie, zakładanie spółki na Łotwie

Na Łotwie działają dwie duże specjalne strefy ekonomiczne: Lipaja i Rezeke oraz Wolny Port Ventspils. Firma która podejmie w nich działalność gospodarczą, jest uwolniona z VAT, ceł i opłat akcyzowych. Przysługuje jej leż 100% zwolnienie z podatku od nieruchomości i do 80% z podatku dochodowego od osób prawnych.

Łotewski kodeks handlowy określa formy organizacyjno prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych, do których zalicz się:
przedsiębiorstwa jednoosobowe
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SIA)
spółki akcyjne (AS)

Najczęściej spotykaną formą spółki handlowej jest spółka z o.o. (SIA). Spółka akcyjna (AS) jest formą obowiązkową dla banków i firm ubezpieczeniowych. Na Łotwie istnieje status mikroprzedsiębiorstwa, który generuje dodatkowe przywileje. Katalog podmiotów, które mogą uzyskać ten status jest ograniczony do:
przedsiębiorców jednoosobowych;
indywidualnych przedsiębiorstw rolnych;
osób fizycznych zarejestrowanych w Państwowej Służbie Podatkowej jako osoby prowadzące działalność gospodarczą;
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

W celu otrzymania prawa do skorzystania z obniżonego podatku dla mikroprzedsiębiorstw (9% od obrotów firmy), przedsiębiorstwa muszą spełnić następujące kryteria:
- wysokość dochodów z działalności gospodarczej obrotów w roku kalendarzowym nie może przekraczać 100 000 EUR;
- udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być tylko osoby fizyczne;
- członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być pracownikami tylko i wyłącznie tej spółki;
- liczba pracowników mikroprzedsiębiorstwa w dowolnym momencie nie może przekroczyć pięciu osób;
- dochód żadnego z pracowników mikroprzedsiębiorstwa nie może przekraczać wartości 720 EUR miesięcznie.

Na Łotwie wszystkie spółki są wpisywane do rejestru, który jest prowadzony przez Rejestr Przedsiębiorstw. Najlepszą formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny jej kapitał zakładowy wynosi 2.800 euro. Momentem powstania firmy jest zawarcie umowy spółki. Organami spółki są zarząd oraz walne zgromadzenie wspólników, można dodatkowo powołać radę nadzorczą. Do założenia spółki niezbędne są: umowa spółki / statut, zaświadczenie z banku o wniesieniu kapitału zakładowego, wypis z księgi udziałów, zgoda członków zarządu oraz rady nadzorczej na powołanie. Obowiązkowe potrzebne jest potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu (własność) lub zgoda właściciela nieruchomości do rejestracji siedziby spółki. Koszt założenia spółki w zwykłym trybie to około 22 euro (3 dni), a w przyspieszonym około 64 euro (1 dzień). Dodatkowo obowiązuje opłata za ogłoszenie w monitorz w wysokości 14 euro. Koszty związane z założeniem spółki wynoszą od 140 do 420 euro. W spółce akcyjnej kapitał zakładowy wynosi co najmniej 35.500 euro a podmiot powstaje z chwilą objęcia akcji. Organami spółki są zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy. Koszt rejestracji wynosi około 390 euro. Rejestracja spółki z o.o. Katowice może być tańsza o 10% jeżeli dokona się tego drogą elektroniczną na stronie www.latvija.lv, lub na stronach urzędu rejestracji przedsiębiorców www.ur.gov.lv.

Działalność na zasadzie samozatrudnienia może podjąć każda osoba posiadająca pozwolenie na pobyt. Proces zakładania firmy trwa jedenaście dni. Wystarczy jednak wnieść dodatkową opłatę, żeby rozpocząć działalność już w dwa do czterech dni po złożeniu dokumentów. Minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. wynosi 2.800 euro. Co najmniej 25% tej kwoty trzeba wpłacić w gotówce. Tworzenie spółki trzeba zacząć od wizyty w Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej.

Przyszły przedsiębiorca musi przygotować kilkanascie dokumentów: formularz wniosku z podpisami założycieli, umowę spółki, pierwszy protokół zebrania wspólników, dokumenty podpisane przez współwłaścicieli, potwierdzające wartość kapitału założycielskiego, informacje o wniesionych aportach rzeczowych, potwierdzenie z banku o zdeponowaniu kapitału, statut podpisany przez współwłaścicieli, dokumenty potwierdzające adres spółki, potwierdzone notarialnie wzory podpisów osób działających w jej imieniu i upoważnionych do podpisywania dokumentów. Dodatkowo należy załączyć kopie paszportów wyżej wymienionych osób, pełnomocnictwo osoby upoważnionej do złożenia wniosku i odebrania zarejestrowanych dokumentów, potwierdzenie z banku o dokonaniu opłaty skarbowej i o wpłacie za publikacje, ogłoszenia w gazecie "Latvijas Vestnesis" oraz kopie paszportów właścicieli. Likwidacja spółki jest zatwierdzona na walnym zgromadzeniu i musi być zarejestrowany w maksymalnie 15 dni (od zatwierdzenia) w rejestrze przedsiębiorstw.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 15% a mikroprzedsiębiorcy płacą 9 %. Zyski kapitałowe z przeniesienia własności (udziałów, akcji) są zwolnione z opodatkowania, inne podlegają stawce 15%. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 24%. Płatnikami są rezydenci Łotwy, którzy uzyskują dochody na Łotwie bądź za granicą w danym okresie podatkowym i nierezydenci, uzyskujący dochody na Łotwie.

Podstawowa składka VAT wynosi 21%.

Składkę na podatek socjalny w wysokości 24% wynagrodzenia brutto płaci pracodawca, a 9% pracownik.