Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Malcie, zakładanie spółki na Malcie

Maltański rynek jest mały i hermetyczny. Rząd stwarza preferencyjne warunki rozwoju tylko dla wybranych sektorów, takich jak: elektronika, przemysł farmaceutyczny, gumowy, plastyczny, ochrona zdrowia i inne dające wysoką wartość dodatkową. Dobrze radzą tu sobie wyłącznie najwięksi.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw zakładanie biznesu na Malcie to droga przez mękę. Lokalni doradcy prawni sugerują wręcz, żeby firmy spoza wymienionych sektorów wykorzystywały Maltę tytko jako bazę do eksportu produktów do innych państw Unii.

Podbijanie lokalnego rynku po prostu się nie opłaca. Ze względu na skomplikowane zasady maltańskiego prawa, łatwiej tu znaleźć pracę u kogoś, niż zakładać własną firmę. Do rozkręcenia działalności gospodarczej potrzebne są bowiem nie tylko wysokie kwalifikacje ale i liczne pozwolenia. Każdy, niezależnie od tego czy pracuje na własny rachunek czy prowadzi spółkę musi posiadać również licencję handlową. Ten przepis odnosi się zarówno do Maltańczyków, jak i obywateli państw Unii. Ostre limity Malta wprowadziła już m.in. w stosunku do właścicieli aptek oraz kierowców taksówek, a także wszystkich usług związanych z transportem.

Założenie działalności gospodarczej wymaga wyboru formy organizacyjno-prawnej gdyż procedura rejestracyjna jest ściśle nią związana. Najbardziej popularne formy przedsiębiorstw to:
jednoosobowa działalność na własny rachunek, samozatrudnienie (sole trader),
spółka osobowa (partnership),
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited liability company),
spółdzielnia (co-operative),
partnership en non collectif (spółka jawna),
partnership en commandite (spółka komandytowa).

Główna formą działalności na Malcie są spółki z o.o.. Najprostszym sposobem na otwarcie swojej działalności w 24 godziny jest wybranie jej z przygotowanej listy już istniejących i zarejestrowanych firm. Założenie nowej spółki od początku trwa około tygodnia. Należy zawsze liczyć się z okresem jednego lub dwóch tygodni, niezbędnych do zorganizowania wymaganych dokumentów. Rejestracja spółek Katowice na Malcie wiąże się z załatwieniem formalności, m.in. w Urzędzie Podatkowym, Izbie Handlowej oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Private Limited Liability Company będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś jest najpowszechniej wykorzystywaną formą organizacyjno-prawną przedsiębiorstw zakładanych na terytorium Malty przez zagranicznych inwestorów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zarówno publiczna, jak i prywatna. Rejestracja spółki wymaga złożenia w biurze rejestracyjnym "Memorandum of Association" (statutu), które powinno zawierać: nazwę firmy, nazwiska i adresy udziałowców, adres firmy na Malcie, zakres działalności, określenie kapitału zakładowego, szczegółowe dane o dyrektorach oraz sekretarzu firmy, dane osoby oficjalnie upoważnionej do reprezentowania firmy. Do założenia spółki wystarczy jeden udziałowiec lecz istnieje wymóg zatrudnienia dyrektora oraz sekretarki, która posiada licencję Maltese Nominee Company.

Na Malcie rozwiąznie spółki Katowice oznacza wycenę aktywów firmy, uregulowanie płatności z wierzycielami i podział pozostałej nadwyżki pomiędzy akcjonariuszy. Istnieją trzy sposoby likwidacji lub rozwiązania spółki na Malcie: dobrowolna likwidacja przez udziałowców, dobrowolna likwidacja na wniosek wierzycieli, likwidacja na wniosek sądu.

Spółka może prowadzić każdą prawnie dopuszczalną działalność o ile nie jest to działalność podlegająca szczególnym restrykcjom administracyjnym lub licencjonowana na Malcie. Do rozpoczęcia działalności przez Spółkę nie jest wymagane żadne zezwolenie. W szczególności spółka może być wykorzystywana do ziałalności holdingowej, usługowej lub handlowej a także jako właściciel i zarządzający prawami własności intelektualnej.

Podatek od dochodu osób prawnych wynosi na Malcie 34%.

Na Malcie nie wystarczy dokonać standardowej rejestracji działalności w izbie handlowej, urzędzie podatkowym i ZUS-ie. Przedsiębiorcy, którzy chcą pracować tu na własny rachunek, przechodzą również skomplikowany proces weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozwolenie na pobyt wydawane jest z kolei tym, którzy przy wjeździe deklarują, że mają kapitał przekraczający 400 tys. dolarów. Prawo do osiedlenia się na Malcie dostaną też samodzielni przedsiębiorcy, których firma będzie miała roczne przychody przekraczające 27 tys. dolarów.

Osoby fizyczne opłacają podatki wg skali progresywnej od 15 do 35 procent (stawka uzależniona jest od dochodu, oraz od stanu cywilnego).

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 13 proc., obniżona 0 proc. i 5 procent. Firmy dokonują trzykrotnej przedpłaty podatku w roku. Podatek od wynagrodzeń jest potrącany na bieżąco.

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne spoczywa na pracownikach i wynosi 9% podstawowego tygodniowego wynagrodzenia, i pracodawcach 10% podstawowego tygodniowego wynagrodzenia.

Proces rejestracji firmy na Malcie trwa do siedmiu dni. Podstawowe opłaty rejestracyjne wynoszą od 200 do 573 lirów maltańskich (w zależności od wysokości kapitału zakładowego). Według wyliczeń koszt założenia (opłata rejestracyjna, otwarcie konta w banku, zarezerwowanie nazwy firmy, kapitał założycielski spółki) i działania firmy (zatrudnienie sekretarki, utrzymanie biura, audyt) przez pierwszy rok wynosi 4670 euro. Utrzymanie biznesu przez kolejne lata nie powinno przekroczyć kwoty 2905 euro.