Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Mołdawii, założenie spółki w Mołdawii

Inwestorzy zagraniczni i lokalni mogą zakładać kilka form działalności w Mołdawii. Oto niektóre rodzaje firm, które może utworzyć w Mołdawii: jednoosobowa działalność gospodaercza, spółka jawna, spółka komandytowa, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia biznesowa, wydzierżawione przedsiębiorstwa, państwowe lub komunalne przedsiębiorstwa. Rodzaje podmiotów gospodarczych w Moładwii

Firmy w Mołdawii mogą być prywatne lub publiczne; mają wspólną cechę, odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona przez wkłady do kapitału.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Societate cu Raspundere Limitata - SRL) opiera się na kapitale zakładowym 5.400 MDL (lej mołdawski), z których co najmniej 40% musi być wpłacone depozytem przy rejestracji, a 60% w ciągu 6 miesięcy od założenie. Nie więcej niż 50 akcjonariuszy może tworzyć tego typu jednostki. Zarząd nad SRL zapewniona jest przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, wyznaczonego managera i jednego administratora. Jest to bardzo popularny rodzaj działalności wśród małych przedsiębiorców ze względu na korzystne warunki tworzenia i zarządzania.

Formy działalności zakładane głównie przez dużych przedsiębiorców to mołdawska spółka akcyjna. Istnieją dwa rodzaje spółek akcyjnych w Mołdawii: zamknięte (gdzie minimalny kapitał zakładowy wynosi 10.000 MDL podzielony na akcje niezbywalne) lub otwarty (gdzie minimalny kapitał zakładowy wynosi 20.000 MDL i może być zwiększony poprzez emisję nowych akcji na giełdzie gdzie mogą być nabywane przez osoby trzecie). Zarządzanie jest również zapewnione przez walne zgromadzenie akcjonariuszy ale codzienne decyzje są podejmowane przez zarząd, którego działania są nadzorowane przez radę nadzorczą.

Spółka jawna w Mołdawii jest tworzony przez nie więcej niż 20 członków połączonych razem pod tą samą nazwą o tych samych celach gospodarczych o ile wszyscy członkowie mają taką samą nieograniczoną odpowiedzialność za długi i mogą podzielić zyski równo. Nie ma potrzeby minimalnego kapitału zakładowego dla tej działalności.

Spółka komandytowajest również tworzona przez nie więcej niż 20 członków podzielona na komplamentariuszy i komandytariuszy. Komplementariusze nie muszą dostarczać kapitału do spółki, mają nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki i mogą podzielić zyski między siebie. Komandytariusze wprowadzają wkład do kapitału i ich zobowiązania są ograniczone do tego wkładu. Nie mogą uczestniczyć w zarządzaniu spółką.

W przypadku działalności jednoosobowej właściciel jest w pełni odpowiedzialny za zobowiązania jednostki i może korzystać z zysków bez ograniczeń. Podobnie jak w przypadku spółek komandytowych nie jest konieczne wniesie kapitał ale osobiste aktywa nie są chronione w przypadku likwidacji.

Przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne może być wykorzystywane do tworzenia państwowych i komunalnych przedsiębiorstw. Firmy te nie mogą inwestować w innym kraju.
Dwie formy spółdzielni, które mogą być otwierane w Mołdawii: spółdzielnia produkcyjna i spółdzielnia biznesowa. Te rodzaje jednostek muszą być utworzone przez co najmniej pięć inwestorów.

Rejestracji spółek w Mołdawii
Na początku założenie spółki z o.o. Katowice w Mołdawii spółki musi zdeponować wszystkie dokumenty z państwowej izbie rejestracyjnej. Termin rejestracji spółki wynosi pięć dni roboczych. W celu przyspieszenia procesu dostępne są dwie opcje przyspieszone. W pierwszej procedura może być zakończona w ciągu czterech godzin, w drugiej procedura może zostać ukończone w ciągu 24 godzin.

Unikalny numer identyfikacyjny jest przypisany do nowo utworzonej spółki. Numer ten jest widoczny na certyfikacie rejestracji. Należy złożyć w banku a co najmniej 40% wkładu każdego założyciela spółki, a pozostałe 60% należy wpłacić w ciągu 6 miesięcy od rejestracji.

Po uzyskaniu certyfikatu rejestracji należy uzyskać pieczęć z ministerstwa technologii informacyjnych i komunikacji oraz uzyskania kodów statystycznych. Jest to możliwe należy złożyć zaświadczenie bankowe do rejestratora i zamówić pieczątkę firmową.

Po dostarczeniu dokumentów rejestrator wydaje certyfikat rejestracyjny z pieczęcią oraz inne dokumenty. Nowo założone firmy muszą także zarejestrować się w urzędzie podatkowym. Po tym inwestorzy muszą przekształcić tymczasowy rachunek bankowy firmy w stały. Ostatnim etapem założenia firmy w Mołdawii polega na rejestracji spółki w zakładzie ubezpieczeń społecznych i zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.

0% podatku od osób prawnych jest głównym powodem, dla którego inwestorzy zakładają firmy w Mołdawii.