Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Montserrat

Spółka International Business Company (IBC) z Monserrat została zaprojektowana z myślą o obcokrajowcach. Spółki IBC oferują dochód i zyski wolne od podatku, są kontrolowane przez jednego akcjonariusza, który może być jedynym dyrektorem.

W 1985 r. uchwalono Ustawę o spółkack IBC z Montserrat, która odzwierciedla prawo o IBC z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Aby kwalifikować się do kategorii firm IBC, żaden z rezydentów nie może być akcjonariuszem spółki, spółka nie może być właścicielem nieruchomości na Montserrat. Spółka IBC może posiadać akcje, zobowiązania dłużne lub papiery wartościowe w innej IBC.

Na Montserrat zgodnie z ustawą rejestracja spółek Katowice dokonuje się poprzez złożenie umowy i statutu do Komisji Usług finansowych. Komisja Usług Finansowych Montserrat nadzoruje wszystkie firmy, a ich rejestr obsługuje wszystkie wnioski o założenie nowych firm.

Firma IBC z Montserrat zapewnia obcokrajowcom pewnego rodzaju korzyści, takie jak:
- wszystkie udziały w IBC mogą należeć do cudzoziemców
- wszystkie podatki dla IBC i udziałowców są zwolnione przez pierwsze 25 lat
- jeden akcjonariusz wystarczy do utworzenia IBC i może być on zarazem jedynym dyrektorem
- minimalny dopuszczalny kapitał zakładowy wynosi 10 000 USD
- nazwy rzeczywistych właścicieli, udziałowców i dyrektorów nigdy nie pojawiają się w żadnych publicznych rejestrach
- w celu zapewnienia większej prywatności dopuszczalne są akcje na okaziciela
- IBC nie muszą składać rocznych sprawozdań finansowych ani deklaracji
- językiem urzędowym jest język angielski

Nazwa spółki IBC musi być unikalną nazwę, która nie przypomina nazwy innego podmiotu prawnego w Montserrat. Nazwa firmy musi kończyć się albo dopiskiem Corporation, Incorporated, lub ich skrótami Corp., Inc., lub IBC.

Rejestracja spółki
Umowa i statut muszą być złożone w rejestrze spółek. Wymagane są również następujące informacje:
- opis rodzajów działalności, w które zaangażuje się w IBC
- kraje, w których prowadzona będzie działalność
- nazwiska, adresy i zawody dyrektorów i akcjonariuszy
- pisemne oświadczenie właścicieli, że IBC nie będzie angażować się w żadną działalność przestępczą
- pisemne oświadczenie zobowiązujące zarejestrowanego agenta do odpowiedzialności w imieniu IBC

Akcje na okaziciela są dozwolone, ale muszą być w posiadaniu prawnego opiekuna, takiego jak adwokat lub bank. Akcje mogą być emitowane bez wartości nominalnej.

IBC musi wyznaczyć lokalnego zarejestrowanego agenta, którego biuro może być siedzibą IBC. W zarejestrowanej siedziba zazwyczaj prowadzą księgi, zapisy i protokoły z posiedzeń IBC. Jednak dyrektor może przechowywać te zapisy w innym miejscu.

IBC są zwolnione z wszelkich podatków od firm, podatków dochodowych i opłat skarbowych przez pierwsze 25 lat od dnia powstania. Nierezydenci akcjonariusze są również zwolnieni z podatku dochodowego, podatku od dywidend i podatków potrącanych u źródła przez pierwsze 25 lat. Obejmuje to wszystkie formy rekompensat wypłacane przez IBC akcjonariuszom, takie jak tantiemy i odsetki.