Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Niue

Niue jest wyspą na południowym Pacyfiku leżącą na połnocny wschód Nowej Zelandii. Powierzchnia wyspy wynosi 260 kilometrów kwadratowych. Jego przybliżona populacja to około 1700 osób.

Niue jest autonomicznym terytorium stowarzyszonym z Nową Zelandią. Głową terytorium jest królowa Elżbieta II, a jej przedstawicielem na wyspie jest nominowany przez generalnego gubernatora Nowej Zelandii, wysoki komisarz. Władza ustawodawcza należy do 20-osobowego zgromadzenia, które wyłaniane jest w wyborach powszechnych co 3 lata. Władzę wykonawczą sprawuje 4-osobowy rząd z premierem na czele. Za politykę zagraniczną i obronność odpowiada nowozelandzki rząd. Stali mieszkańcy wyspy są również pełnoprawnymi obywatelami Nowej Zelandii.

Posiadanie na Niue spółki daje wiele korzysći takich jak:
- wszelkie przychody, które spółka uzyskuje poza Niue są zwolnione z opodatkowania
- na Niue nie ma żadnych opłat skarbowych dla spółek offshore
- dokumenty spółki do rejestracji można wypełniać w dowolnym języku, pod warunkiem, że dostępne jest również tłumaczenie na język angielski
- akcje mogą być wydawane jako imienne lub na okaziciela
- akcjonariuszami i dyrektorami mogą być osoby fizyczne lub inna spółka
- wszystkie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zostać utworzone przynajmniej przez jednego akcjonariuszem i posiadać conajmniej jedenego dyrektora.
- informacje dotyczące właścicieli i dyrektorów nie są podawane do wiadomości publicznej, co oznacza, że istnieje poufność podczas tworzenia korporacji w Niue
- spółki offshore z Niue nie są zobowiązane do składania rocznego zeznania podatkowego, są one jednak zobowiązane do uiszczania rocznych opłat licencyjnych w celu uniknięcia nałożenia jakichkolwiek kar przez rząd.
- spółki offshore nie są zobowiązane do rejestrowania szczegółów swoich pierwszych dyrektorów ani żadnych późniejszych zmian, które mogą nastąpić po zarejestrowaniu (pozwala to firmom na zachowanie ogólnej poufności)
- zgromadzenia akcjonariuszy mogą odbywać się w dowolnym miejscu na świecie
- roczne opłaty rejestracyjne dla korporacji offshore w Niue są niezwykle przystępne i zazwyczaj wynoszą około 150 USD rocznie
- oficjalnym językiem w języku na Niue jest angielski
- czas potrzebny do ukończenia procesu rejestracji na Niue jest stosunkowo szybki, zazwyczaj rejestracja może zostać zakończona w tydzień lub krócej
- rząd w Niue jest znany z tego, że jest otwarty na zagranicznych inwestorów i zapewnia odpowiednie wsparcie dla branży offshore
- na Niue można otworzyć konto bankowe dls firmy

Tworzenie i zakładanie firmy na Niue jest łatwiejsze niż rejestracja spółek Katowice i bardziej zrozumiałe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi wybrać unikatową nazwę. Rząd prowadzi rejestr firmowy nazw już używanych, aby pomóc wnioskodawcom w wyborze unikalnej nazwy firmy. Każda spółka z o.o. musi zawierać skrót "LLC" na końcu nazwy swojej firmy.

Spółki z o.o. na Niue powstają poprzez złożenie wymaganego formularza wraz z oddzielnym pisemnym formularzem zgody od dyrektorów do rejestratora spółek. Po zatwierdzeniu, zaświadczenie o założeniu może zostać wysłane do wnioskodawcy pocztą elektroniczną, które można również zweryfikować na stronie internetowej rejestratora.

Spółka jest odrębnym podmiotem prawnym i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje zobowiązania. Odpowiedzialność każdego akcjonariusza za straty jest ograniczona do jego udziałów w spółce. Jedynymi wyjątkami są sytuacje, w których firma kontynuuje działalność podczas niewypłacalności lub dyrektorzy udzielają osobistych gwarancji za długi firmy. Gdy firma nie jest w stanie spłacić swoich długów i rozpoczyna się proces likwidacji, zobowiązania akcjonariusza wygasają. Spółka będzie istniał, dopóki nie zostanie usunięty z rejestru.

Spółka może mieć co najmniej jednego akcjonariusza. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, akcjonariusze mogą w dowolnym momencie sprzedać lub przenieść swoje akcje. Pozwala to na łatwe przekazywanie udziałów spadkobiercom lub osobom trzecim. Firma jest pod kontrolą swoich akcjonariuszy, którzy mają prawo głosu, w tym wybór i odwoływanie dyrektorów.

Co najmniej jeden dyrektor może zarządzać firmą. Akcjonriusz może zostać dyrektorem spółki. Dyrektorzy muszą być osobami fizycznymi, ponieważ korporacje lub inne osoby prawne nie mogą być dyrektorami. Umowa spółki i statut określają obowiązki dyrektora.

Nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy. Jednak spółka LLC może ustalić dowolną wartość udziałów przy rejestracji. Wartość początkowa udziałów nosi nazwę "wartość nominalna". Firma może następnie przypisać wartości udziałów w dowolnej proporcji uzgodnionej przez dyrektorów.

Spółka musi utrzymywać lokalną siedzibę z adresem fizycznym i pocztowym na Niue. Fizyczny adres nie musi być faktycznym miejscem prowadzenia działalności przez firmę. Każda zmiana adresu musi zostać zgłoszona rejestratorowi co najmniej 5 dni roboczych przed datą wejścia w życie.

Obowiązkowe jest organizowanie corocznych Walnych Zgromadzeń. Jednakże pierwsze walne zgromadzenie może odbyć się w ciągu 15 miesięcy od rejestracji.

Wszystkie zapisy złożone w rejestrze spółek są dostępne do wglądu publicznego. Jednak nie ujawnia sie w nich nazwy właścicieli, akcjonariuszy lub dyrektorów, ponieważ ich nazwiska nie są nigdy zapisywane w rejestrze spółek.