Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Portugalii, zakładanie spółki w Portugalii

Założenie firmy w Portugalii wymaga zgromadzenia ogromnej liczby dokumentów ale w odróżnieniu od innych krajów Unii przedsiębiorca może liczyć tu na spore ułatwienia. Firmę można zarejestrować nie wychodząc z jednego budynku. W Portugalii działają bowiem Centra Formalności dla Przedsiębiorców (CFP). To państwowe punkty, w których załatwia się formalności związane z założeniem firmy.

Przewidziane w prawie portugalskim rodzaje spółek handlowych:
Spółka Akcyjna (Sociedade Anónima);
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Sociedade por Quotas);
Spółka Komandytowa (Sociedade em Comandita);
Spółka Jawna (Sociedade em Nome Coletivo);
Spółdzielnia (Cooperativa).

W Portugalii jest możliwość zarejestrowania firmy w ramach opcji Empresa na Hora (firma od zaraz). Procedura ta umożliwia przeprowadzenie całego procesu zakładania spółki w godzinę w punktach zlokalizowanych w całym kraju. Możliwe jest także założenie firmy przez internet przy wykorzystaniu platformy "firma online".

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej stosowana forma prawna dla firm w Portugalii. Wspólnicy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mają ograniczoną odpowiedzialność ale mogą odpowiadać solidarnie przed pozostałymi wspólnikami jeśli aporty do spółki nie zostały wniesione zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Spółki z o.o. powinna składać się z co najmniej dwóch wspólników (mogą mieć jednego wspólnika na okres nie dłuższy niż jeden rok). Możliwe jest zakładanie spółki z o.o. Katowice przez jednego wspólnika, osobę fizyczną lub prawną, będącej właścicielem całego kapitału zakładowego. Spółki takie nazywane są spółkami jednoosobowymi i muszą zawierać takie określenie w swojej nazwie. Wspólnicy nie są odpowiedzialni wobec wierzycieli spółki lecz tylko wobec spółki: każdy wspólnik jest odpowiedzialny za własny wkład do spółki i każdy odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami za wkłady innych partnerów. Wkłady wspólników do spółki powinny być dokonane do czasu zawarcia umowy.

Kwota kapitału zakładowego jest swobodnie ustalana w statucie spółki, odpowiadając sumie udziałów wspólników. Kapitał zakładowy jest reprezentowany przez udziały, które mogą mieć taką samą wartość (nie mniejszą niż 1 euro każdy). Zbycie udziałów nie ma wpływu na samą spółkę, chyba że jest to zbycie realizowane pomiędzy małżonkami, zstępnymi lub wstępnymi lub wspólnikami. Walne Zgromadzenie musi zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Publikacja sprawozdań finansowych nie jest obowiązkowa ale roczne sprawozdania finansowe muszą być złożone online do rejestru. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny podzielić co najmniej 50% rocznego zysku między swoich udziałowców. Jednym z wymagań prawnych jest utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 5% zysku danego roku, do czasu kiedy kapitał rezerwowy osiągnie kwotę równą 20% kapitału zakładowego.

Spółka Akcyjna (S.A.) powinna posiadać co najmniej 5 udziałowców, osoby fizyczne lub prawne, krajowe lub zagraniczne. Kodeks spółek umożliwia utworzenie spółki akcyjnej przez firmę zagraniczną, która jest początkowo jedynym posiadaczem wszystkich akcji. Minimalny kapitał wymagany do założenia spółki akcyjnej to 50.000 euro podzielony na akcje. Akcje mogą mieć wartośc nominalną lub nie mieć wartości nominalnej. Przy czym w obrębie tej samej spółki nie mogą istnieć udziały o wartości nominalnej i nienominalnej. Minimalna wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 cent. W momencie tworzenia spółki, wspólnicy muszą zadeklarować, że przystąpili do złożenia depozytu.

Publikacja sprawozdań finansowych nie jest obowiązkowa a roczne sprawozdania finansowe muszą być złożone online na specjalnie utworzonym do tego celu przez rząd portalu. Spółka akcyjna powinny podzielić co najmniej 50% rocznego zysku między swoich akcjonariuszy. Jednym z wymagań prawnych jest utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 5% zysku danego roku, do czasu kiedy kapitał rezerwowy osiągnie kwotę równą 20% kapitału zakładowego. Umowa spółki może ustanowić wyższą kwotę minimalną dla rezerwy prawnej.

Rejestracje firmy można podzielić na siedem etapów. Pierwszy to złożenie w Gabinecie Krajowego Rejestru Osób Prawnych podania o zaświadczenie o dopuszczalności firmy lub nazwy osoby prawnej (29,93 euro) i o tymczasową kartę z numerem identyfikacyjnym osoby prawnej (9,98 euro). Następnie przedsiębiorca udaje się do Biura Notarialnego. Przedstawia wymagane dokumenty: zaświadczenie O dopuszczalności firmy, tymczasową kartę z numerem identyfikacyjnym osoby prawnej, kserokopie dokumentów tożsamości, potwierdzenie wniesienia opłaty SISA (podatek od zakupu nieruchomości).

Trzeci etap sprowadza się do spisania aktu notarialnego. Czwarty polega na zadeklarowaniu początku działalności (w Gabinecie Głównego Urzędu Podatkowego). W Gabinecie Rejestru Handlowego przedsiębiorcy składają podanie o wpis do Rejestru Handlowego i wpis do Krajowego Rejestru Osób Prawnych. Podanie o rejestrację musi złożyć jeden ze wspólników, dyrektor lub prawny przedstawiciel spółki. Dwa ostatnie etapy to wpis firmy do ubezpieczeń społecznych i do Kartoteki Handlowej lub Przemysłowej.

Rozwiązanie spółki w Portugalii może być konsekwencją sytuacji prawnej lub faktycznej i może być wyrazem woli akcjonariuszy (dobrowolne rozwiązanie) lub osoby, instytucji i innych czynników zewnętrznych, w tym przypadku jest to likwidacja obowiązkowe. W przypadku gdy następuje dobrowolna likwidacja spółki z o.o. Katowice, po uregulowaniu zobowiązań, które firma ma wobec wierzycieli, wspólnicy firmy mogą dojść do porozumienia w sprawie przydziału pozostałych aktywów. Jeśli partnerzy nie dojdą do porozumienia, procedura likwidacyjna odbywa się wtedy zgodnie z wymogami prawa tzn. poprzez powołanie likwidatora.

W wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej procedura jest uproszczona. Najpierw trzeba zarejestrować się w urzędzie finansowym właściwym ze względu na okręg administracyjny. Wypełnia się w tym celu krótki formularz - zgłoszenie rozpoczęcia działalności i przedstawia zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej.

Dochody osób prawnych są opodatkowane sławką 25 procent.
Spółka musi także płacić podatek lokalny około 3,4 proc. w zależności od gminy.
Gdy spółka nie prowadzi działalności handlowej, przemysłowej lub rolniczej, stawka wynosi 20% dochodu.

W wypadku jednoosobowej firmy, przy dochodach do 4,2 tys. euro stawka podatku wynosi 12 proc., od 4,2 tys. do 6,4 tys. euro 14%, od 6,4 tys. do 15,9 tys. euro 24%, od 15,9 tys. do 36,7 tys. euro 34%, od 36,7 tys. do 53 tys. euro 38% i powyżej 53 tys. euro 40%.

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 19%.

Osoby prowadzące własną działalność wybierają model ubezpieczenia społecznego spośród dwóch opcji: system składek obowiązkowych 23,7% podstawy lub system rozszerzony 32% podstawy. Przedsiębiorca sam decyduje o wysokości podstawy.