Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Rosji, zakładanie spółki w Rosji

Powstawanie firmy w Rosji składa się z kilku standardowych działań, takich jak przygotowywanie statutu, okazanie wzorów podpisów i kilka innych specjalnych formularzy dostarczonych przez urząd rejestracji przedsiębiorstw w Rosji. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język rosyjski, zanim zostaną złożone w rosyjskim rejestrze handlowym. W Rosji założenie spółki Katowice wymaga również posiadania siedziby, konta bankowego i lokalnego księgowego. Wszystkie te działania muszą być spełnione w celu utworzenia spółki w Rosji.

Rodzaje i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji
Przedsiębiorcy powinni być bardzo dobrze zaznajomieni z zaletami i wadami różnych typów korporacji, które można utworzyć w Rosji ale nie są świadomi tego jak te struktury działają w Rosji. Pierwszy krok w celu uruchomienia działalność w Rosji to określenie jaki rodzaj działalności będziemy otwierać.
W Rosji dostępne są następujące firmy:
OOO - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
OAO - spółka akcyjna otwarta; wartość kapitału zakładowego co najmniej 1000 minimalnych pensji,
ZAO - spółka akcyjna zamknięta; wartość kapitału zakładowego, co najmniej 100 minimalnych pensji,
ODO - forma prawna nieznana w polskim prawie handlowym, w której wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy własnym majątkiem do ustalonej wielokrotności ich udziału,
UP - forma prawna nieznana w polskim prawie; to rodzaj pełnomocnictwa do zarządzania spółką. Większość podmiotów związanych z administracją rządową przybiera taką formę,
UGP - unitarne państwowe przedsiębiorstwo do spraw kierownictwa nieruchomościami zagranicznymi federacji rosyjskiej przy administracji prezydenta federacji rosyjskiej,
KO - spółka komandytowa,
PT - spółka cywilna,
PK - spółdzielnia produkcyjna,
CZP - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO)
Według rosyjskiego prawa spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wysokości określonej w dokumentach założycielskich, a jej wspólnicy odpowiedaja za długi jedynie do wartości przysługujących im udziałów. Wspólnik może mieć tylko jeden udział. Wysokość udziałów wspólników wyraża się w wartości nominalnej oraz w stosunku procentowym do wartości nominalnej kapitału zakładowego. Zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może jedna lub więcej osób.

Spółka z o.o. nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę kapitałową. Maksymalna ilość wspólników jest ograniczona do pięćdziesięciu. W celu zawiązani spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założyciele podejmują uchwałę (protokół, umowę, statut) o powołaniu spółki z o.o.. W spółce jednoosobowej jedynym dokumentem założycielskim jest statut. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi co najmniej 10 tys. rubli. Wspólnikowi przysługuje liczba głosów w stosunku do wysokości jego udziału w kapitale zakładowym. Jednak ustawa lub dokumenty założycielskie spółki mogą stanowić inaczej.

Spółka Akcyjna (ZAO)
Spółką akcyjną jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej a jej akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Spółka akcyjna, której akcjonariusze mogą rozporządzać akcjami bez zgody innych akcjonariuszy, jest spółką akcyjną typu otwartego.
Spółka akcyjna, w której zbycie akcji możliwe jest tylko na rzecz akcjonariuszy lub innych osób uprzednio określonych w dokumentach założycielskich jest spółką akcyjną typu zamkniętego.

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna lub więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową: spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną. Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej typu otwartego powinna wynosić co najmniej 1000 płac minimalnych a spółki akcyjnej typu zamkniętego 100 płac minimalnych. Akcjonariusze zobowiązani są do dokonania wpłat na akcje w wysokości co najmniej 50% ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej a do wniesienia pozostałęgo wkładu na akcje w terminie jednego roku od dnia zarejestrowania spółki akcyjnej.

W Rosji prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest łatwiejsze ponieważ utworzenie spółki akcyjnej i jej funkcjonowanie wiąże się z większymi kosztami.

Etapy rejestracji rosyjskiej osoby prawnej:
1. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym 5-7 dni roboczych
2. Rejestracja w Państwowej Komisji Statystyczny 2-5 dni roboczych
3. Wyrobienie pieczęci firmowej 2-5 dni roboczych
4. Rejestracja w funduszach pozabudżetowych (rentowy, fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz zabezpieczenia medycznego obowiązkowego) odbywa się przez inspektorat podatkowy
5. Otwarcie rachunku bankowego
6. Rejestracja emisji akcji w Federalnym Urzędie dla rynków finansowych 24-30 dni roboczych (dotyczy wyłącznie prywatnych i publicznych spółek akcyjnych).

Wykaz dokumentów wymaganych od spółki - nierezydenta:
1. Certyfikat założenia lub wyciąg z rejestru handlowego kraju pochodzenia.
2. Umowa i statut spółki.
3. Uchwała zarządu spółki na otworzenie nowej firmy lub pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez Spółkę.

Dokumenty, o których mowa powyżej, wymagają legalizacji w konsulacie lub apostille z tłumaczeniem notarialnym na język rosyjski.
Wykaz dokumentów wymaganych od zagranicznego osoby: paszport, rosyjska wiza (jeśli jest wymagana).