Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Rumunii, założenie spółki w Rumunii

Spółki zagraniczne i organizacje mogą zakładać swoje oddziały w Rumunii, za zgodą Ministerstwa Gospodarki i Handlu. Wydawane zezwolenia obejmują: przedmiot, warunki wykonania działalności, czas i siedzibę.

W Rumunii inwestorzy zagraniczni moją do wyboru pięc form spółek handlowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, komandytowa, komandytowo-akcyjna i spółka partnerska.

Zakładanie spółek
Spółki prawa handlowego w Rumunii podlegają rejestracji w rejestrze handlowym (Registrul Comertului, www.onrc.ro), który nadzorowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zagraniczne inwestorzy przy zakładaniu spółki w Rumunii często korzystają z pomocy firm doradczych i adwokackich. Większość inwestorów działających w Rumunii powołuje tam spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SRL), ze względu na proste i szybkie procedury administracyjne, które trwają od 14 do 21 dni oraz niewielkie wymagania kapitałowe przy ich rejestracji. Spółka może być założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Liczba wspólników nie może przekroczyć pięćdziesięciu. Spółka z o.o. może być jednoosobowe lecz ta sama osoba fizyczna lub prawna może być jedynym wspólnikiem tylko w jednej spółce tego typu.

Odpowiedzialność udziałowców za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału. Czas rejestracji wynosi przeważnie 3-4 tygodnie (ustawowy czas rejestracji spółki to 30 dni). Proces rejestracji może trwać dłużej jest to uzależnione od branży, w której będzie działać dana firma i związanych z tym pozwoleń oraz koncesji. Uzyskanie wpisu do rejestru handlowego wiąże się z publikacją w gazecie oficjalnej a także rejestracją do celów podatkowych i statystycznych oraz ubezpieczeniem społecznym. W akcie założycielskim wymagane jest określenie takich m.in.: kapitał założycielski, nazwa, właściciele, zarząd, siedziba i zakres działalności firmy. Jednocześnie spółki handlowe oraz oddziały spółek zagranicznych muszą zostać wpisane do rejestru prowadzonego przez izby przemysłowo-handlowe, właściwe ze względu na ich siedzibę. Procedura uzyskania takiego wpisu trwa około miesiąca.

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Rumunii jest także spółka akcyjna, która musi mieć minimum dwóch akcjonariuszy, mogą to być osoby fizyczne i prawne. Nie ma ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby akcjonariuszy. Firmą może kierować zarząd lub zarząd i rada nadzorcza. Odpowiedzialność uakcjonariuszy jest ograniczona do kwoty wniesionej do kapitału akcyjnego.

Opłaty za zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym, ustalone przez rejestr handlowy są zmienne. Szacunkowe stawki opłat rejestracji w rejestrze handlowym mieszczą się w granicy 700 RON (leji). Więcej szczegóły na stronie rejestru handlowego www.onrc.ro.

W przypadku założenie spółki akcyjnej Katowice obowiązuje wniesienie opłaty ekwiwalentu 25.000 USD w lejach. Spółki które nie będą sprostać wymaganiu grozi skreślenie z Rejestru Handlowego. Sporządzenie aktu założycielskiego w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Uwierzytelnienie dokumentów przez notariusza, opłata za ogłoszenie w Monitorze. Inne opłaty: opłata za znaczek skarbowy, opłata sądowa, opłata za kopie świadectw wydanych przez oddelegowanego prawnika.

Likwidacja spółki Katowice w Rumunii jest drugim etapem w procesie zamykania spólki i następuje w wyniku rozwiązania spółki. Przyczyny prowadzące do rozwiązania spółki to: upłynął czas ustawiony do jej funkcjonowania, niemożność osiągnięcia celu lub osiągnięcie celu funkcjonowania spółki, decyzja zgromadzenia wspólników, orzeczenie sądu, upadłości spółki lub inne przyczyny przewidziane prawem lub statutem spółki.

Stawka podatku dochodowego, zarówno CIT jak i PIT, wynosi 16%. Płatnikami podatku CIT są zarówno przedsiębiorstwa rumuńskie od dochodów uzyskanych zarówno w Rumunii jak i poza jej granicami, jak i przedsiębiorstwa zagraniczne w odniesieniu do ich dochodów uzyskanych z działalności na terenie Rumunii.

Podatek dochodowy od mikroprzedsiębiorstw (obroty roczne poniżej 100 tys. EUR) wynosi 3% ich przychodu.

Płatnikami podatku VAT są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność podatkową.
Standardowa stawka podatkowa VAT wynosi 19% i ma zastosowanie do wszystkich operacji podlegających opodatkowaniu lub nie podlegających zwolnieniu od podatku.

Obniżona stawka podatku VAT wynosi 9% i ma zastosowanie w dziedzinach m.in.: świadczenia usług; prawo wstępu do zamków, muzeów, ogrodów zoologicznych i botanicznych, na targi i wystawy; sprzedaż podręczników, książek, gazet i czasopism; zakwaterowanie w sektorze hotelowym.