Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Saint Lucia

Saint Lucia to państwo w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim, na wyspie o tej samej nazwie. Saint Lucia jest monarchią konstytucyjną, członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, głową państwa jest brytyjski monarcha reprezentowany przez mianowanego gubernatora generalnego.

Saint Lucia jest jednym z najbardziej znanych centrów usług finansowych na świecie. Oferuje firmom szereg usług finansowych offshore i bankowych usług w różnych sektorach, z których najpopularniejszym jest spółka International Business Company (IBC). Saint Lucia IBC jest jedną z najlepszych firm offshore na świecie, ze względu na swoją prostotę, niskie roczne opłaty i elastyczność.

Elastyczność spółki IBC w tej jurysdykcji przyciąga wielu obcokrajowców. Ustawa o spółkach zapewnia nowoczesne normy prawne, w ramach których różne podmioty prawne mogą być używane w ramach globalnych usług offshore. System finansowy St. Lucia nigdy nie był na czarnej liście zagranicznych agencji nadzoru finansowego, unikając niepotrzebnej kontroli. St. Lucia prowadzi politykę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu fałszerstwom, dzięki czemu branża offshore i systemy tworzenia spółek na St. Lucia są bezpieczne i niezawodne.

St. Lucia IBC cieszy się dużą popularnością ze względu na poufność i anonimowość klientów, brak wymogów audytu lub sprawozdawczości, niskie roczne opłaty rządowe i elastyczną formę spółki. Saint Lucia zdobyła sobie w XXI wieku rolę wiodącego bankowego i finansowego centrum offshore.

Spółki offshore z St. Lucia są zarejestrowane w celu prowadzenia działalności międzynarodowej. Przepisy podatkowe dotyczące lokalnych firm rezydentów Saint Lucia nie mają zastosowania do spółki offshore z St. Lucia. Spółka offshore ma swoje własny przepisy podatkowe. W rzeczywistości, podatki od przedsiębiorstw i pobierane u źródła, które mają zastosowanie do zwykłych lokalnych firm z St. Lucia, nie mają zastosowania do spółek offshore z St. Lucia. Dlatego sprawia to, że rejestracja spółki na Saint Lucia jest łatwiejsza niż zakładanie spółki Katowice i zrozumiała.

Istnieje wiele korzyści dla spółek IBC z St. Lucia, do głównych należą oszczędności podatkowe. Spółki offshore z St. Lucia są zwolnione z wszelkich form podatków lokalnych, od dochodów uzyskanych poza terytorium St. Lucia. Struktura korporacyjna jest elastyczna. Spółki offshore z St. Lucia można łatwo założyć w ciągu jednego dnia. Spółki offshore zapewniają lepszą ochronę aktywów. Ponadto firma z St. Lucia ze statusem offshore otrzymuje pełne zwolnienia podatkowe, tzn. brak podatku od zysków kapitałowych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków, podatku dochodowego. Zgodnie z warunkami określonymi dla spółki offshore z St. Lucia, spółki IBC z St. Lucia mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na St. Lucia lub z mieszkańcami St. Lucia.

Tworzenie spółek offshore na St. Lucia musi być prowadzone przez zarejestrowanego agenta. Pierwszy zestaw dokumentów dołanczany do wniosku o spółkę offshore to umowa i statut, zawierają nazwę firmy, nazwę i adres zarejestrowanych agentów, autoryzowany kapitał zakładowy oraz liczbę i rodzaje akcji, które mają zostać wyemitowane. Do założenie spółki offshore na St. Lucia potrzebny jest tylko jeden udziałowiec i jeden dyrektor. Akcjonariuszem i dyrektorem spółki z St. Lucia może być ta sama osoba lub spółka. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony prywatności, można wybrać nominowanych dyrektorów i / lub udziałowców. W takich przypadkach nazwisko osoby nominowanej pojawi się w dokumentach spółki offshore, a nie nazwisko rzeczywistego dyrektora lub udziałowca.

Nazwa firmy z St. Lucia musi kończyć się jednym z następujących słów lub ich odpowiednimi skrótami: Limited / Ltd , Corporatio / Corp, Incorporated / Inc, Sociedad Anonima / SA.

Spółki offshore z St Lucia są łatwe w utrzymaniu i nie są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań finansowych organom podatkowym. Chociaż nie ma wymogu przedkładania sprawozdań finansowych władzom, firma jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji finansowej, która powinna odzwierciedlać sytuację finansową przedsiębiorstwa. Walne zgromadzenia udziałowców mogą odbywać się w dowolnym miejscu na świecie.

Nie ma określonego minimalnego wymogu kapitałowego. Standardowy autoryzowany kapitał zakładowy wynosi 50 000 USD. Minimalny kapitał emisyjny może stanowić jedną akcję bez wartości nominalnej lub jeden udział o wartości nominalnej. Wydane akcje muszą być w pełni opłacone. Akcje imienne, udziały bez wartości nominalnej, akcje uprzywilejowane, akcje umarzane i akcje z prawem głosu lub bez prawa głosu są dozwolone. Akcje na okaziciela są niedozwolone.

St. Lucia IBC musi prowadzić zarejestrowaną siedzibę i posiadać zarejestrowanego agenta na St Lucia. Zarejestrowanym agentem może być osoba prawna lub osoba fizyczna zamieszkała na St. Lucia. IBC z St. Lucia to firma offshore, która doskonale nadaje się do ochrona majątku przekazywanego w sytuacji dziedzicenia i ochrony przed orzeczeniami sądów w zagranicznych jurysdykcjach. Firma offshore z St. Lucia jest idealna do inwestowania w nieruchomości. Ustawodawstwo dotyczące spółek offshore z St. Lucia zapewnia również prywatność akcjonariuszom i dyrektorom spółek, dlatego, że informacje dotyczące wyżej wymienionych osób i spółki offshore nie stają się publicznie dostępne.