Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Samoa

Samoa to państwo w Oceanii, obejmujące zachodnią część Wysp Samoa pozostałe stanowią terytorium Stanów Zjednoczonych). Jest to demokratyczny kraj z parlamentem. Dwie główne wyspy to Savai'i i Upolu. Stolicą jest Apia.

International Company z Samoa (IC) jest podobna do International Business Company (IBC), która znajduje się w wielu innych jurysdykcjach spółek offshore na całym świecie. Prawo Samoa zapewnia określone funkcje ochrony aktywów, które nie są dostępne w innych rajach podatkowych.

W 1987 r. na Samoa stworzył nowe prawo, które zapewnia ochronę zasobów dla swoich międzynarodowych firm (IC). Przyjęto wtedy dwie ustawy International Companies Act (ustrawa o spółkach międzynarodowych) i International Trusts Act (ustawa o trustach międzynarodowych).

Spółki IC z Samoa, które nie prowadzą działalności na terytorium Samoa, podlegają całkowitemu zwolnieniu z podatku dochodowego oraz opłat skarbowych. Podatek dochodowy na Samoa jest pobierany od dochodu uzyskanego na terytorium Samoa. Jeśli podatnik jest rezydentem Samoa, podatek jest również naliczany od dochodów uzyskanych poza Samoa. Jeśli spółka IC z siedzibą na Samoa uzyskuje dochody poza jej terytorium, wówczas nie podlega podatkowi dochodowemu.

Posiadanie na Samoa International Company (IC) ma swoje zalety. Spólka IC może być w 100% własnością zagraniczną. Wymagany jest tylko jeden akcjonariusz i jeden dyrektor. Dopuszczalne są akcje na okaziciela w celu zapewnienie większej poufności. Nie ma minimalnego kapitału zakładowego.

Nazwa spółki IC nie może przypominać nazwy firmy innego podmiotu prawnego. Nazwa firmy może być w dowolnym języku. Zatwierdzenie proponowanej nazwy firmy należy uzyskać od rejestrze spółek. Nazwę spółki można rezerwować na okres trzech miesięcy. Nazwa firmy "International Company" lub jej skrót "IC" musi znajdować się na końcu nazwy spółki.

Rejestracja nowej spółki IC jest łatwa. Zwykle należy złożyć statut spółki i umowę oraz wnieść opłatę rejestracyjną do rejestru spółek. Standardowa opłata za rejestrację i roczne odnowienie spółki wynosi 300 USD. Nie ma minimalnego wymogu kapitału zakładowego. Jednak minimalny dopuszczalny kapitał zakładowy wynosi 1 USD, który należy wpłacić przy rejestracji.

Ustawa International Companies Act zapewnia wysoki poziom poufności odnośnie struktury właścicielskiej spółek. Dokumenty składane w rejestrze spółek nie zawierają nazwiska udziałowców, dyrektorówi sekretarzy spółki i nie są one dostępne publicznie. Dodatkowo udziałowcy i dyrektorzy nie przekazują informacji o rzeczywistych benificjentach spółki. Przestępstwem jest ujawnianie jakichkolwiek informacji dotyczących akcjonariuszy, dyrektorów i sekeretarzy spółki. Żadne informacje na temat spółek IC nie są publicznie dostępne.

Dozwolony jest co najmniej jeden udziałowiec, którym może być spółka lub osobą fizyczną dowolnej narodowości. Dopuszczalne są następujące rodzaje akcji w spółce: akcje na okaziciela, akcje uprzywilejowane, akcje o wartości nominalnej lub bez wartości nominalnej, akcje z prawem głosu lub bez prawa głosu. Nominowani akcjonariusze, dyrektorzy i sekretarze są również możliwi, do wykorzystania, dla większej prywatności. Wymagany jest co najmniej jeden dyrektor. Dyrektorzy mogą pochodzić z dowolnego kraju i nie muszą mieszkać na Samoa. Dyrektorzy mogą być osobami fizycznymi lub spółkami. Wymagany jest lokalny i wykwalifikowany sekretarz firmy. Sekretarz wypełnia prawne zobowiązania spółki.

Wymagane jest posiadanie zarejestrowanego biura firmy na Samoa, jak i zarejestrowanego lokalnego agenta. Zarejestrowany sekretarz firmy może zostać mianowany zamiast zarejestrowanego agenta. Każdy z nich musi być licencjonowaną firmą powierniczą. Siedzibą spółki może być biuro firmy powierniczej.

Spółka IC nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Samoa, więc nie płaci żadnych podatków, w tym: podatku dochodowego, podatku obrotowego, podatku od zysków kapitałowych, podatku spadkowego, podatku od nieruchomości.

Rząd wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych i księgowych. Nie ma jednak obowiązku przygotowywania i składania sprawozdań finansowych. Zapisy księgowe nie będą dostępne publicznie. Nie jest wymagane odbywanie corocznych walnych zgromadzeń udziałowców. Jeśli jednak udziałowcy chcą sie spotkać, mogą to zrobić w dowolnym miejscu na świecie.

Piękno tego prawa polega na tym, że wspomniane powyżej "określone zdarzenie" jest tylko przykładem tego, czym może być "określone zdarzenie". Prawo zezwala artykułom spółki na określenie "dowolnych" zdarzeń umożliwiających członkowi przeniesienie jego interesów na stronę trzecią. Kiedy to szczególne zdarzenie ma miejsce, prawo zezwala zainteresowanemu na "automatyczne przekazanie uprawnień" do wskazanej strony trzeciej (lub stron) zgodnie z postanowieniami artykułów spółki. Prawo stanowi również, że "żadna inna osoba (w tym pierwotny właściciel) nie ma żadnych praw do interesów nowych członków. Oznacza to, że po utworzeniu IC na Samoa można zamieścić artykuły spółki, aby zawierały długą listę "określonych wydarzeń", w których prawa członków (akcjonariuszy) mogą automatycznie zostać przeniesione na wskazane strony trzecie. Lista może obejmować złożenie małżeńskiego rozwodu, rozpad spółki lub joint venture, pozew cywilny, wyrok sądu; lub zawiadomienie rządu o grzywnie, karach lub konfiskatach. Lista może być długa.