Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Serbii, rejestracja spółki w Serbii

Podobnie jak w każdym innych krajach europejskich w Serbii można wybrać dowolną formę działalności gospodarczej:
spółka jawna "o.d" lub "od";
spółka komandytowa, "k.d." lub "kd";
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", "d.o.o." lub "doo";
spółka akcyjna, "a.d." lub "ad".
Firmy w Serbii mogą być prywatne lub publiczne.

Serbska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d.o.o.) to forma działalności, w której wszyscy udziałowcy mają ograniczoną odpowiedzialność do wysokości o ich wkładu w kapitale zakładowym. Taka forma działalności nadaje się dla małych i średnich przedsiębiorstw jako prywatna spółka z o.o.. Założyciele muszą zapewnić minimalny kapitał zakładowy w wysokości 500 EUR. Spółka nie może być utworzona przez więcej niż 50 akcjonariuszy. Główne decyzje serbskiej d.o.o są podejmowane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Za zarządzanie spółką odpowiada powołany w statucie dyrektora.

Jeśli inwestorzy mają większą ilość pieniędzy do zainwestowania wtedy mogą założyć serbską spółkę akcyjną (a.d). Istnieją dwa rodzaje spółek akcyjnych w Serbii:
- zamknięte spółki akcyjne (gdzie założyciele muszą dostarczyć kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 10.000 euro i nie mogą mieć więcej niż 100 udziałowców),
- otwarte spółki akcyjne (z minimalnym kapitałem zakładowym od 25.000 euro i ponad setką akcjonariuszy).

Akcje otwartej spółki akcyjnej mogą być zarejestrowane na giełdzie w celu zwiększenia kapitału. Główne decyzje są podejmowane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas gdy codzienne decyzje są podejmowane przez zarząd, nadzorowany przez radę nadzorczą.

Serbska spółka jawna jest utworzony przez dwie lub więcej osóby fizyczne lub prawne w ramach umowy o partnerstwie. Nie ma minimalnego kapitał zakładowy. Wszystkie najważniejsze decyzje podejmowane są przez wszystkich członków. W przypadku likwidacji osobiste aktywa członków spółki nie są chronione.

Serbska spółka komandytowa ma dwa rodzaje partnerów: komplementariusz odpowiadam za wszystkie zobowiązanie bez ograniczeń i komplementariusz, którego zobowiązania ograniczone są do kwoty wniesionej do kapitalu spółki.

Procedura zakładanie spółki w Serbii
Założycielami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby prawne i osóby fizyczne, krajowe lub zagraniczne. Istotne jest, aby ustalić, kto jest założycielami ponieważ oni decydują, dlaczego i w jakim celu spółka jest zakładana. Dalej należy wybrać nazwy dla spółki. W serbskiej praktyki biznesowej, jest niemal regułą, aby dodać nazwę firmy do osobistego imienia założyciela (właściciela). Obowiązkowo należy sprawdzić na stronie internetowej rejestru przedsiębiorców czy nazwa jest zarezerwowana. Następnie należy określić siedzibe spółki. W zależności od gminy na teren, której znajduje się siedziba spółki to spółka będzie podlegała tam administracji podatkowej.

Założyciel (właściciel) spółki może być jej dyrektorem. Władze spółki określane są w statucie spółki oraz na podstawie prawa spółek. Dyrektor jest odpowiedzialny za reprezentowanie spółki i uruchomienie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa i statutem. Dyrektor spółki jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie ksiąg handlowych i wewnętrzny nadzoru nad działalnością zgodnie z przepisami prawa.

Faktyczna rejestracja spółki z o.o. Katowice w Serbii musi być wykonana przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności gospodarczej w Serbii. Założenie spółki odbywa się przez złożenie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez odwiedzenie serbskiego rejestru firm. Założycielem musi wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie internetowej agencji rejestracji działalności gospodarczej. W tym samym czasie wydawany jest certyfikat rejestracyjny przez serbską agencję rejestracji działalności. Założyciele muszą również uzyskać numer rejestracyjny i numer statystyczny, dowód rejestracyji z funduszu emerytalnego i z funduszu zdrowia.

Rejestracja w urzedzie podatkowym konieczna jest do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej i numer VAT. Proces ten jest bezpłatny i jest wykonany poprzez złożenie formularza pobranego z oficjalnej strony organu podatkowego.

Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników to obowiązkowe jest zarejestrowanie się do funduszu pracy i dopiero po wykonaniu tego kroku spółka może rozpocząć działalność.