Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Seszelach

Seszele państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim. Seszele to 115 wysp znajdujacych się 1500 kilometrów na wschód od kontynentalnej Afryki Wschodniej. Seszele ogłosiły niepodległość w 1976 roku w ramach brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Stolicą państwa jest Victoria, a populacja szacowana jest na około 93 000 ludzi.

Seszele International Business Company (IBC) i Special License Company (CSL) to dwa z główne rodzaje spółek wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Ustawą, która reguluje zakładanie i zarządzanie wszystkimi IBC, jest ustawa International Business Company Act. Ustawa ta zwalnia z podatku i cła spółki z Seszeli. Aby zostać uznanym za spółkę offshore IBC z Seszeli, właściciele firm i spółka muszą spełnić związane z tym wymagania. Spółka IBC nie można prowadzić dziłalności na Seszelach i nie może posiadać nieruchomości na Seszelach.

CSL różni się od IBC tym, że jest nisko opodatkowaną osobą prawną - stawka podatku wynosi 1,5%. Ponadto CSL może skorzystać z licznych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, którego Seszele są stronami. Każdy CSL jest uważany za firmę, która ma siedzibę na Seszelach i która pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej na Seszelach i poza nimi.

Spółka IBC z Seszeli jest spółką offshore i nie płaci podatku od osób prawnych, podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych lub podatku od spadków. Te spółki offshore na Seszelach są również zwolnione z kontroli dewizowych. Dodatkowo, firmy te nie płacą żadnych opłat skarbowych ani ceł na artykuły biurowe importowane na Seszele, jeśli biuro firmy jest na Seszelach.

Spółka CSL jest odpowiednim rodzajem działalności jeśli chcemy prowadzić działalność podlegającą szczególnym regulacjom. Ustawa o spółkach CSS, stanowi, że CSL może być założona w celu podjęcia działalności związanej z zarządzaniem i doradztwem inwestycyjnym, bankowością typu offshore, ubezpieczeniem offshore i reasekuracją, usługami inwestycyjnymi, holdingiem, marketingiem, własnością intelektualną i franchisingiem, zasobów ludzkich i może działać jako siedziba lub spółka holdingowa. CSL jest również wyznaczonym podmiotem działającym na podstawie licencji Seszeli International Trade Zone. Ustawa przewiduje również, że CSL może angażować się w każdą inną działalność, która uzyskała zgodę Urzędu Nadzoru Finansowego.

Utworzenie specjalnej firmy CSL nie jest szybkim procesem. Wymaga to przygotowania szczegółowego wniosku do Urzędu Nadzoru Finansowego. Wymaga to znacznej ilości informacji od rzeczywistego właściciela firmy. Oprócz formalnych dokumentów, aplikacja spółki CSL musi zawierać biznesplan, wskazujący cele firmy, dokładny rodzaj działalności, jaką firma będzie realizować, trzyletnią prognozę finansową, opis rynków i strategii marketingowej oraz szczegóły dotyczące kapitalizacji spółki. Dla każdego faktycznego właściciela, udziałowca lub dyrektora spółki należy wraz z wnioskiem dostarczyć zestaw dokumentów, takich jak: uwierzytelniona kopia paszportu, potwierdzenie adresu, referencje bankowe i życiorys.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu aplikacji CSL przez urząd, zostanie wydany certyfikat zatwierdzenia. Ten wstępny certyfikat umożliwi rejestrację nowej spółki przez rejestr spółek na Seszelach, który wyda zaświadczenia o utworzeniu przez rejestr nowej spółki. Natychmiast po tym, na podstawie informacji już przedłożonych wcześniej w początkowej aplikacji CSL, Urząd Nadzoru Finansowego wyda nową specjalną licencją i na typ etapie nowa firma stanie się właściwą Special License Company (CSL).

Spółki IBC są objęte większą poufności niż spółki CSL. Tożsamość i dane osobowe rzeczywistych właścicieli, dyrektorów i akcjonariuszy nie są częścią publicznego rejestru dla spółek na Seszelach. Przy rejestracji nowej IBC nie są wymaga żadne dane na temat tego, kto jest faktycznym właścicielem nowej spółki. Ta informacja jest znana tylko licencjonowanemu zarejestrowanemu agentowi firmy.

Akta korporacyjne spółk IBC, takie jak rejestr udziałowców, rejestr dyrektorów oraz wszystkie protokoły i uchwały, są przechowywane w biurach zarejestrowanego agenta. Jedynymi dokumentami IBC z Seszeli, które są przechowywane w publicznym rejestrze są: umowa, statut i rejestr dyrektorów. Dokumenty te nie zawierają żadnych informacji o faktycznych akcjonariuszach lub faktycznych właścicielach firma, tylko dane dyrektorów. Należy pamiętać, że usługi nominowane są dozwolone i szeroko stosowane, dlatego można z nich korzystać w przypadkach, gdy dyrektorzy nie chcą, aby ich dane były publicznie dostępne.

Istnieją ściśle ograniczone okoliczności prawne, gdy krajowy organ rządowy na Seszelach może zwrócić się do zarejestrowanego agenta o ujawnienie informacji znajdujących się w aktach danego IBC. Takie ujawnienie może nastąpić tylko w ramach trwającego dochodzenia i nie zezwala się na żadne ogólne ujawnienia dotyczące działalności.

Seszele są niezależnym krajem, w związku z tym nie udostępnia ani nie przekazuje informacji żadnym zagranicznym "zleceniodawcom". Seszele nie podlegają unijnej dyrektywie w sprawie podatku od oszczędności, w przeciwieństwie do innych zagranicznych centrów finansowych, które są powiązane z państwami członkowskimi UE. Sektor offshore usług finansowych w znacznym stopniu przyczynia się do PKB danego kraju. Dlatego rząd i opinia publiczna dbają, aby utrzymać i rozwijać status kraju jako konkurencyjnego centrum finansowego offshore.