Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Słowenii, zakładanie spółki w Słowenii

Formy prowadzenia działalności w Słowenii:
- firma jednoosobowa czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- spółka komandytowa (k.d.),
- spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością (d.n.o.) - spółka jawna,
- spółka cicha rodzaj spółki komandytowej,
- spółka komandytowo-akcyjna (k.a.d.),
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d.o.o.),
- spółka akcyjna (d.d.).
Z wyjątkiem spółki cichej wszystkie pozostałe podmioty mają osobowość prawną.

Podczas zakładanie spółki z o.o. Katowice w sądzie, obowiązuje zasada, że wszystkie wymagane dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi notarialnie. Ponadto muszą być sporządzić w języku słoweńskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Czas wpisu do rejestru handlowego w Słowenii trwa od półtora do czterech miesięcy. Rejestr handlowy jest dostepny publicznie i dane w niem zawarte są jawne. Każdy wpis jest publikowany w dzienniku ustaw. Po rejestracji otrzymuje się pieczęć firmową i pozwala to kontynuować procedury związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Rejest handlowy nakłada na firmy obowiązek uzyskania numeru statystycznego w ciągu pięciu dni od rejestracji w sądzie. Dzięki temu uzyskuje się numer identyfikacyjny, bez którego nie można rozpocząć działalności gospodarczej i należy go używać zawsze wraz z danymi o firmie. Następnie urząd statystyczny przesyła komunikat o zarejestrowaniu przedsiębiorstwa do Izby Gospodarczej w Słowenii, w której członkostwo jest obowiązkowe. W terminie ośmiu dni od rejestracji w sądzie, firma musi zostać zgłoszona w odpowiednim dla jego siedziby urzędzie podatkowym gdzie otrzymuje numer identyfikacji podatkowej. Pozwoli to uzyskać numeru ubezpieczenia socjalnego, na które przekazywane są miesięczne wpłaty na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Minimalny kapitał założycielski spółki akcyjnej wynosi 25.000 euro. Przed rejestracją na konto musi wpłynąć minimum 25 procent tej kwoty. Spółka musi mieć co najmniej pięciu akcjonariuszy i zatrudniać nie mniej niż 20 pracowników.
Minimalny kapitał założycielski spółki z o.o. wynosi 7.500 euro. Przed rejestracją na konto musi wpłynąć minimum 25 procent tej kwoty. Spółka może mieć od 1 do 50 udziałowców.

Pierwszym krokiem jest wpisanie firmy do rejestru (samozatrudnieni wpisują się do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez urząd podatkowy). Spółki rejestrują się w rejestrze handlowym. Dopiero po uzyskaniu stępla można przystąpić do dalszych procedur związanych z zakładaniem firmy. Każdy wpis publikowany jest w dzienniku ustaw. W ciągu pięciu dni od rejestracji w sądzie firma musi uzyskać numer statystyczny. W tym celu trzeba wypełnić formularz wymagający przedstawienia danych dotyczących kapitału, prowadzonej działalności, siedziby itp. oraz przedłożyć kopie rejestracji.

Następnie przedsiębiorstwo uzyskuje numer identyfikacyjny, bez którego także nie może rozpocząć działalności. W osiem dni od czasu rejestracji w sadzie przedsiębiorstwo musi się zarejestrować w odpowiednim dla jego siedziby urzędzie podatkowym, gdzie otrzymuje numer NIP. Niezbędne jest wypełnienie bardzo szczegółowych formularzy, zawierających między innymi: nazwę i adres firmy, informacje o założycielach, włącznie z ich numerami podatkowymi, danymi osobowymi, liczbą i numerami rachunków bankowych oraz informacjami o zatrudnieniu, dane osób odpowiedzialnych wraz z numerem identyfikacyjnym (np. PESEL), numer identyfikacyjny przydzielony przez Urząd Statystyczny, wykaz działalności w oparciu o EKD, numery podatkowe i wykaz kont w walucie krajowej i zagranicznej osób fizycznych lub prawnych związanych z przedsiębiorstwem, wykaz pracowników na dzień rejestracji, wraz z ich numerami podatkowymi i dzień wypłaty wynagrodzeń, dane, nazwę oraz adres osoby prowadzącej księgi rachunkowe.

Osoba fizyczna prowadząca działalność posługuje się osobistym numerem podatkowym, a do urzędu zgłasza tylko rejestrację działalności. Po wizycie w urzędzie podatkowym trzeba otworzyć rachunek w Funduszu Emerytalnym i uzyskać numer ubezpieczenia socjalnego. Ostatni numer wydaje urząd statystyczny. Przesyła on też informację o zarejestrowaniu przedsiębiorstwa do Izby Gospodarczej, w której członkostwo jest obowiązkowe.

Zgodę na prowadzenie działalności wydaje również specjalny urząd administracyjny LOSA. Przeprowadza on inspekcje przedsiębiorstwa w celu określenia, czy firma spełnia wymagania co do prowadzenia działalności. Są to inspekcje: pożarowe, zdrowotne, pracownicze w zależności od rodzaju działalności. Liczba dokumentów, które trzeba przedstawić, dochodzi nawet do 30. Dlatego też procedura może trwać do kilku miesięcy.

Decyzja o likwidacji spółki może być podjęte przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub przez właściwy sąd w Słowenii z powodu wielu przyczyn. Przyczyny, dla których następuje rozwiązanie spółki Katowice to: upłynięcie czasu trawnia spółki, nie działanie przez ponad rok, obniżenie na ponad rok kapitału - poniżej granicy wynikającej z ustawy, w wyniku połączenia, decyzji sądu lub przez co najmniej trzy czwarte udziałowców spółki. Umowa spółki może przewidywać inne powody likwidacji spółki w Słowenii.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 17% i 10% w specjalnych strefach ekonomicznych. Podatek od dochodów osobistych płacony jest wg sześciu przedziałów podatkowych i wynosi od 17 do 50%. Podstawowa składka VAT to 19%, obniżona 8 procent.

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne płacą pracownicy i pracodawca, który odlicza pracownikowi jego cześć składki od płacy i obydwie przelewa miesiącznie na konta odpowiednich funduszy. Osoby samozatrudnione same muszą płacić całą składkę. Obowiązkowe składki pracodawców wynoszą 15,9% wynagrodzenia, a pracownika 22,l%.