Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Szwajcarii, zakładanie spółki w Szwajcarii

Uruchomienie firmy w Szwajcarii polega na podjęciu szeregu działań, które obejmują sporządzenie statutu, wypełnienie specjalnych formularzy z urzędu rejestracji firm, wzory podpisów i kopie paszportu. Ważne jest, aby wiedzieć, że wszystkie procedury dotyczące tworzenia firmy w Szwajcarii muszą być wykonywane przez notariusza. Znalezienie siedziby, założenie konta bankowego oraz wynajęcie lokalnego księgowego są również częścią tworzenia firmy w Szwajcarii.

Rodzaje spółek w Szwajcaria
Prowadzenie działalności gospodarczej w Szwajcarii przez inwestorów zagranicznych odbywa się poprzez spółki kapitałowe, które w zależności od języka urzędowego obowiązującego w danym kantonie nazywaja się:
Aktiengesellschaft (AG) lub Société Anonyme (SA) będące odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) lub Société a Responsabilité Limitée (SARL) będące odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) w Szwajcarii jest zakładana przez co najmniej dwóch udziałowców z minimalnym kapitałem zakładowym 20.000 CHF. Organami spółki są walne zgromadzenie wspólników oraz audytorzy. Spółka musi być reprezentowana co najmniej przez jedna osobę będącą szwajcarskim rezydentem, może to być członek zarządu lub dyrektor zarządzający. Spółka typu GmbH/SARL może być zobowiązana do przeprowadzenia audytu zwykłego lub uproszczonego a w określonych okolicznościach może zrzec się obowiązku przeprowadzania takiego badania.

Spółka akcyjna (Aktiengesellschaft) ma minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100.000 CHF. Kapitał zakładowy może być podzielony na akcje imienne lub na okaziciela. W momencie rejestracji każda akcja musi być pokryta co najmniej w wysokości 20% jej wartości nominalne. W przypadku wniesienia wkładów nie pieniężnych wartość kapitału zakładowego powinna zostać zdeponowana na rachunku depozytowym przed założeniem i rejestracją spółki.

Spółka akcyjna (AG, SA) posiada organy statutowe: walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd oraz audytorów. Walne zgromadzenie akcjonariuszy stanowi najwyższą władzę w spółce jest uprawnione do dokonywania zmian w statucie spółki, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe, podejmuje uchwały o podziale zysku spółki, odwoływuje i powoływuje dyrektorów i audytorów.

Do zarządzania sprawami spółki uprawniony jest zarząd, który może być jedno lub wieloosobowy. Co najmniej jeden z członków Zarządu spółki lub jej dyrektor zarządzający musi być rezydentem w Szwajcarii.

Audytorzy kontrolują zgodne z prawem oraz statutem spółki sposób sprawdzenia ksiąg rachunkowych spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe. Wyniki swojej działalności audytorzy przedstawiają walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy. Jeżeli spółka wymaga uproszonego audytu, w określonych przypadkach, wszyscy akcjonariusze mogą zdecydować o rezygnacji z dokonywania audytu.

Zakładanie spółki w Szwajcarii
Na początek musimy wybrać nazwę firmy przed rozpoczęciem procesu zakładanie spółki z o.o. Katowice w Szwajcarii. Potem musimy otworzyć konto bankowe i wpłacić minimalny depozyt na kapitał zakładowy (20.000 CHF spółka akcyjna lub 10.000 CHF spółka z o.o.). Potrzebne będą uwierzytelnione notarialnie dokumenty: akt założycielski, statut, wzory podpisów.

W celu uzyskania osobowości prawnej każda firma zakładana w Szwajcarii musi się zarejestrować się w rejestrze handlowym. W tym celu założyciele muszą złożyć wniosek zawierający nastepujące dokumenty: statut, wzory podpisów członków zarządu, formularze deklaracji, siedzibę firmy, kapitał, przedmiot działalności. Procedura rejestracji może być przeprowadzona poprzez pocztę kurierską, przy czym cały proces jest zakończony w ciągu 3 do 5 dni. Po wydaniu zaświadczenia o rejestracji nowej spółki rejestr handlowy publikuje statutu w dzienniku urzedowym.

Nie każda spółka zarejestrowana w Szwajcarii musi zostać zarejestrowany dla celów podatkowych. To zależy od przedmiotu działalności spółki. Jednak firmy, które są zobowiązane do zarejestrowania do podatku musi złożyć wniosek do administracji podatkowej. Ta sama zasada ma zastosowanie do rejestracji podaktu VAT. Wniosek musi zawierać świadectwo rejestracji wydane przez rejestr handlowy w Szwajcarii oraz inne dokumenty firmowe.

Jeśli nowo zarejestrowana szwajcarska firma zatrudnia pracowników musi być zarejestrowane do ubezpieczenia społecznego. Firma przesyła wniosek o rejestrację każdego pracownika w systemie ubezpieczeń społecznych. System ten obejmuje emerytury, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenia od wypadku przy pracy itd.