Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki w Tajlandii

Tajlandzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega przepisom dotyczącym prawa handlowego, które stanowią, że obcokrajowcy mogą posiadać jedynie 49% w tajlandzkiej firmie. Jednak specjaliści od zakładania spółek w Tajlandii opracowali spółki z udziałowcami zagranicznymi, posiadającymi większość praw głosu do przejęcia kontroli nad spółką. Dlatego, podczas gdy obcokrajowcy nie mogą posiadać większości udziałów, mogą oni posiadać większość w głosowaniu akcjonariuszy w celu zarządzania spółką. Statut może zapewnić taki rodzaj struktury zarządzania.

Tajska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje następujące korzyści: - chociaż cudzoziemcy mogą posiadać tylko 49% udziałów, mogą mieć znaczną większość praw głosu akcjonariuszy i mogą być wyznaczeni na dyrektorów w celu zarządzania spółką i kontroli nad nią,
- brak kapitału minimalnego,
- odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wysokości ich wkładów na kapitał zakładowy.

Tajskie spółki muszą wybrać unikalną nazwę firmy, która nie jest już używana przez inną firmę w Tajlandii. Proponowana nazwa firmy może zostać zarezerwowana przez Ministerstwo Handlu na 30 dni przed złożeniem wniosku o założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tajskie firmy muszą przedstawić listę celów biznesowych, które chce osiągnąć spółka, nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Ministerstwo Handlu przedstawia standardową listę typowych celów biznesowych obejmujących 40 przepisów, w tym posiadanie nieruchomości. Wiele nowych firm po prostu przyjmuje standardową listę typowych celów jako własne cele.

Rejestracja spółki
Pierwszym dokumentem, który należy złożyć w Ministerstwie Handlu, jest sporządzone umowy spółki. Następnie wszyscy akcjonariusze muszą wpłacić co najmniej 25% ich wartości akcji. Musi to zostać zweryfikowane przez lokalny bank pokazujący depozyt w kapitale zakładowym. Założyciele muszą wykazać, że posiadają co najmniej jeden udział w spółce.

Po tych wstępnych czynnościach organizatorzy wzywają do ustawowego zebrania akcjonariuszy. Porządek obrad będzie obejmował:
- przyjęcie statutu,
- ratyfikacja działań i wydatków założyciela,
- wynagrodzenie wypłacone założycielowi,
- mianowanie dyrektorów,
- ustanowienie preferowanych akcji,
- rozpatrzeni liczbę przydzielonych akcji i czy są one częściowo lub w pełni opłacone gotówką i podobnymi aktywami,
- mianowanie audytora i wysokość wynagrodzenia.

Po ustawowym zgromadzeniu dyrektorzy mogą rozpocząć zarządzanie firmą. Zostanie wydane wezwanie do wpłaty udziałów. Następnie umowa i lista akcjonariuszy zostanie złożona w Ministerstwie Handlu. Ministerstwo Handlu może zająć od 3 do 5 dni roboczych zatwierdzenie listy akcjonariuszy i statutu.

W ciągu 30 dni od zatwierdzenia nowej spółki, należy przygotować statut i złożyć w Ministerstwie Handlu. Statut musi zawierać następujące informacje:
- nazwa i lokalizacja firmy
- szczegóły celów firmy
- kapitał własny, liczba akcji, które mają zostać wyemitowane, oraz ich wartość nominalna
- imię i nazwisko każdego z zalożycieli, ich adresy, narodowość, wiek, zawód i podpis wraz z liczbą akcji posiadanych przez każdego akcjonariusza.

Udziały w spółce: 51% udziałów należy do obywateli tajlandii i rezydentów, pozostałe 49% może należeć do cudzoziemców. Firma musi mieć co najmniej siedmiu udziałowców, którzy mogą być osobami fizycznymi lub spółkami, dowolnej narodowości i zamieszkałych w dowolnym miejscu. Jedynie akcje o wartości nominalnej można wydać, a minimalna wartość akcji wynosi 5 bahtów. Akcje mogą być emitowane wyłącznie jako akcje zwykłe lub uprzywilejowane. Statut opisuje, jakie prawa są związane z preferowanymi akcjami.

W celu ochrony cudzoziemców zaleca się dwa rodzaje akcji:
1. Tajlandzcy akcjonariusze: akcje, w przypadku których ich prawa są ograniczone, takie jak prawo głosu, ograniczone prawa do aktywów i ograniczone dywidendy.
2. Udziałowcy zagraniczni mają akcje zwykłe, jeżeli posiadają większe prawa, takie jak wszystkie prawa głosu, większy dostęp do aktywów, wyższe dywidendy.

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, akcje mogą być przenoszone bez zgody innych akcjonariuszy lub spółki. Zarówno przekazujący, jak i przejmujący muszą podpisać dokument potwierdzający przekazanie akcji. Każdy podpis musi być uwierzytelniony przez co najmniej jednego świadka.

Nie ma wymagań dotyczących minimalnej liczby dyrektorów. Mogą być dowolnej narodowości, zamieszkujący w dowolnym kraju. Nie muszą być akcjonariuszami. Zaleca się, aby wszyscy dyrektorzy byli cudzoziemcami w celu lepszej kontroli nad zarządzaniem firmą, ponieważ nie wymagu dyrektorów rezydentów. Prawo wymaga wyboru przynajmniej jednego dyrektora "upoważnionego" spośród dyrektorów do podpisywania dokumentów w imieniu firmy. Upważnieni dyrektorzy mogą być dowolnej narodowości.

Nie ma wymaganego minimalnego kapitału zakładowego. Jednak, żeby uzyskać pozwolenie na pracę dla zagranicznego pracownika, prawo wymaga minimalnego kapitału w wysokości 2 milionów batów dla każdego zagranicznego pracownika.

Każda firma musi posiadać adres siedziby w Tajlandii. Musi to nastąpić przed złożeniem wniosku o nową spółkę i przed zarejestrowaniem się w urzędzie podatkowym, złożeniem wniosku o pozwolenie na pracę dla zagranicznego pracownika i założeniem rachunku bankowego.

Wszystkie księgi rachunkowe i zapisy księgowe muszą być przechowywane w siedzibie spółki. Muszą wykazać prawdziwą i dokładną wartość przychdów i wydatków spółki. Aktywa, zobowiązania, zyski i straty należy wykazać w księgach rachunkowych. Audytor firmy musi dokonać przeglądu bilansu wykazującego zyski i straty oraz złożyć raport na corocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Audyt musi odbywać się raz w roku.