Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Ukraina, zakładanie spółki na Ukrainie

Proces rejestracji spółek na Ukrainie rozpoczyna się od wyboru właściwej formy działalności. Ukraińscy przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z poniższych form działalności. Rodzaje podmiotów gospodarczych na Ukrainie to: działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka pełna (podobna do polskiej spółki jawnej), spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka z dodatkową odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Najczęściej spotykanym rodzajem spółek na Ukrainie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z definicją jest to spółka założona przez jednego lub kilku wspólników, której kapitał założycielski został podzielony na udziały, których wysokość ustala się w statucie. Udziały do kapitału założycielskiego mogą być wnoszone w postaci pieniężnej lub w postaci aportu. Co najmniej połowa kapitału założycielskiego powinna być wniesiona przed rejestracją spółki. Wspólnicy spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości swoich udziałów. Przepisy ustawy o spółkach handlowych przewidują, że kapitał założycielski spółki z o.o. powinien stanowić co najmniej równowartość 100 płac minimalnych ustalonych w dniu rejestracji spółki.

Dokumentem założycielskim spółki jest statut. Najwyższym organem spółki z o.o. jest walne zgromadzenie wspólników, organ wykonawczy to dyrektor lub dyrektorzy. Funkcje nadzoru sprawuje komisja rewizyjna. Walne zgromadzenie wspólników jest uważane za zdolne do podjecia uchwał jeżeli obecni są na nim wspólnicy reprezentujący w sumie ponad 60% głosów. Decyzje są podejmowane większością głosów. Niektóre uchwały wymagają oddanie na nie co najmniej 50% głosów (np. uchwała o wyłączeniu jednego ze wspólników). W przypadku powstania sporu będą stosowane odpowiednie regulacje statutowe.

Spółkę z dodatkową odpowiedzialnością, podobnie jak spółkę z o.o, zakłada jeden lub kilku wspólników. Kapitał zakładowy jest podzielony na udziały, których wysokość określa się w statucie. Różnica pomiędzy tą spółką a spółką z o.o. polega na tym, że wspólnicy spółki z dodatkową odpowiedzialnością solidarnie ponoszą dodatkową odpowiedzialność za jej zobowiązania własnym mieniem w wysokości przewidzianej przez statut. Wysokość ta jest wielokrotnością wartości udziału każdego ze wspólników. W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem spółki z dodatkową odpowiedzialnością stosuje się przepisy dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjna to spółka, której kapitał założycielski dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna akcji stanowi kapitał założycielski spółki, który nie może być mniejszy od równowartości 1250 płac minimalnych.
W ukraińskim prawie handlowym są dwa rodzaje spółek akcyjnych: otwarte i zamknięte. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że akcje otwartej spółki akcyjnej są dostępne w obrocie, mogą być zbywane oraz nabywane bez ograniczeń (decyduje o tym wyłącznie właściciel akcji). W zamkniętej spółce akcyjnej prawo pierwokupu akcji posiadają inni akcjonariusze. Spółka akcyjna może być założona zarówno przez osoby fizyczne i prawne.

Zakładanie spłóki z o.o. na Ukrainie
Rejestracja spółki z o.o. wymaga złożenia dokumentów:
1. Wniosek / formularz.
2. Statut spółki w dwóch egzemplarzach.
3. Uchwała o założeniu spółki lub jej notarialnie poświadczona kopia.
4. Opłata rejestracyjna.

Ponieważ rejestracja spółki z o.o. Katowice odbywa się za pośrednictwem jednego okienka, spółka jest automatycznie rejestrowana do funduszu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy i fundusz emerytalnego, nastepuje także zgłoszenie do organów podatkowych. Po otrzymaniu świadectwa rejestracji, nowoutworzona spółka musi zarejestrować się dla celów podatku vat w urzędu skarbowym. Należy wyrobić pieczęć firmową. Ostatni etap rejestracji polega na przekształceniu tymczasowego konta bankowego w stałe. Organy podatkowe zostaną powiadomione o otwarciu stałego konto bankowego, a nowo utworzona spółka może rozpocząć swoja działaność.