Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Węgrzech, zakładanie spółki na Węgrzech

Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne podlega rejestracji w urzędach samorządu terytorialnego (Onkormanyzati Okmany Iroda). Spółkę trzeba wpisać do węgierskiego rejestru handlowego.

Zakładanie spółek handlowych na Węgrzech może odbywać się wyłącznie w formie uregulowanej ustawą o Prawie Cywilnym. Spółkę handlową mogą zakładać zagraniczne i krajowe osoby fizyczne i prawne, jednostki gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej, które mogą wstępować do już działającej spółki jako udziałowciec lub nabywać udziały / akcje w spółce. Do założenia spółki handlowej, za wyjątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, potrzeba przynajmniej dwóch wspólników.

Osoba fizyczna w tym samym czasie może być wspólnikiem tylko w jednej spółce handlowej z nieograniczoną odpowiedzialnością (spółka komandytowa). Prawo może wymagać, żeby określone rodzaje działalności gospodarczej można było wykonywać wyłącznie w określonych formach spółek handlowych. Ustawa może wymagać koncesji urzędowych do zakładania spółki handlowej, wtedy spółka handlowa może prowadzić taką działalność dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia.

W trakcie zakładania spółki handlowej dokumenty firmy muszą zostać podpisane przez wspólników i przez jej mianowanego dyrektora oraz muszą być potwierdzone przez notariusza zarejestrowanego na Węgrzech. Dokumenty firmy w ciągu 30 dni od ich podpisania muszą zostać złożone we właściwym sądzie rejestrowym. Po złożeniu dokumentów w sądzie rejestrowym spółka może rozpocząć działalność. Jeżeli spółka będzie prowadzić również działalność, do której potrzebne jest urzędowe zezwolenie, to działalność taką można rozpocząć po zarejestrowaniu spółki i uzyskaniu stosownego zezwolenia. Wniosek o założenie spółki z o.o. Katowice można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Rejestr prowadzony jest przez wydzielone wydziały w sądach. Spółka z o.o. może być jednoosobowa, ale należy to wyraźnie zaznaczyć w momencie rejestracji. Wymagana minimalna wartość kapitału założycielskiego wynosi 3 mln forintów. Na konto spółki trzeba wpłacić nie mniej niż 30% wysokości kapitału co najmniej 1 mln forintów. W wypadku spółki jednoosobowej na konto musi trafić cała kwota, a jeżeli jest to spółka akcyjna, minimalny kapitał wynosi 20 mln forintów.

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która zostaje założona z kapitałem zakładowym składającym się z akcji o określonej ilości i wartości nominalnej. Zobowiązania akcjonariuszy wobec spółki ograniczają się do pokrycia wartości nominalnej lub wartości emisyjnej akcji. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki akcyjnej za wyjątkiem określonym w ustawie. Spółka akcyjna może być prywatna lub publiczna:
- prywatna spółka akcyjna - akcji nie ma w obrocie publicznym na giełdzie),
- publicza spółka akcyjna - akcje są dostępne w obrocie publicznym na giełdzie papierów wartościowych.

Nie ma możliwości pozyskiwania akcjonariuszy drogą ogłoszeń publicznych więc nie ma możliwości założenia publicznej spółki akcyjnej. Należy najpierw założyć prywatną spółkę akcyjną, która może podjąć decyzję o przekształceniu się w publiczną spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy publicznej spółki akcyjnej nie może być mniejszy od 20 mln forintów, a kapitał zakładowy prywatnej spółki akcyjnej nie może być mniejszy od 5 mln forintów.

Kiedy działalność spółki będzie prowadzona w dziedzinach wymagających uzyskania zezwolenia albo koncesji (energetyka i przemysł zbrojeniowy), należy się o nie postarać jeszcze przed zarejestrowaniem firmy. Dokumentami niezbędnymi do rejestracji jest umowa spółki i potwierdzenie założenia konta bankowego. Konto bankowe jest zablokowane do momentu złożenia dokumentów spółki do sądu rejestrowego. Po zgłoszeniu firmy do rejestru należy się udać do Głównego Urzędu Statystycznego (KSHO) po numer statystyczny. W urzędzie skarbowym trzeba złożyć natomiast podanie o numer ewidencji podatnika APEH, a w TBK numer pozwalający rozliczać się z ubezpieczeń socjalnych. Sądowa opłata za zarejestrowanie spółki wynosi 2% kapitału zakładowego. Koszt opublikowania informacji o spółce w oficjalnym dzienniku urzędowym wynosi 20 tys. forintów.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane na Węgrzech płacą podatek CIT w wysokości 16%.

Podstawowa stawka vat to 25%, stawka obniżona 12 lub 0%.

Jeżeli likwidacja spółki rozpoczyna się na wniosek wierzyciela w oparciu o kwoty zaległych faktur, może on (wierzyciel) opracować wniosek nie wcześniej niż 20 dni przed terminem płatności faktury związany z likwidacją firmy. Wniosek o rozwiązanie spółki z o.o. Katowice musi wykazać, dlaczego jest wymagany oraz kwotę i termin płatności.

Podatek od dochodów osobistych uzależnione jest od dochodów i wynosi: do 600 tys. forintów 18%; od 600 tys. do 1200 tys. forintów - 26%; od 1200 tys. forintów - 38%.

Obowiązuje tu uproszczony podatek od działalności gospodarczej tzw. podatek EVA. Ten rodzaj opodatkowania jest najlepszy dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Płatnik tego podatku przestaje być płatnikiem VAT. Firmy, które wybiorą EVA, nie płacą podatku od osób prawnych. Stawka EVA wynosi 15 procent.

Obowiązek opłacania składek na fundusz ubezpieczeń społecznych rozłożony jest między pracobiorców i pracodawców. Pracodawca płaci 18% na ubezpieczenie społeczne i 11% na zdrowotne. Pracownik 8,5% na pierwszy filar, 8% na drugi filar. Przedsiębiorcy płacą około 3% na fundusz ubezpieczeń zdrowotnych, 8% na ubezpieczenia emerytalne i 1,5% na fundusz pracy.

Koszty założenia firmy zależą od jej formy prawnej. Najwięcej 600 tys. forintów, kosztuje spółka akcyjna, 100 tys. forintów inna osoba prawna. Założenie działalności bez osobowości prawnej kosztuje 50 tys. forintów. W razie samozatrudnienia trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 30 tys. forintów.