Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Wielkiej Brytanii, zakładanie spółki w Anglii

W Wielkiej Brytanii jest pięć głównych typów prowadzenia działalności gospodarczej:
- jednoosobowa działalność gospodarcza,
- spółki partnerskie,
- spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółki korporacyjne / kapitałowe,
- oddziały spółek zagranicznych.

Najpopularniejszą formą działalności jest zdecydowanie spółka "Ltd." (limited) pod szyldem, której można prowadzić różnego typu działalność. Rejestracja spółki z o.o. Katowice typu limited nastepuje w Companies House, która jest odpowiednikiem naszego Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Udziałowcy / akcjonarjusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu, wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek limited nie ma wymogu minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje dyrektora, sekretarza i udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub prawne. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych.

Spółka limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Angielską spółkę "ltd." może założyć i prowadzić osoba niebędąca rezydentem / mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje dyrektora i udziałowca), funkcja sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana. Osoba / osoby wchodzące w skład struktury spółki limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii. Dane dyrektorów, sekretarzy i udziałowców są jawne i dostepne w rejestrze dla opinii publicznej.

Bardzo popularne na jest także samozatrudnienie (self employed), przeznaczone dla początkujących przedsiębiorców, niedysponujących pokaźnym kapitałem początkowym, działających w branżach obarczonych niskim ryzykiem upadłości. Wielka Brytania to otwarty rynek pracy i liberalne prawo to doskonałe zachęty dla tych, którzy chcą tu rozkręcić swój interes.

Prawo spółek nie dyskryminuje firm zagranicznych. Maja one do wyboru różne formy organizacyjno prawne a podstawowym kryterium zróżnicowania spółek jest sposób ich powstania: spółki zwykłe (partnerships) powstają w wyniku zawarcia umowy, spółki typu korporacyjnego są następstwem procedury inkorporacyjnej. Układ spółki wywodzi się z prawa precedensowego. Liczba wspólników jest ograniczona do dwudziestu.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne musza mieć minimalny kapitał założycielski w wysokości 50 tys. funtów. Pozostałe spółki nie mają limitów odnośnie do wysokości kapitału założycielskiego. Urzędem odpowiedzialnym za rejestrację firm jest Urząd Rejestrowy. Działa on jako wyodrębniona agencja rządowa w ramach Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Firmy muszą przekazywać do urzędu rejestrowego informacje o wszelkich zachodzących w nich zmianach (nazwy, statutu, składu zarządu spółki itp.) i przesyłać w określonych terminach sprawozdania finansowe.

Aby zarejestrować spółkę z o.o. jej założyciele musza złożyć w Urzędzie Rejestrowym następujące dokumenty: Memorandum of Association (umowa założycielska i statut spółki), Articles of Association (określa prawa udziałowców, zasady przekazywania udziałów, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw). Dokumentem potwierdzającym rejestrację spółki jest tzw. Cerrificate of Incorporation. Spółka, która nabyła osobowość prawną, musi przekazywać do Urzędu Rejestrowego sprawozdania roczne. Wszystkie listowniki, formularze rachunków i broszury muszą zawierać nazwę, numer rejestracyjny oraz adres siedziby spółki.

Likwidacja jest formalnym postępowaniem upadłościowym, w którym spółka doprowadza swój byt do końca. Wszystkie jej aktywa są likwidowane, a przychody ze sprzedaży aktywów są wykorzystywane na spłatę wierzycieli. Istnieją dwa główne rodzaje na zamknięcie spółki Katowice: likwidacja przymusowej oraz dobrowolna likwidacja wierzycieli. Jeśli firma nie ma szans na uniknięcie likwidacji i gdy firma ma niewielkie lub żadne aktywa dostępne dla wierzycieli, spółka może być zlikwidowana przez wniosek do Sądu i postawiona w stan likwidacji obowiązkowej.

W Wielkiej Brytanii istnieje możliwość założenia jednoosobowej firmy wykonującej prace na zlecenie. Działalność taką można założyć na podstawie przepisów o samozatrudnieniu (self-employment). Obywatele Unii Europejskiej, mają prawo do podejmowania własnej działalności gospodarczej bez konieczności rejestrowania się zgodnie z Programem Rejestracji Pracowników.

W przypadku zaprzestania działalności na własny rachunek, aby zachować prawo pobytu w Wielkiej Brytanii, przedsiębiorca musi wykazać, że jest w stanie samodzielnie się utrzymywać bez korzystania z pomocy socjalnej, do chwili ponownego rozpoczęcia działalności bądź zdobycia zatrudnienia i zarejestrowania się jako pracownik.

Wybór formy prawnej firmy ma bezpośrednie przełożenie na późniejsze opodatkowanie.
Stawki podatku dochodowego od osób prawnych są progresywne: do 10 tys. funtów 0%; dla małych przedsiębiorstw od 50 tys. do 300 tys. funtów 19%; stawka powyżej 1,5 mln funtów 30%.

Stawki podatku dochodowego od dochodów osobistych: do 20 tys. funtów 10%, od 20 tys. do 31 tys. funtów 22%; powyżej 31 tys. funtów 40%.

Stawka podatku VAT wynosi 17,5%. W wypadku niektórych dostaw towarów i usług możliwe jest uzyskanie zwolnienia z VAT-u. Dotyczy to między innymi ubezpieczeń, dzierżawy ziemi i budynków (prócz garaży, miejsc parkingowych, hoteli i pomieszczeń hotelowych), usług zdrowotnych oraz w pewnym zakresie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego.

Wszyscy pracownicy, również osoby samozatrudnione muszą płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Płatnicy składek są podzieleni przez brytyjski urząd skarbowy (Inland Revcnue) na sześć grup. Osoby samozatrudniąjace się kwalifikują się w zależności od wysokości rocznych dochodów netto, do jednej lub dwóch spośród nich. Składka na ubezpieczenia społeczne w grupie drugiej (Class 2), obowiązuje wszystkich samozatrudnionych, wynosi 2,05 funta tygodniowo. Natomiast składka obowiązująca w grupie czwartej (Class 4) dotyczy samozatrudnionych, których roczny dochód netto przekracza kwotę 4745 funtów. Osoby te, oprócz 2,05 funta tygodniowo, zobowiązane są zapłacić składkę w wysokości 8% dochodu przekraczającego kwotę 4745 funtów ale naliczaną tylko do granicy dochodu w wysokości 31 720 funtów. Dochód powyżej tej granicy obciążony jest dodatkową 1% składką na ubezpieczenie społeczne.