Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółek na Bahamach

Spółki na Bahamach podlegają przepisom Ustawy o Międzynnarodowych Spółkach Biznesowych z 1990 r. Bliskość Stanów Zjednoczonych sprawia, że zakładanie spółek na Bahamach jest bardzo popularna wśród amerykanów i innych, którzy chcą otworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z powodów popularności jurysdykcji jako spółki offshore są ścisłe przepisy dotyczące ochrony prywatności, które pomagają zachować poufność i prywatność informacji o spółkach na Bahamach. Firmy offshore z Bahamów są tak popularnymi spółkami jak założenie spółki Katowice. Bahamy IBC to spółka, która może być używana do prowadzenia działalności poza Bahamami lub do posiadania zagranicznego inwestycyjnego rachunku bankowego.

Korzyści wynikające z posiadania spółki IBC na Bahamach
- ustawa o spółkach IBC chroni prywatność swoich spółek i ich akcjonariuszy, ustawa ta zabrania udostępniania informacji o spółkach z Bahamów innym krajom,
- kolejną korzyścią dla cudzoziemców jest zwolnienie z podatku zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy przez dwadzieścia lat po utworzeniu spółki,
- spółki potrzebują tylko jednego akcjonariusza i jednego dyrektora,
- spółki nie są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań do rejestru spółek,
- coroczne walne zgromadzenia mogą odbywać się w dowolnym miejscu na świecie,
- nowa spółka może w prosty sposób otworzyć firmowe konto bankowe na Bahamach.

Spółka może zostać uznanae za spółkę offshore IBC na Bahamach pod warunkiem, że spełnienia pewnych wymogów:
- spółka nie prowadzi działalność z osobami mieszkającymi na Bahamach,
- nie jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości położonej na Bahamach (chyba, że wynajmuje powierzchnię biurową),
- nie prowadzi działalności bankowej,
- nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej,
- nie prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu zarejestrowanej siedziby dla spółek.

Firma IBC może być zarejestrowana do prowadzenie dowolnej działalności pod warunkiem, że nie jest to zakazana przez ustawę lub jakiekolwiek inne prawo obowiązujące na Bahamach. IBC ma pełną zdolność do wykonywania wszystkich czynności w celu realizacji swoich działań, z zastrzeżeniem szczególnych ograniczeń, które mogą być narzucone w umowie i statucie.

Spółka IBC może emitować różnorodne akcje, w tym papiery wartościowe zamienne, akcje z prawem głosu i akcje bez prawa głosu, akcje o wartości mniejszej niż jeden głos na akcję, akcji bez wartości nominalnej, akcje na okaziciela, akcje zwykłe, uprzywilejowane. Spółka IBC z Bahamów może również nabywać i umarzać własne akcje.

Ustawa o spółkach zawiera kilka przepisów umożliwiających dyrektorom ochronę aktywów IBC, w tym prawo do przeniesienia aktywów IBC do trustu, na jednego lub więcej powierników w obrębie lub poza Bahamami.

IBC może zmienić treść statutu, podwyższyć lub obniżyć kapitał zakładowy w drodze uchwały Zarządu. Uchwały te będą skuteczne po pisemnym powiadomieniu rejestru spółek i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

IBC musi określić w statucie, czy mają być wydawane certyfikaty akcji. W przypadku wydawania świadectw udziałowych muszą one być opatrzone podpisami dwóch dyrektorów lub urzędników spółki, a także pieczęcią spółki. IBC musi prowadzić jeden lub więcej rejestrów akcji, które muszą być przechowywane w siedzibie spółki. W szczególności, w przypadku wydawania akcji na okaziciela, rejestr akcji musi zawierać:
- numer identyfikacyjny certyfikatu (-ów),
- liczbę wydanych akcji,
- datę wydania certyfikatu (-ów).

Spółki z Bahamów są zobowiązane do wyboru unikalnej nazwy firmy, która nie jest podobna do żadnej innej zrejestrowanej na Bahamach. Na końcu nazwy firmy należy umieścić jedno z następujących słów: "Incorporated", "Corporation" lub "Societe Anonyme" lub odpowiedni skrót "Inc", "Corp." lub "S.A.". Nazwę firmy można wybrać i zarezerwować na okres do trzech miesięcy.

Firmy z Bahamów muszą mieć zarejestrowanego agenta lokalnego i adres biura lokalnego.

Spółka musi mieć co najmniej jednego udziałowca. Akcjonariuszem może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Spółka musi mieć co najmniej jednego dyrektora. Dyrektorzy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi. Liczba dyrektorów musi być ustalona w umowie lub statucie spółki. Dyrektorzy mają wszystkie uprawnienia spółki, które nie są zastrzeżone dla akcjonariuszy lub są zastrzezone w umowie i statucie. Spotkania dyrektorów mogą odbywać się na Bahamach lub poza nimi, mogą również odbywać się przez telefon.

Ustawa o spółkach zawiera zapisy dotyczące likwidacji i rozwiązania spółek zarejestrowanych na podstawie ustawy. Różne procedury, które mają być stosowane są określone w ustawie wraz z uprawnieniami i obowiązkami likwidatorów i dyrektorów. W każdym przypadku likwidacji należy odnieść się do przepisów dotyczących poszczególnych wymogów.