Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Norwegii, zakładanie spółki w Norwegii

Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (aksjeselskap - AS). Wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 30000 NOK (koron norweskich). Spółkę może założyć co najmniej jednen wspólnik. Najważniejsze decyzje takie jak: powoływanie zarządu, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, zmiany w statucie podjmuje walne zgromadzenie. Kapitał takiej spółki podzielony jest na akcje i decyzji o przekazaniu tych akcji może być podjęta tylko większością głosów jej członków.

Norweska Spółka Akcyjna (allmennaksjeselskap - A.S.A) jest przeznaczony dla większych przedsiębiorstw. Wymagany kapitał, z podziałem na akcje, nie może być niższy niż 1.000.000 NOK. Kapitał spółki akcyjnej dzieli się na akcje, które mogą być dostępne w obrocie publicznym poprzez wejście na giełdę. Rejestracja na giełdzie jest bardzo ważne ponieważ daje to możliwość podwyższenia kapitału zakładowego. Główne decyzje są podejmowane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas gdy codzienne decyzje podejmowane są przez członków zarządu.

Pozostałe formy prowadzenia działalności.
Jedną z form działalności, w którym odpowiedzialność członków jest nieograniczona jest spółka, która może mieć charakter ogólny lub ograniczony. Norweska spółka jawna jest utworzony przez równorzędnych partnerów, którzy mogą podzielić zysk i są w pełni odpowiedzialni za działania jednostki.
Norweska spółka komandytowa jest utworzona przez komplementariusza i przynajmniej jednego komandytariusza. Komandytariusz wnosi wkład do kapitału i ma ograniczoną odpowiedzialnością do wysokosci tego wkładu, podczas gdy komplementariusz posiada pełną odpowiedzialność za działania spółki.

Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
W celu rejestracja spółki z o.o. Katowice należy wypełnić formularz zgłoszenia do rejestru. Najprostszym sposobem jest skorzystać z formularza on-line. Zanim będzie można zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o kapitale zakładowym co najmniej 30.000 NOK, należy wpłacić pieniądze na pokrycie kapitału zakładowego. Należy przygotować niezbędne dokumenty. Następujące dokumenty należy załączyć w momencie rejestracji: umowa spółki, statut, potwierdzenie z banku / instytucji finansowej lub biegłego, że kapitał zakładowy został zapłacony, oświadczenie biegłego rewidenta albo protokołu posiedzenia zarządu, jeżeli zostanie podjęta decyzja, aby nie mieć biegłego rewidenta.

Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można skorzystać z formularza on-line "Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością". Formularz ten zawiera minimalne wymogi dotyczące zarówno aktu założycielskiego i statutu. Jeśli firma otwiera się za pomocą tego formularza, formularz rejestracyjny będzie zawierał wstępnie wypełnione dane z formularza założenia spółki. Umowa spółki i statut są automatycznie dołączony do formularza rejestracyjnego. Można podjąć decyzję aby pod pewnymi warunkami spółka nie miała biegłego rewidenta.

Jeżeli zostanie podjęta decyzja, aby nie mieć biegłego rewidenta w statut stowarzyszenia należy zaznaczyć, że walne zgromadzenie upoważnia zarząd do podjęcia decyzji aby roczne sprawozdanie finansowe spółki nie było kontrolowane (audyt). Jeżeli kapitałem zakładowym jest to coś innego niż norweskie korony (wkłady niepieniężne), należy przygotować bilansu otwarcia. Audytor powinien opisać i potwierdzić wkłady niepieniężne. Będzie wymagana wyceny wkładów niepieniężnych.

Wkłady/aktywa niepieniężne mogą być wyceniane najwcześniej na cztery tygodnie przed datą założenia spółki. Firma musi być zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, najpóźniej na trzy miesiące po podpisaniu aktu założycielskiego. Ostatnim etapem założenia firmy w Norwegii jest zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń dla pracowników.