Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Niemczech, zakładanie spółki w Niemczech

Niemcy mają bardzo liberalne ustawodawstwo, jednak wyjątkowo skutecznie utrudniają założenie własnej, zwłaszcza jednoosobowej firmy, która działa na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez gminy i dzielnice.

Niemieccy urzędnicy żądają dowodu posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, znacznych środków finansowych i biznesplanu, który uwiarygodni powodzenie przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga złożenia zgłoszenia we właściwym dla siedziby firmy urzędzie gminy lub dzielnicy. Samo jego przyjęcie nie upoważnia jednak do rozpoczęcia działalności, na którą wymagane jest odrębne zezwolenie (przewóz osób i towarów, prowadzenie biura podróży, usługi hotelarskie i gastronomiczne, handel używanymi towarami) lub wpis do rejestru rzemiosła. A zgodnie z niemieckim prawem rzemieślnikami są też np. robotnicy budowlani. To oznacza, że nawet mały zakład budowlany może działać dopiero po wpisaniu właściciela do rejestru prowadzonego przez izbę rzemieślniczą.

Jeżeli wybrana działalność nie wymaga zgody, to po jej zgłoszeniu trzeba powiadomić urząd finansowy. Nadaje on firmie numer podatkowy i przesyła do wypełnienia ankietę z pytaniem o planowane obroty oraz dochody. Kolejny numer nadaje urząd pracy.

W Niemczech zakładanie spółki z o.o. Katowice wymaga podjęcia poniższych czynności:
1. Wybór formy prawnej
2. Określenie kosztów przedsięwzięcia
3. Podpisanie umowy spółki przed notariuszem
4. Wynajem lokalu
5. Otwarcie konta bankowego
6. Wpis do rejestru handlowego
7. Zgłoszenie działalności w urzędzie ds. gospodarki.

W Niemczech można prowadzić działalność gospodarczą w następujący sposób:
- działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwo jednoosobowe (Einzelunternehmen, selbstständige Erwerbstätigkeit),
- oddział (Zweigniederlassung),
- filia, przedstawicielstwo (Betriebsstätte, unselbständige Zweigstelle),
- spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR),
- spółka jawna (offene Handelsgesellschaft – oHG),
- spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft –KG),
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH),
- spółka akcyjna (Aktiengesellschaft – AG).

W Niemczech wyróżnia się następujące typy spółek kapitałowych.
Spółka akcyjna (AG, Aktiengesellschaft) posiada osobowość prawną i odpowiada wyłącznie swoim majątkiem oraz kapitałem zakładowym w akcjach. Utworzenie spółki akcyjnej należy wpisać do rejestru handlowego, jednak przed tym należy dopełnić różnych formalności m.in.: zebrać kapitał zakładowy, napisać sprawozdanie założycielskie, powołać radę nadzorczą itp.. Po rejestracji spółka staje się osobą prawną, może emitować akcje oraz papiery wartościowe. Kapitał zakładowy wynosi przynajmniej 50.000 euro i powstaje poprzez przejęcia akcji przez założycieli spółki. Organami spółki są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki ryzykują jedynie do wysokości wniesionego kapitału.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osobowością prawną. Do jej założenia wymagane są m.in.: minimalny kapitał zakładowy w wysokości 25.000 euro, notarialnie poświadczona umowa założycielska wraz z określeniem przedmiotu działalności spółki. Organami spółki są: menadżer, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza. Spółka komandytowo-akcyjna (KGaA, Kommanditgesellschaft auf Aktien) to szczególna forma spółki akcyjnej. Dla jej dziłania znajdują zastosowanie przepisy dotyczące spółek komandytowych, jak i spółek akcyjnych. Spółka posiada osobowość prawną a jej komplementariusze pełnią funkcję podobną do zarządu spółki akcyjnej jeśli chodzi o kierowanie firmą i jej reprezentację. Jednocześnie mogą oni jednak nabywać akcje, stając się komandytariuszami. Ponadto powołuje się radę nadzorczą i walne zgromadzenie.

Formalności przy zakładaniu niemieckiej spółki z o.o. nie są nieskomplikowane. Spółka może zostać założona przez jedną osobę (tzw. jednoosobowa spółka z o.o., Ein-Mann-Gesellschaft) lub kilka osób. Ani wspólnicy ani członkowie zarządu nie muszą być obywatelami Niemiec w przypadku obywateli państw Unii Europejskiej nie ma żadnych ograniczeń. Niepotrzebne jest też zaświadczenie o zameldowaniu czy pozwolenie na pracę.

Najprostszą formą działalności jest wpis do rejestru działalności gospodarczej i posiadanie tzw. Gewerberkarte. Cudzoziemiec musi jednak udowodnić, że dzięki posiadanym środkom finansowym jest w stanie zapewnić sobie utrzymanie.

Dlatego najpopularniejszą w Niemczech formą jest spółka z o.o. Może ją stworzyć nawet jedna osoba, z tym że umowa musi być poświadczona przez notariusza. Po podpisaniu umowy trzeba otworzyć konto w banku i wpłacić kapitał zakładowy minimum 25 tys. euro. Nazwa spółki może być dowolna, pod warunkiem że odróżnia się od już istniejących. Decyzję o rejestracji nazwy wydaje Izba Przemysłowo-Handlowa.

Firma może być zlikwidowane w Niemczech na dwa sposoby: dobrowolny lub przymusowy. Dobrowolna likwidacja spółki Katowice może być wszczęte jedynie przez członków spółki na walnym zgromadzeniu. Procedura przymusowa może być inicjowane przez właściwy sąd.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25%.

Stawki podatku dochodowego są progresywne i wynoszą od O do 47 proent (uzależnione są od dochodów i stanu cywilnego osoby płacącej).

Podstawowa stawka vat wynosi 16%, obniżona 7%.

Stawki ubezpieczeń społecznych zależą m.in. od tego, czy firma zarejestrowana jest we wschodnich czy zachodnich Niemczech. Pracodawca opłaca średnio 22%. Pracownik drugie tyle.

Opłaty za założenie firmy uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego. Średnio wizyta u notariusza to wydatek około 200 euro, opłaty pocztowe itp. prawie 80 euro, uwierzytelnienie podpisów prawie 70 euro, oplata za wpis do rejestru blisko 80 euro, honorarium adwokata kolejne 1000 euro.