Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Belgii, zakładanie spółki w Belgii

Rodzaje spółek w Belgii:
1. Spółka prywatna z o.o.
Udziałowcy posiadają ograniczoną możliwość cesji udziałów. Dzięki temu skład wspólników jest na ogół stały. Istnieje także możliwość utworzenia jednoosobowej spółki prywatnej z o. o.
2. Spółka akcyjna
Jest spółką kapitałową, akcjonariusze wnoszą kapitał do spółki. Akcje spółki są imienne lub na okaziciela (te ostatnie mogą być swobodnie odstępowane o ile statut nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie).
3. Spółka spółdzielcza
Są dwa rodzaje spółek spółdzielczych:
- spółka spółdzielcza z o.o.
- spółka spółdzielcza z nieograniczoną odpowiedzialnością
4. Spółka jawna Spółka jawna jest spółką osobową. Nie ma wymogu minimalnego kapitału zakładowego. Ta forma spółki wymaga niewiele formalności ale nie jest zbyt rozpowszechniona gdyż jej udziałowcy odpowiadają solidarnie i w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki.
5. Spółka komandytowa
Spółka posiada dwa rodzaje właścicieli:
- komplementariuszy, którzy zarządzają spółką i odpowiadają solidarnie całym majątkiem bez ograniczenia za zobowiązania spółki
- komandytariuszy, którzy jedynie wnoszą kapitał do spółki i odpowiadają za jej zobowiązania do wysokości zadeklarowanego kapitału
6. Spółka komandytowo-akcyjna
Zrzesza ona dwa rodzaje właścicieli:
- komplementariuszy, spośród których wybierane jest kierownictwo spółki - komandytariuszy, którzy wnoszą kapitał i są akcjonariuszami.
W przypadku obu rodzajów spółek komandytowych, przepisy nie przewidują wymogu minimum kapitału zakładowego. Spółki komandytowe zalicza się do spółek osobowych.

Spółka prywatna z o.o. (S.P.R.L.) może być utworzona przez kilka osób fizycznych lub prawnych (co najmniej dwie). Może ją utworzyć również jedna osoba fizyczna, wtedy mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o.
Spółkę akcyjną (S.A.) może utworzyć co najmniej dwóch akcjonariuszy (osoby fizyczne lub prawne).

Przy utworzeniu spółki prywatnej z o.o. wymagany jest minimalny kapitał zakładowy w wysokości 18.550 euro, który musi być zadeklarowany w całości przy tworzeniu spółki. W momencie zawiązania spółki kapitał musi być wpłacony w wysokości 6.200 euro (każdy udział imienny co najmniej w wysokości 1/5); w przypadku jednoosobowej spółki prywatnej z o.o. wysokość kapitału wpłaconego w momencie jej tworzenia wynosi 12.400 euro.

Przy tworzeniu spółki akcyjnej akcjonariusze zobowiązują się do wpłaty na kapitał założycielski kwoty 61.500 euro. Każdej akcji wnoszonej w wymiarze pieniężnym musi odpowiadać wpłata co najmniej 1/4 jej całości przy zawiązaniu spółki.

Przy zakładanie spółki z o.o. Katowice oraz spółki akcyjnej istnieje wymóg opracowania planu finansowego, który zostaje zdeponowany u notariusza. Z planu tego musi jednoznacznie wynikać, że ustalony kapitał zakładowy jest wystarczający, by spółka była w stanie pokrywać swe zobowiązania finansowe w ciągu 2 pierwszych lat działalności. Plan ten przewiduje odpowiedzialność majątkową wspólników / akcjonariuszy z tytułu ewentualnego bankructwa w ciągu trzech pierwszych lat działalności.

Akt założycielski, umowa spółki, statut
Przy zakładaniu spółki prywatnej z o.o., spółki akcyjnej oraz spółki spółdzielczej z o.o., wymagane jest sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego. Statut spółki powinien zawierać następujące dane: formę prawną i nazwę spółki, siedzibę spółki, zakres oraz czas jej działalności, dane personalne założycieli i udziałowców / akcjonariuszy, informacje dotyczące zarządzania spółką oraz na temat walnego zgromadzenia.
Dokumentacja spółki złożona zostaje we właściwym terytorialnie trybunale handlowym, w którym każdy może się z nią zapoznać przed publikacją.

Do założenia prywatnej spółki z o.o. potrzeba co najmniej dwóch osób. Jest to forma prawna nadająca się do prowadzenia niedużej firmy i popularna w Belgii. Akt założycielki (statut spółki) zawiera następujące elementy:
- formę prawną, nazwę, siedzibę, przedmiot i czas trwania spółki
- dane założycieli i wspólników
- kapitał zakładowy i kapitał wpłacony
- ilość i wartość nominalną udziałów
- warunki cesji udziałów
- zaświadczenie z banku o wpłacie kapitału
- początek i koniec okresu rachunkowego
- określenie miejsca i daty odbycia corocznego walnego zgromadzenia
- dane audytora
- określenie sposobu zarządzania spółką .

Wraz z aktem założycielskim u notariusza składany jest plan finansowy spółki. W ciągu 15 dni od daty podpisania aktu założycielskiego dokumenty spółki powinny zostać złożone we właściwym trybunale handlowym w celu rejestracji i publikacji w Moniteur Belge. Wybierając nazwę spółki należy upewnić się, że nie ma spółki o takiej samej lub podobnej nazwie. Zakres działalności spółki powinien być precyzyjnie określony w statucie. Siedziba jest oficjalnym adresem spółki, z którego jest ona zarządzana. W statucie można zastrzec, że siedziba spółki może zostać zmieniona na mocy decyzji zarządu lub wspólników. W takiej sytuacji zmiana siedziby nie wymaga zmiany statutu.

Koszty utworzenia spółki:
- opłata w wysokości 130 euro ponoszona przy wydaniu wyciągu z rejestru handlowego w przypadku spółki; w przypadku firmy indywidualnej odpowiednio 70 euro,
- opłaty notarialne obejmują honorarium notariusza, którego wysokość zależy od wartości kapitału oraz inne opłaty skarbowe (25 euro),
- publikacja w Moniteur Belge około 150 euro.

Łączny koszt u notariusza to kwota około 2000 euro.
Roczne opłaty stałe ponoszone przez spółkę: opublikowanie bilansu (170 euro), składka socjalna od spółki (350 euro).

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej wymaga wykonania kilku czynności.
Po pierwsze trzeba sprawdzić w Izbie Rzemiosła i Handlu danej prowincji, czy planowana działalność nie znajduje się na liście zawodów reglamentowanych. W Belgii jest takie zawodów 42, należą do nich m.in.: zawody budowlane i instalacyjne, fryzjer, kosmetyczka, technik dentystyczny, piekarz, fotograf itd. Następnie należy uzyskać numer handlowy (RC) w Rejestrze Handlowym lub Rzemieślniczym (czasem trzeba mieć zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu), zapisać się do kasy ubezpieczeń społecznych dla pracowników niezależnych, zarejestrować firmę w Biurze Kontroli VAT (niezbędna jest kopia zaświadczenia z Rejestru Handlowego z numerem RC) i otworzyć konto w banku, zarejestrować firmę w zakładzie ubezpieczeń wzajemnych.

Procedura rejestracji spółek jest troche bardziej skomplikowana.

Nowa ustawa umożliwia rozwiązanie i likwidacja spółki, w jednym kroku ("en un seul acte"/"in één akte"). Zgodnie z kodeksem handlowym likwidacja spółki z o.o. belgijskiej jest następnym etapem po rozwiązaniu firmy.

Koszt rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej (indépendant) wynosi 50 euro. Za zarejestrowanie osoby prawnej (spółki z o.o.) płaci się dwa razy tyle. Każda zmiana w Rejestrze kosztuje od 30 do 50 euro. Rejestry spółki prowadzone są w Trybunałach Handlowych większych miast.

Belgijskie podatki podzielone są na trzy kategorie: od dochodów, od konsumpcji, a także od transakcji i obrotu prawnego dobrami. Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych to 39%.

Firmy, których dochód podlegający opodatkowaniu nie przekracza 322 tys. euro, płacą wg kilku przedziałów: od 0 do 24,7 tys. euro - 28%, od 24,7 tys. do 89,2 tys. euro - 36%; od 89,2 tys. do 322,2 tys. euro - 41%. Osoby fizyczne płacą podatek w skali progresywnej.

Stawki wynoszą odpowiednio: do 6,7 tys. euro - 25%, od 6,7 tys. do 8,9 tys. euro - 30%, od 8,9 tys. do 12,7 tys. euro - 40%, od 12,7 tys. do 29,2 tys. euro - 45%, od 29,2 tys. do 43,8 tys. euro - 50%, powyżej 43,8 tys. euro - 52%.

Stawka podstawowa VAT wynosi 21%, obniżona 6%.

Składki na ubezpieczenie społeczne płacą zarówno pracownicy 13,07% i pracodawcy 32,44%.