Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Danii, założenie spółki w Danii

W Danii istnieje takie spółki jak:
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskaber, ApS)
Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 125 tys. koron. Spółka ApS to najczęściej stosowana forma działalności gospodarczej w Danii. Jej założenie wymaga sporządzenia i podpisania przez udziałowców umowy założycielskiej oraz statutu.
2. Spółka akcyjna (Aktieselskaber, A/S)
Jest najbardziej popularną formą prawną prowadzenia działalności w Danii. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 500 ty.s koron. Założenie spółki akcyjnej Katowice rozpoczyna się od spotkania udziałowców w celu zatwierdzenia wniosku o założenie spółki oraz wyboru zarządu i rady nadzorczej.
3. Spółka komandytowa (Kommanditselskaber, K/S)
W spółce komandytowej musi być jeden lub więcej komplementariuszy, odpowiedzialnych bez ograniczenia za zobowiązania spółki oraz komandytariusze, których odpowiedzialność jest ograniczona maksymalnie do wysokości kapitału jaki wnieśli do spółki. Komplementariuszami mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa jest tworzona na podstawie umowy założycielskiej.
4. Spółka jawna (Interessentskaber, I/S)
Spółkę jawną może zawiązać co najmniej dwóch wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne podejmujące wspólne zobowiązania. Wspólnicy spółki jawnej są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki.

Obowiązkową rejestracją wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich formy prawnej, zajmuje się duński urząd ds. przedsiebiorstw - Erhvervsstyrelsen. Urząd nadaje firmom numer z centralnego rejestru firm - CVR. Zajmuje się on także ewidencjonowaniem firm zagranicznych świadczących na terenie Danii usługi i delegujących do tego kraju na czas określony swoich pracowników. Ewidencjonowane przez urząd na tych zasadach firmy nie otrzymują numeru CVR.

Zarejestrowanie jednoosobowej działalności nie jest ani drogie, ani skomplikowane. Wystarczy udać się do odpowiedniego terytorialnie urzędu gminy, złożyć biznesplan przyszłej działalności oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje osoby, która ubiega się o zgodę na samozatrudnienie.

Prowadzenie firmy wiąże się ze dużymi kosztami związanymi z wynajęciem tłumacza (400 koron za stronę dokumentu) i zainwestowaniem w biuro doradcze. Bez niego trudno przebrnąć przez rozliczenia podatkowe i socjalne.

Sporo przepisów opartych jest na prawie zwyczajowym. Nieznajomość prawa uniemożliwia prowadzenie firmy.

Rząd duński stara się stworzyć przyjazną atmosferę dla nowych inwestycji. Dlatego powstała nawet organizacja Invest in Denmark, która udziela informacji na temat inwestycji w Danii. Pomoc służy jednak największym firmom z takich branż jak informatyka i nowe technologie.

Dania nie stosuje formalnych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca może na równych prawach otworzyć tu spółkę z o.o., spółkę akcyjną, jawną oraz komandytową.

Dla polskich przedsiębiorców najkorzystniejszą formą prowadzenia działalności jest założenie oddziału już istniejącej w Polsce firmy. Czynność ta nie wymaga zaangażowania dużych środków finansowych.

W przypadku spółki akcyjnej kapitał niezbędny do uruchomienia działalności wynosi 500 tys. koron. Do założenia spółki z o.o. potrzeba 125 tys. koron.

Każdą firmę rejestruje się najpierw w Duńskiej Agencji ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw, która jest agendą Ministerstwa Gospodarki. Następnie trzeba zgłosić działalność w regionalnym urzędzie celno-podatkowym.

Likwidacja spółki w Danii odbywa się na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku gdy chodzi o rozwiązanie spółki z o.o.. Taka decyzja musi być zgłoszone w ciągu 2 tygodni do Agencji Handlu i Spółek a spółki muszą używać w nazwie "spółka w likwidacji"

W Danii obowiązuje 25% stawka VAT.

Wszystkie podmioty gospodarcze, których obrót roczny przekracza 20 tys. koron duńskich, są płatnikami VAT.

Podatek CIT wynosi 30%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych składa się z dwóch części: podatku na rzecz gminy {średnia dla kraju wynosi 32,6%) i podatku progresywnego płaconego na rzecz skarbu państwa. Tu stawki wynoszą przy dochodach do 198 tys. koron - 5,5%; od 198 tys. do 295 tys. 6%; powyżej 295 tys. - 15%.

Składki na ubezpieczenie społeczne w tej samej wysokości 9% od wynagrodzenia brutto nałożone są na wszystkich pracowników i pracodawców.