Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Czarnogórze, Rejestracja spółki w Czarnogórze

Według ustawy o spółkach handlowych działalność gospodarczą w Czarnogórze prowadzą przedsiębiorcy i spółki handlowe. Możliwe są następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej:
- przedsiębiorca (preduzetnik);
- spółka jawna (ortačko društvo, ortakluk - OD);
- spółka komandytowa (komanditno društvo - KD);
- spółka akcyjna (akcionarsko društvo - AD);
- spółka z ograniczona odpowiedzialnością (društvo sa ograničenom odgovornošću - DOO);
- odział spółki zagranicznej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DOO) w Czarnogórze może zostać założona przez co najmniej jednego udziałowca a łączna ilość udziałowców nie może przekroczyć trzydziestu. Odpowiedzialność udziałowców spółki jest ograniczona do wysokosci wniesionego kapitału. Mimo, że spółka nie wymaga minimalnego kapitału zakładowego, należy otworzyć konto w banku, które będzie używany do przeprowadzania transakcji. Kapitał spółki dzieli się na niezbywalne udziały. Walne zgromadzenie udziałowców jest najwyższą instancją w firmie. Zarząd wybierany przez wałne zgromadzenie podejmuje wszelkie niezbędne decyzje w celu prowadzenia działalności.

Spółka akcyjna (AD) jest spółką dla dużych przedsiębiorstw ze względu na fakt, że wymaga dużej ilości kapitału 25.000 EUR, akcje mogą być dostępne w obrocie giełdowym. Główne decyzje są podejmowane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, które wybiera zarząd spółki. Spółka jest osobą prawną, której majątek i zobowiązania są w pełni oddzielone od akcjonariuszy. Za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Akcjonariusze nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Spółka akcyjna może zostać założona na czas określony i nieokreślony.

Inwestor zagraniczny może na terytorium Czarnogóry: założyć spółkę handlową (sam lub z innym i udziałowcami); założyć oddział zagranicznej spółki; pozyskiwać udziały i akcje w spółce handlowej; kupić spółkę handlową.

Założenie spółi w Czarnogórze podonie jak rejestracja spółek Katowice odbywa się w następujący sposób
W celu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebne są następujące dokumenty:
1. akt założycielski;
2. statut spółki;
3. lista założycieli, członków spółki, kierowników i członków zarządu;
4. nazwisko prezesa;
5. nazwę, adres siedziby spółki oraz adres korespondencyjny, jeśli jest inny;
6. listę prokurentów spółki wraz z oświadczeniem, czy chodzi o prokurę samodzielną, czy łączną;
7. oświadczenie członków zarządu (o ile zostali już wybrani), że zgadzają się na objęcie swoich funkcji;
8. potwierdzenie uiszczenia opłat administracyjnych.

Spółka zyskuje status osoby prawnej w chwili wpisania do rejestru. Administracja podatkowa wydaje potwierdzenie rejestracji. W dzienniku urzędowym opublikowane są informacje o nazwie i siedzibie spółki, nazwisko prezesa, nazwiska członków zarządu (jeśli są wybrani), data podpisania aktu założycielskiego i uchwalenia statutu oraz data rejestracji.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia aktu założycielskiego, statusu lub innego dokumentu albo danych, które spółka dostarczyła do rejestru należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia. Dostarczenie danych jest obowiązkiem prezesa. Zmiany w statucie albo akcie założycielskim wchodzą w życie wraz z dniem wpisania do rejestru. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana dostarczyć do Rejestru następujące informacje:
- zmiana statutu lub aktu założycielskiego, włączając przedłużenie ustalonego czasu trwania;
- zmiana nazwy i siedziby oraz adresu korespondencyjnego;
- powołanie, odwołanie i dane o osobach wybranych na członków zarządu, administracji lub innych osobach upoważnionych, jeżeli takie są. Należy dołączyć listę prokurentów spółki wraz z oświadczeniem, czy chodzi o prokurę samodzielną, czy łączną;
- likwidacja spółki;
- rozwiązanie spółki przez Sąd Gospodarczy;
- wyznaczenie likwidatora, jego tożsamość, kwalifikacje oraz uprawnienia, które nie zostały wymienione w Ustawie o spółkach handlowych oraz statucie spółki;
- kwota kapitału, o ile zwiększenie kapitału nie wymaga zmiany statutu.

Jeśli firma będzie mieć pracowników musi ich zarejestrować do opieki zdrowotnej i ubezpieczeń emerytalnych. Założyciele muszą zamówić pieczęć lub stempel, ponieważ jest to niezbędne dla przyszłych transakcji firmowych.

Podatek od osób prawnych w Czarnogórze to 9% dla firm krajowych i zagranicznych. Dochody z inwestycji, odsetek i dywidend są opodatkowane na poziomie 9%. Oficjalną walutą w Czarnogórze jest euro. Standardowa stawka VAT w Czarnogórze wynosi 19% począwszy od 1 lipca 2013. Istnieją obniżone stawki 7% i 0%. VAT jest pobierany od sprzedaży towarów i usług i od importu do Czarnogóry. Towary wyworzone z Czarnogórą nie podlegają podatkowi. Dochód z usług finansowych takich jak usługi ubezpieczeniowe i bankowe, dochody z inwestycji są zwolnione z podatku VAT. Każda firma, której roczny obrót przekracza 18.000 euro w ciągu 12 miesięcy jest podatnikiem VAT (pod warunkiem, że ma zarejestrowaną działalność gospodarczą lub siedzibę w Czarnogórze).