Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Bułgarii, zakładanie spółki w Bułgarii

Zakładanie i rejestrację spółek w Bułgarii regulują przepisy Kodeksu Handlowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD lub EOOD) i spółka akcyjna (AD) są najlepszymi formami prowadzenia działalności z udziałem kapitału zagranicznego w Bułgarii. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez jedną (EOOD) lub więcej osób (OOD), w tym również zagraniczne osoby fizyczne lub prawne.

W spółce z o.o. kapitał tworzony jest poprzez udziały jej wspólników (udziałowców), odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do wysokości posiadanego udziału.

W Bułgarii rejestracja spółki z o.o. Katowice i potrzebne do tego dokumenty odbywa się według nastepujacych procedur.
Umowa udziałowców, podpisana przez wszystkich założycieli sporządzona w języku bułgarskim, w przypadku innego języka musi być potwierdzona notarialnie. Tłumaczenie musi być zrobione na język bułgarski, gdyż umowa będzie złożona w bułgarskim sądzie. Ta procedura dotyczy wszystkich dokumentów składanych w sprawie rejestracji spółek. Zaświadczenie z bułgarskiego banku handlowego o wpłaconym minimalnym kapitale założycielskim w wysokości 5 tys lewów (1 Euro = 1,95 BGN - lewa). Organami spółki jest zgromadzenie ogólne wspólników, które musi się odbywać przynajmniej raz w roku, oraz jej kierownik lub kierownicy. Protokół założycielski, podpisany przez założycieli, deklaracja kierownika lub kierownictwa nowej spółki sporządzona i podpisana oraz zatwierdzona notarialnie. Umowa zlecająca kierownictwo spółką, to umowa regulująca relacje pomiędzy spółką a jej kierownikiem/ kierownictwem (prezesem/ prezesami). Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej. Wniosek w języku bułgarskim do odpowiedniego sądu okręgowego, podpisany przez kierownika/ kierownictwo nowej spółki. Certyfikat z biura informacyjnego Państwowego Instytutu Statystycznego o zarezerwowaniu nazwy spółki. Pokwitowania opłat sądowych dotyczących rejestracji, opłaty za publikację i opłaty za wydanie jednej zalegalizowanej kopii postanowienia sądowego.

W Bułgarii rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Katowice może być dobrowolna - gdy decyzja zostanie podjęta przez akcjonariuszy spółki lub gdy firma zostaje przejęta przez inny podmiot - lub może to być obowiązkowe - gdy firma jest w stanie upadłości lub decyzja została podjęta przez bułgarski sąd.

Rejestracja spółki akcyjnej wymaga większej procedury i innych dokumentów.
Wyciąg ze stosownego rejestru handlowego o rejestracji założyciela lub zaświadczenie o aktualnym stanie, jeżeli założycielem jest bułgarska osoba prawna. Decyzja organu kierowniczego dla założyciela nowej spółki z wyszczególnieniem wszystkich danych nowej spółki, potwierdzona notarialnie. Statut nowej spółki w języku bułgarskim. Protokół z zebrania założycielskiego, zawierający decyzję o utworzeniu spółki, dane adresowe, przedmiot i okres działalności, przyjęcie statutu. Określenie kapitału, udziałowców, wybór systemu kierownictwa i jego członków. Protokoły z pierwszych posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, na których zostali wybrani kierownicy i organy wykonawcze. Wykaz osób posiadających udziały potwierdzony przez Zarząd. Deklaracja założycieli, deklaracja członków zarządu, zaświadczenie z bułgarskiego banku handlowego o wpłaconym kapitale (minimum 50 tys. lewów 1 Euro= 1,95 BGN). Wzory podpisów członków zarządu, potwierdzone notarialnie. Wniosek do sądu o rejestrację Spółki w języku bułgarskim, podpisany przez Zarząd. Zaświadczenie z bułgarskiego Państwowego Instytutu Statystycznego o zarezerwowaniu nazwy.

Po dokonaniu rejestracji w sądzie konieczne jest dokonanie dodatkowych rejestracji, aby spółka mogła wykonywać swoją działalność: rejestracja w Państwowym Instytucie Statystycznym; rejestracja w Urzędzie Podatkowym, właściwym dla adresu kierownictwa spółki; rejestracja w Państwowym Instytucie Ubezpieczeń.