Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółek na Bermudach

Podstawową zasadą regulującą tworzenie i funkcjonowanie spółek z Bermudów jest ustawa o spółkach z 1981 r. Istnieją cztery typy spółek, które można założyć na Bermudach, z których każda ma inną konstytucyjną charakterystykę:
1. Company Limited by Shares - jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj spółki zarejestrowany zgodnie z prawem bermudzkim
2. Company Incorporated with Unlimited Liability
3. Company Limited by Guarantee
4. Limited Duration Companies

Najpopularniejszą formą firmy na Bermudach, którą inwestorzy zagraniczni wybierają tak jak rejestracja spółki z o.o. Katowice, jest Bermuda exempted company - "spółka zwolniona na Bermudach". "Spółka zwolniona" to taka, która jest zwolniona z przepisów prawa bermudzkiego dotyczących lokalnych spółek, które m.in. ograniczają część kapitału zakładowego, która może być własnością osób niebędących obywatelami Bermudu. W związku z tym "spółki zwolnione" są w przeważającej mierze własnością nierezydentów i mimo że są zarejestrowane na Bermudach, mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Bermudów, jedynie w związku z transakcjami i działalnością zewnętrzną w stosunku do Bermudów. Zgodnie z ustawą o spółkach z 1981 r. można składać wnioski do Ministra Finansów o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na Bermudach.

Proponowaną nazwę firmy można zarezerwować w rejestrze spółek, na trzy miesiące przed założeniem. Żadna spółka nie może być zarejestrowana pod nazwą, która w opinii rejestru spółek jest niepożądana lub która jest identyczna lub przypomina nazwę, pod którą inna firma jest już zarejestrowana lub założona na Bermudach.

"Spółka zwolniona na Bermudach" musi mieć co najmniej jednego członka lub udziałowca. Po wydaniu akcji imiona i nazwiska oraz adresy członków muszą być wpisane do księgi akcji. Akcji mogą być wydawane w dowolnej walucie.

Minimalny kapitał zakładowy spółki zwolnionej wynosi 12 000 USD. Dopuszczalny kapitał zakładowy może zostać następnie podwyższony w drodze uchwały spółki na walnym zgromadzeniu. Akcje bez wartości nominalnej i akcje na okaziciela są niedozwolone.

Firma musi mieć co najmniej jednego dyrektora, który może być osobą fizyczną lub prawną. Dyrektorzy mogą być obywatelami lub rezydentami dowolnej narodowości i nie muszą być również akcjonariuszami. Lista dyrektorów musi być przechowywana w zarejestrowanej siedzibie. Nazwiska dyrektorów i sekretarzy nie są podawane do wiadomości publicznej, jednak rejestr spółek może wymagać informacji w niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku, gdy wymagany jest oficjalny certyfikat.

"Spółka zwolniona z Bermudów" musi mieć zarejestrowaną siedzibę na Bermudach i musi wyznaczyć prezesa i wiceprezesa lub przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Powyższe stanowiska muszą być obsadzone przez osobę, która jest dyrektorem firmy.

Na Bermudach nie ma podatku dochodowego ani podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od zysków kapitałowych, podatku VAT ani podatku od sprzedaży i podatku potrącanego u źródła. Spółki i spółki osobowe płacą rządowi roczne opłaty w zależności od ich charakteru i kapitalizacji. Zwolniona spółka może wystąpić do Ministra Finansów o wydanie zaświadczenia zwalniającego ją z przyszłego opodatkowania zysków, jeżeli taka nastąpi.

Chociaż nie ma ustawowego wymogu prowadzenia księgowości, powinna istnieć wystarczająca dokumentacja księgowa, aby umożliwić dyrektorom i akcjonariuszom sprawdzenie sytuacji finansowej spółki. Dokumentacja księgowa powinna być przechowywana pod adresem siedziby. Jeśli są one przechowywane poza Bermudami, kopie wszystkich zapisów księgowych powinny być dostępne do wglądu dyrektorów co kwartał. Wszystkie firmy powinny powołać audytora, z wyjątkiem przypadków, gdy dyrektorzy i akcjonariusze jednogłośnie zgodzili się go nie wyznaczyć.

Spotkania dyrektorów mogą odbywać się na Bermudach lub poza nimi. Zawiadomienie o spotkaniu dyrektorów musi zostać przekazane wszystkim dyrektorom. Zgromadzenia akcjonariuszy muszą odbywać się w każdym roku kalendarzowym i nie muszą odbywać się na Bermudach.