Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki w Singapurze

Singapur jest jedną z najlepszych gospodarek na świecie, a kraj ten jest ważnym regionalnym i światowym potentatem w zakresie spedycji, handlu, produkcji zaawansowanych technologii, usług bankowych i finansowych. Wiele największych światowych firm produkcyjnych i finansowych ma swoją azjatycką siedzibę w Singapurze.

Standardową firmą singapurską używaną w międzynarodowym biznesie jest "Singapore Private Limited Company" (PLC), która zwykle określana jest skrótem "Pte. Ltd.". Każda nowa firma musi zarejestrować się w urzędzie ds. rachunkowości i nadzoru korporacyjnego. Złożyć podpisaną umowę, jasno określającą związek pomiędzy udziałowcami a spółką, wraz z ich obowiązkami i prawami. Co najmniej jedna akcja musi zostać wydana pierwszym udziałowcom. Do zarejestrowanie firma musi posiadać minimalny kapitał wpłacony w wysokości 1 dolara singapurskiego (lub taki sam kapitał w dowolnej walucie obcej).

Po zerejestrowaniu firmy zostanie wydany unikatowy numer jednostki, który identyfikuje firmę jako prawidłowo zarejestrowaną. Ponadto profil działalności spółki jest przygotowywany przez rejestratora i zawiera: nazwę firmy, numer rejestracji, datę założenia, opis rodzajów działalności, adres siedziby, kwotę wpłaconego kapitału oraz dane dotyczące początkowych akcjonariuszy, dyrektorów i sekretarzy firmy. Ten profil jest dostępny publicznie.

Rejestrator wydaje certyfikat założycielski, który zawiera nazwę spółki, datę założenia i początkowych akcjonariuszy, która jest publicznie dostępna. Certyfikat jest dowodem na zarejestrowania i zawiera datę rejestrację oraz liczbę akcji wyemitowanych pierwotnym akcjonariuszom.

Umowa i statut spółki opisują cele działalności spółki, jej działalność oraz minimalne informacje wymagane do rejestracji, takie jak nazwa spółki, adres siedziby itp. Statut opisuje wewnętrzne zarządzanie spółką oraz regulacje które muszą przestrzegać zarządzający.

Odpowiedzialność udziałowców ogranicza się do ich wkładów kapitałowych. Jeżeli ich akcje nie są w pełni opłacone, wierzyciele spółki mogą żądać zapłaty długów spółki lub orzeczeń sądowych.

Do utworzenia spółki PLC wymagany jest tylko jeden akcjonariusz. Akcjonariusze mogą być rezydentami i obywatelami dowolnego kraju. Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne lub spółki. Akcjonariusze zagraniczni mogą posiadać w 100% udziałów w spółce. Spółki PLC mogą mieć maksymalnie 50 udziałowców. Każdy PLC musi prowadzić i rejestrować wykaz akcjonariuszy dla singapurskiego rejestru przedsiębiorstw.

Do zarządzania spółką wymagany jest tylko jeden dyrektor. Jednak musi być co najmniej jeden dyrektor, który jest rezydentem Singapuru. Spółki PLC muszą prowadzić i składać rejestr dyrektorów w rejestrze przedsiębiorstw w Singapurze.

Spółka musi wyznaczyć sekretarz w ciągu 6 miesięcy od rejestracji. Sekretarz firmy odpowiada za działalnośc spółki zgodności z przepisami. Singapur dysponuje firmami świadczącymi usług sekretarskie na tym stanowisku.

Każda spółka PLC musi utrzymywać fizyczny adres biura w Singapurze. Adres siedziby może być adresem zarejestrowanego agenta spółki, lokalnego dyrektora lub sekretarza. Adresy typu P.O. Box są niedozwolone. Spółki PLC muszą wyznaczyć lokalnego zarejestrowanego agenta, który jest zobowiązany do posiadania danych wszystkich udziałowców, które są poufne i nigdy nie zostały złożone w rejestrze spółek.

Nie ma obowiązkowego minimalnego kapitału zakładowego. Jednakże początkowo wpłacony kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 1 dolar singapurski.

Każda spółka PLC musi wyznaczyć audytora w ciągu 3 miesięcy od rejestracji. Istnieją zwolnienia z tego wymogu, dla spółek mających mniej niż 20 akcjonariuszy i roczny obrót poniżej 5 milionów dolarów singapurskich.

W przypadku gdy zatwierdza się sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy spółka PLC musi przeprowadzić roczne zgromadzenia akcjonariuszy. Koniecm roku obrotowego spółki może być dzień 31 grudnia lub 365 dni od daty jej utworzenia.

Obecnie nowe spółki PLC otrzymują pełne zwolnienie z podatku od pierwszego dochodu w wysokości 100 000 dolarów singapurskich za pierwsze 3 kolejne lata. Ponadto, nowe spółki PLC również korzystają z 50% zwolnienia z kolejnego dochodu w wysokości 200 000 dolarów singapurskich. Obecna stawka podatku dochodowego wynosi 17% rocznych dochodów.