Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Wyspach Cooka

Wyspy Cooka to piętnaście atoli i wysp położonych na południowym Pacyfiku, na północny wschód od Nowej Zelandii, pomiędzy Samoa Amerykańskim i Polinezją Francuską. International Company (IC) z Wysp Cooka jest podmiotem offshore dającym osobom fizycznym i korporacjom wiele korzyści, takich jak bezpieczeństwo, anonimowość i korzyści w zakresie planowania podatkowego.

Aby założyć spółkę IC na Wyspach Cooka, wymagany jest tylko jeden dyrektor i jeden akcjonariusz, a dyrektorem i akcjonariuszem może być ta sama osoba. Podmioty korporacyjne mogą być właścicielami spółek IC lub mogą posiadać udziały w spółce IC z Wysp Cooka. Firma musi wyznaczyć sekretarza, który musi być firmą powierniczą zarejestrowaną na wyspach Cook.

Aby rozpocząć proces zakładania firmy offshore na Wyspach Cooka, właściciele muszą najpierw podać co najmniej dwie nazwy firmy w preferowanej kolejności. Nazwa musi zostać zatwierdzona przez rejestratora spółek, ponieważ rejestrator sprawdza czy nazwa nie istnieje lub nie narusza żadnego przepisu dotyczącego używanych słów i wyrażeń, które nie powinny być używane do nazywania spółki offshore na Wyspach Cooka. Nazwa spółki offshore może kończyć się wyrażeniami takimi jak Naamloze Vennootschap lub NV, Société a Responsabilité Limitée lub SARL, Corporation lub Corp., Berhad lub Bhd, Limited lub Ltd., Public Limited Company lub PLC, Aktiengesellschaft lub AG, Gesellschaft mit bescrankter Haftung lub GmbH.

Głównymi dokumentami założycielskimi spółki IC z Wysp Cooka są umowa i statut spółki. Tożsamość właścicieli spółki offshore z Wysp Cooka nie jest nikomu ujawniana, jest tajemnicą przestrzeganą przez prawo. Co więcej, Wyspy Cooka nie podpisały umów o wymianie informacji z żadną zagraniczną jurysdykcją.

Wszystkie spółki IC z Wysp Cooka muszą składać roczne deklaracje i muszą przechowywać dokumentację w siedzibie spółki wraz z informacjami o dyrektorach, udziałowcach, sekretarzach firmy. Nie ma prawnego wymogu organizowania corocznych walnych zgromadzeń dla spółki offshore.

Zgodnie z prawem dla spółek IC z Wysp Cooka, spółki offshore mogą emitować akcje na okaziciela i obligacje na okaziciela, a akcje bez wartości nominalnej są niedozwolone. Nie ma minimalnych wymogów kapitałowych określonych dla spółek. Spółki IC z Wysp Cooka mają prawo do zakupu części lub całości posiadanych przez siebie akcji. Spóła może zredukować swój kapitał zakładowy bez ograniczeń. Umowa spółki IC z Wysp Cooka może zostać sporządzona w taki sposób, aby umożliwić udziałowcom zapisanie swoich udziałów na rzecz konkretnego beneficjenta po wystąpieniu określonego zdarzenia, np. na wypadek śmierci.

Wymagany jest co najmniej jednen dyrektor, a dyrektorzy korporacyjni są dozwoleni. Nazwy dyrektorów nie pojawiają się w rejestrze publicznym. Nie ma wymogu posiadania dyrektorów rezydentów.

Każda firma zarejestrowana na Wyspach Cooka musi mieć zarejestrowaną siedzibę i swój adres, o czym należy powiadomić rejestratora spółek. Zarejestrowany agent jest zobowiązany do zapewnienia, że firma ma wyznaczonego przedstawiciela na znanym adresie, aby odbierać wszystkie wymagane prawem pisma w imieniu spółki. Spółki offshore z Wysp Cooka muszą wyznaczyć sekretarza firmy, który musi być firmą powierniczą zarejestrowaną na Wyspach Cooka.

Spółki IC z Wysp Cooka są zwolnione z wszelkich form opodatkowania na Wyspach Cooka. Brak jest opodatkowania wszystkich dochodów, zysków, dywidend, opłat licencyjnych, odszkodowań lub innych powiązanych źródeł przychodu.

Nie ma wymogu, składanie skontrolowanych sprawozdań finansowych, z wyjątkiem przypadków, gdy firma posiada zagraniczną licencję bankową lub licencję ubezpieczeniową. Firma jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji finansowej, która powinna odzwierciedlać sytuację finansową firmy. Firma offshore musi przechowywać szczegóły dotyczące dyrektorów, akcjonariuszy, sekretarza spółki i opłat oraz przechowywać księgi firmy i pieczęci w swojej siedzibie.

Zgromadzenia akcjonariuszy nie muszą odbywać się na Wyspach Cooka, nie ma również wymogu zwołania walnego zgromadzenia. Wszystkie spotkania mogą odbywać się poza Wyspami Cook, telefonicznie lub za pomocą innych środków elektronicznych. Alternatywnie, dyrektorzy i akcjonariusze mogą głosować przez pełnomocnika.

Czas potrzebny na zalóżenie spółki to zwykle 2 dni robocze.